settings icon
share icon
Fehu’i

Ko e hā ʻa e tui fakalotu totonu maʻakú?

Tali


ʻOku tohoakiʻi kitautolu ʻe he ngaahi falekai maʻu fakavavevavé ʻaki ʻenau fakaʻatā kitautolu ke tau ʻota ʻetau meʻakaí ʻo fakatatau mo e founga ʻoku tau fiemaʻu ai iá. ʻOku tuku hake ʻe ha ngaahi fale kofi ʻe niʻihi ha ngaahi fakaifoifo kehekehe ʻe laungeau ʻo e kofí. Naʻa mo e fakatau falé mo e kaá, te tau lava ʻo kumi ʻa e kā pe fale ʻokú ne maʻu ʻa e kotoa ʻo e ngaahi meʻa ʻoku tau fiemaʻú. ʻOku ʻikai ke tau kei moʻui ʻi ha māmani ko e sokoletí, vanilá mo e strawberry pē naʻa tau fili mei aí. ʻOku pule ʻete filí! Te ke lava ʻo maʻu ha faʻahinga meʻa pē ʻo fakatatau ki hoʻo ngaahi fiemaʻu fakataautahá.

Sai, fēfē leva ha tui fakalotu ʻoku totonu kiate koé? Fēfē ha tui fakalotu ʻoku ʻikai fakatupu ai ha loto halaiá, ʻikai ʻi ai hano ngaahi fiemaʻu pau, pea ʻoku ʻikai fakangatangata ʻaki ha ngaahi meʻa lahi ke fai mo ʻikai faí? ʻOku ʻi he funga ia ʻo e māmaní, ʻo hangē ko ia kuo fakamatalaʻí. Ka ʻoku totonu nai ke hoko ʻa e tui fakalotú ko ha meʻa ke filifili ai ʻo hangē ko e ʻaisikilimi ʻokú te manako taha aí?

ʻOku lahi ha ngaahi leʻo ʻoku feinga ke tohoakiʻi ʻetau tokangá, ko e hā leva ka fakakaukau ai ha taha kia Sīsū kae ʻikai ko ha taha kehe, tau pehē pē ko Mohāmeti pe Konifēsiasi, Puta, pe Sālesi Tase Lāsolo pe ko Siosefa Sāmitá? Kae hili ko iá, ʻikai ʻoku iku ʻa e ngaahi hala kotoa pē ki Hēvani? ʻIkai ʻoku tatau kotoa pē ʻa e ngaahi tui fakalotú? Ko hono moʻoní ʻoku ʻikai iku ʻa e tui fakalotu kotoa pē ki Hēvani, ʻo hangē pē ko e ʻikai iku ʻa e hala kotoa pē ki ʻInitianá.

Ko Sīsū pē ʻoku folofola mo e mafai ʻo e ʻOtuá koeʻuhí ko Sīsū pē naʻá Ne ikunaʻi ʻa e maté. ʻOku ʻauʻaunga ʻa Mohāmeti, Konifēsiasi pea mo e niʻihi kehé ʻi honau ngaahi fonualotó ʻo aʻu ki he ʻahó ni. Ka ko Sīsū pē, ʻi he mālohi ʻOʻoná, naʻe mavahe mei he fonualotó hili ha ʻaho ʻe tolu mei heʻene pekia ʻi ha kolosi Loma fakamamahi. Kapau ʻoku ʻi ai ha taha ʻokú ne maʻu ha mālohi ki he maté, ʻoku totonu ke tau tokanga ki ai. Kapau ʻoku ʻi ai ha taha ʻokú ne maʻu ha mālohi ki he maté, ʻoku totonu ke tau fanongo ki ai.

ʻOku fakatupu lōmekina ʻa e fakamoʻoni ʻokú ne fakamatalaʻi e toetuʻu ʻa Sīsū Kalaisí. ʻUluakí, naʻe laka hake ʻi he toko nimangeaú naʻe mamata tonu ʻi he toe tuʻu ʻa Kalaisí. Ko ha kakai tokolahi ia ke nau mamata tonu. He ʻikai lava ke tau tukunoaʻi ʻa e leʻo ʻe nimangeaú. ʻOku tau toe vakai foki ki he ngeʻesi fonualotó. Naʻe mei lava pē ʻe he ngaahi fili ʻo Sīsuú ʻo taʻofi e ngaahi talanoa kotoa ʻo e toetuʻú ʻaki ʻenau ʻomi Hono ʻulú, sino kuo ʻauʻaungá, ka naʻe ʻikai ha sino ke nau ʻomi! Naʻe ʻikai ha meʻa ia ʻi he fonualotó! Naʻe kaihaʻasi nai ʻe he kau ākongá ʻa Hono sinó? ʻIkai. Ke taʻofi e faʻahinga fakakaukau ko iá, naʻe maluʻi e fonualoto ʻo Sīsuú ʻe ha kau sōtia kuo fakameʻatau. ʻI heʻetau fakakaukau ki he hola ʻa Hono kau muimui ofi tahá ʻi heʻenau ilifia ʻi Hono puke pōpulá mo e tutukí, ʻoku siʻi ai haʻatau tui ʻe lava ʻe he kau toutai ilifiá ni ʻo fakafepakiʻi e kau sōtia poto mo palōfesinale ko ʻení. Pe te nau feilaulauʻi ʻenau moʻuí pea hoko ko ha kau mate fakamāʻata—ʻo hangē ko ia ne fakahoko ʻe ha tokolahi ʻo kinautolu—koeʻuhí ko ha tokotaha loi. Ko e foʻi moʻoni mahinongofuá he ʻikai lava ke tau fakamatalaʻi e toetuʻu ʻa Sīsū Kalaisí ʻi he founga ko iá!

Te u toe ʻai atu pē, kapau ʻoku ʻi ai ha taha ʻokú ne maʻu ha mālohi ki he maté, ʻoku totonu ke tau fanongo ki ai. Naʻe fakamoʻoniʻi ʻe Sīsū Hono mālohi ki he maté; ko ia ai, ʻoku fiemaʻu ke tau fanongo ki Heʻene folofolá. Kuo pehē ʻe Sīsū ko Ia pē ʻa e hala ki he fakamoʻuí (Sione 14:6). ʻOku ʻikai ko ha hala ia; ʻoku ʻikai ko ha hala ia ʻo ha ngaahi hala lahi. Ko Sīsū ʻa e halá.

Pea naʻe folofola ʻa e Sīsū tatau, “Haʻu kiate au ʻa kimoutolu kotoa ʻoku feinga mo māfasiá, pea te u foaki ʻa e fiemālié kiate kimoutolu” (Mātiu 11:28). Ko ha māmani faingataʻa ʻeni pea ʻoku faingataʻa ʻa e moʻuí. ʻOku ʻi ai hotau tokolahi ʻoku tau faingataʻaʻia, ongosia mo kafo. ʻIkai ko ia? Ko e hā leva ʻokú ke fiemaʻú? Fakafoki maí pe ko e tui fakalotú? Ko ha Fakamoʻui moʻui pe taha ʻo ha “kau palōfita” tokolahi kuo mālōlō? Ko ha vā fetuʻutaki ʻuhingamālie pe ko ha ouau lotu ʻoku ʻikai ʻuhingamālie. Ko Sīsuú ʻoku ʻikai ko ha meʻa ia ke ke fili ki ai—ko Ia ʻa e fili ke ke fakahokó!

Ko Sīsū ʻa e “tui fakalotu” totonú kapau ʻokú ke fekumi ki ha fakamolemole (Ngāue 10:43). Ko Sīsū ʻa e “tui fakalotu” totonú kapau ʻokú ke fekumi ki ha vā fetuʻutaki ʻuhingamālie mo e ʻOtuá (Sione 10:10). Ko Sīsū ʻa e “tui fakalotu” totonú kapau ʻokú ke fekumi ki ha ʻapi taʻengata ʻi Hēvani (Sione 3:16). Fokotuʻu hoʻo tuí ʻia Sīsū Kalaisi ko ho Fakamoʻuí; he ʻikai te ke fakaʻiseʻisa ai! Falala kiate Ia ki he fakamolemoleʻi ʻo hoʻo ngaahi angahalá; he ʻikai te ke mamahi ai.

Kapau ʻokú ke fiemaʻu ha “vā fetuʻutaki totonu” mo e ʻOtuá, ko ha sīpinga lotu ʻeni. Manatuʻi, he ʻikai fakamoʻui koe hono fakahoko ʻo e lotú ni pe ko ha toe lotu pē. Ko e falala pē kia Kalaisí te ne fakamoʻui koe mei he angahalá. Ko e lotú ni ko ha founga ia hono fakahaaʻi ki he ʻOtuá hoʻo tui kiate Ia mo fakamālō kiate Ia hono foaki atu ho fakamoʻuí. “ʻE ʻOtua, ʻoku ou ʻilo kuó u angahala kiate koe pea ʻoku taau mo au ʻa e tauteá. Ka naʻe fua ʻe Sīsū Kalaisi ʻa e tautea naʻe ʻoʻokú koeʻuhí ke fakamolemoleʻi au ʻo fakafou ʻi heʻeku tui kiate Iá. ʻOku ou tekaki hake ʻeku falalá kiate Koe ki ha fakamoʻui. Fakafetaʻi ʻi Hoʻo ʻaloʻofá mo e fakamolemolé - ko e meʻaʻofa ʻo e moʻui taʻengatá! ʻĒmeni!”

Kuó ke fai nai ha’o fakakaukau fekau’aki mo Kalaisi koe’uhi pë ko e me’a ko ia kuó ke lau/? Kapau leva ko ia, peá ke kataki mu’a ‘o lomi’i ‘a e fo’i me’a lomi ko ena ‘i lalo ‘oku pehë “Kuó u tali ‘a Sïsü ‘i he ‘ahó ni.”

EnglishFoki ki he peesi mu’a Faka-Tonga

Ko e hā ʻa e tui fakalotu totonu maʻakú?
© Copyright Got Questions Ministries