settings icon
share icon
Fehu’i

ʻOku moʻoni ʻa e ʻOtuá? Te u lava fēfē ʻo ʻilo fakapapau ʻoku moʻoni ʻa e ʻOtuá?

Tali


ʻOku tau ʻilo ʻoku moʻoni ʻa e ʻOtuá koeʻuhí kuó Ne fakahā Ia kiate kitautolu ʻi ha founga ʻe tolu: ʻi he fakatupú, ʻi Heʻene Folofolá, pea ʻi Hono ʻAló, Sīsū Kalaisi.

Ko e fakamoʻoni angamaheni taha ʻo e moʻui ʻa e ʻOtuá ko e meʻa kuó Ne ngaohí. “He ko e ngaahi meʻa taʻe hā mai ʻaʻaná, ʻa ia ko ʻEne mafimafi taʻengata mo hono ʻOtuá—kuo ʻilongofua ia ʻi hono ngaohi ʻo māmaní—ʻoku ʻiloʻi ia mei he ngaahi meʻa kuo ngaohí; ko ia ʻoku ʻikai hanau haoʻanga:” (Loma 1:20). “ʻOku fakahā ʻe he ngaahi langí ʻa e nāunau ʻo e ʻOtuá; pea ʻoku fakahā ʻe he ʻataá ʻa e ngāue ʻa hono nimá.” (Saame 19:1).

Kapau ne u maʻu ha uasi ʻi he lotolotonga ʻo ha malaʻe vaʻinga, he ʻikai ke u fakamahamahalo pē naʻe toki “ʻasi” mai pē ia pe naʻe ʻosi ʻi ai pē ia. Fakatatau mo e founga ngaohi ʻo e uasí, te u pehē naʻe ʻi ai ha tokotaha naʻá ne faʻu ʻa e uasí. Ka ʻoku ʻi ai ha faʻunga maʻongoʻonga ange ia mo totonu ʻi he māmani ʻoku tau ʻi aí. ʻOku ʻikai fakatefito ʻetau vakaiʻi ʻo e taimí mei he ngaahi uasí, ka ʻi he ngāue ʻa e ʻOtuá—ʻa e toutou vilo ʻa e māmaní (pea mo e ngaahi tuʻunga fakaivi ʻo e naunau uasi ʻātomí). ʻOku fakahaaʻi ʻe he ʻunivēsí ha faʻunga maʻongoʻonga, pea ʻoku ʻilonga ia ko ha Tokotaha Maʻongoʻonga naʻá Ne faʻú.

Kapau te u maʻu ha pōpoaki fakaʻilekitulōnika kuo fakapulipuli, te u fekumi ki ha tokotaha ke ne veteki ʻa e fakapulipulí. Ko ʻeku fakakaukaú ʻoku ʻi ai ha tokotaha mataotao naʻá ne faʻu e pōpoakí, ha tokotaha naʻá ne faʻu e fakapulipulí. ʻOku faingataʻa fēfē ʻa e “kouti” DNA ʻoku tau maʻu ʻi he selo kotoa hotau sinó? ʻIkai ʻoku mahino mei he faingataʻa mo e taumuʻa ʻo e DNA ko ha tokotaha Mataotao naʻá ne faʻú.

ʻIkai ngata ʻi hono faʻu ʻe he ʻOtuá ha māmani maʻongoʻonga mo mātuʻaki lelei fakatuʻasinó; ka naʻá Ne fakatōloloto foki ha ongo ʻo e taʻengatá ʻi he loto ʻo e tokotaha kotoa pē (Tangata Malanga 3:11). ʻOku maʻu ʻe he faʻahinga ʻo e tangatá ha fakakaukau fakanatula ʻoku lahi ange ha ngaahi meʻa ki he moʻuí ʻi he meʻa ʻoku tau mamata ki aí, ʻoku ʻi ai ha moʻui ʻoku māʻolunga ange ʻi he moʻui fakamāmani ko ʻení. ʻOku fakahaaʻi ʻi heʻetau ongo ki he taʻengatá hono tuʻungá ʻi ha founga ʻe ua: faʻu laó mo e moihuú.

Kuo fakamahuʻingaʻi ʻe he moʻui fakasivilaise kotoa pē ʻi he hisitōliá ha ngaahi lao fakamōlale pau, ʻa ia ʻoku meimei tatau ʻi he anga fakafonua kotoa pē. Hangē ko ʻení, ʻoku fakahīkihikiʻi ʻa e foʻi fakakaukau ʻo e ʻofá kae fakamalaʻiaʻi fakamāmani lahi ʻa e loí. ʻOku fakamahinoʻi mai ʻe he tuʻunga moʻui angamaheni ko ʻení—ʻa e mahino fakamāmani lahi ʻo e totonú mo e halá—ki ha Tokotaha Pule Aoniu naʻá ne foaki mai e faʻahinga fakakaukau ko iá.

ʻI he founga tatau, kuo poupouʻi maʻu pē ʻe he kakai ʻi he funga ʻo e māmaní, neongo honau anga fakafonuá, ʻa e moihuú. ʻE malava ke kehekehe e founga ʻo e moihuú, ka ko e foʻi fakakaukau ʻo ha “mālohi māʻolunga angé” ko ha konga ia ʻi he tangatá he ʻikai lava ke nau fakaʻikaiʻi. ʻOku potupotutatau ʻetau fakahehema ke moihuú mo e foʻi moʻoni naʻe ngaohi ai kitautolu ʻe he ʻOtuá “ʻi Hono ʻīmisí” (Sēnesi 1:27).

Kuo fakahā foki ʻe he ʻOtuá Ia kiate kitautolu ʻo fakafou ʻi Heʻene Folofolá, ʻa e Tohi Tapú. ʻI he kotoa ʻo e Folofolá, ʻoku tau lau ki he moʻui ʻa e ʻOtuá ko ha foʻi moʻoni mahino (Sēnesi 1:1; ʻEkesōtosi 3:14). ʻI he taimi naʻe tohi ai ʻe Penisimani Felengilini hono piokālafí, naʻe ʻikai mole hono taimí he feinga ke fakahaaʻi ʻene moʻui pē ʻaʻaná. ʻI he founga tatau, ʻoku ʻikai fakaʻaongaʻi ʻe he ʻOtuá ha taimi lahi ke fakahaaʻi ai ʻEne moʻuí ʻi Heʻene tohí. ʻOku totonu ke feʻunga pē ʻa e natula liliu moʻui ʻo e Tohi Tapú, ko hono tuʻunga moʻoní, pea mo e ngaahi mana ne hiki fakataha mo iá ke tau toe fie lau ange ia.

Ko e founga hono tolu ʻoku fakahaaʻi ai ʻe he ʻOtuá Iá ʻoku fakafou ʻi Hono ʻAló, Sīsū Kalaisi (Sione 14:6-11). “Naʻe ʻi he kamataʻangá ʻa e Folofolá: naʻe mo e ʻOtuá ʻa e Folofolá, pea ko e Folofolá ʻa e ʻOtuá. Naʻe hoko ʻa e Folofolá ko e kakano pea nofoʻia ʻi hotau lotolotongá. Kuo tau mātā hono nāunaú, ko e nāunau ʻo e Tokotaha naʻe hāʻele hifo mei he Tamaí, ʻoku fonu ʻi he ʻaloʻofa mo e moʻoni” (Kolose 2:9).

ʻI he moʻui fakaofo ʻa Sīsuú, naʻá ne tauhi e kotoa ʻo e ngaahi fono ʻi he Fuakava Motuʻá mo fakakakato e ngaahi kikite fekauʻaki mo Mīsaiá (Mātiu 5:17). Naʻá Ne fakahoko ha ngaahi ngāue ʻaloʻofa mo ha ngaahi mana ʻi he kakaí ke fakamoʻoniʻi ʻEne pōpoakí mo fakamoʻoni ki Hono tuʻunga faka-ʻOtuá (Sione 21:24-25). ʻI he hili ha ʻaho ʻe tolu mei Hono tutukí, naʻá Ne toe tuʻu mei he pekiá, ko ha foʻi moʻoni naʻe fakapapauʻi ʻe ha kau fakamoʻoni ʻe laungeau (1 Kolinitō 15:6). Ko ha lekooti fakahisitōlia ʻo e “fakamoʻoni” ki he tuʻunga moʻoni ʻo Sīsuú. Hangē ko e pehē ʻe he ʻAposetolo ko Paulá, “ʻoku ʻikai lilo kiate ia ha meʻa” ʻi he ngaahi meʻá ni (Ngāue 26:26).

ʻOku tau ʻilo ai ʻe ʻi ai maʻu pē ha kau taʻetui mo ha ngaahi fakakaukau pē ʻanautolu fekauʻaki mo e ʻOtuá pea te nau lau e fakamoʻoní ʻo fakatatau mo ia naʻe hokó. Pea ʻe ʻi ai ha niʻihi he ʻikai ha fakamoʻoni ia ʻe taha te ne fakalotoʻi kinautolu (Saame 14:1). ʻOku iku kotoa pē ia ki he tuí (Hepelū 11:6).

EnglishFoki ki he peesi mu’a Faka-Tonga

ʻOku moʻoni ʻa e ʻOtuá? Te u lava fēfē ʻo ʻilo fakapapau ʻoku moʻoni ʻa e ʻOtuá?
© Copyright Got Questions Ministries