settings icon
share icon
Fehu’i

ʻOku ʻi ai nai ha moʻui hili ʻa e maté?

Tali


Naʻe fehuʻi ʻe Siope ʻi heʻene mamahí, “Kapau ʻe mate [ha] tangata, ʻe toe moʻui ia?” (Siope 14:14, ESV). Kuo tau fifili kotoa pē ki he fehuʻi ko ʻení. ʻOku ʻi ai nai ha moʻui hili ʻa e maté? Ko e hā ʻoku hoko kiate kitautolu hili ʻetau maté? ʻOku tau pulia fakaʻaufuli nai? Ko e maté ko ha matapā fefokifokiʻaki nai ia ʻo e mavahe atu mo e foki mai ki he māmaní? ʻOku ʻalu nai ʻa e taha kotoa ki he feituʻu tatau hili ʻa e maté, pe ʻoku tau ʻalu ki ha ngaahi feituʻu kehekehe? ʻOku ʻi ai nai ha hēvani mo ha heli?

ʻOku talamai ʻe he Tohi Tapú, ko e moʻoni, ʻoku ʻi ai ha moʻui hili ʻa e maté. ʻOku ʻikai ko e foʻi māmaní pē ʻeni, pea naʻe ngaohi e faʻahinga ʻo e tangatá ki ha ngaahi meʻa maʻongoʻonga ange. ʻI he maté, ʻoku ʻikai toe ngāue ʻa e sinó pea kamata e founga ʻoku toe foki ai ki he kehekelé, ka ʻoku hoko atu e moʻui ʻa e konga fakalaumālie ʻo e tangatá: “Ka ʻe toki liliu ʻa e efú ki he kelekelé ʻo hangē ko ʻene ʻi aí: pea ʻe foki atu ʻa e laumālié ki he ʻOtua ʻa ia naʻá ne foaki iá” (Tangata Malanga 12:7; cf. Saame 146:4).

Ko kinautolu ʻoku huhuʻi pea fakamolemoleʻi ʻenau angahalá, ʻoku foaki ʻe he ʻOtuá ʻa e moʻui taʻengatá, ko ha moʻui ʻoku nāunauʻia “ʻoku teʻeki ai mamata ʻe ha mata, pe fanongo ʻe ha telinga, pea ʻoku teʻeki ai hū ki he loto ʻo ha tangata ʻa e ngaahi meʻa ʻa ia ʻoku teuteu ʻe he ʻOtuá maʻanautolu ʻoku ʻofa kiate iá” (1 Kolinitō 2:9, NLT). ʻOku fehokotaki mālohi ʻaupito ʻa e moʻui taʻengatá ni ki he Moʻui ʻa Sīsū Kalaisí: “Pea ko ʻeni ʻa e moʻui taʻengatá, ko ʻenau ʻilo koe ko e ʻOtua moʻoni pē tahá, mo Sīsū Kalaisi, ʻa ia naʻá ke fekaú” (Sione 17:3). ʻI he lotu ʻa Sīsū ʻi he pōpoaki ko ʻení, ʻokú Ne fakatatau ʻa e “moʻui taʻengatá” mo ha ʻilo ki he ʻOtuá pea ʻo e ʻAló. “Ko ia ʻokú ne maʻu ʻa e ʻAló, ʻokú ne maʻu mo e moʻuí” (1 Sione 5:12).

Naʻe hāʻele mai ʻa Sīsū Kalaisi, ko e tatau ʻo e ʻOtuá, ki he māmaní ke fua ʻetau ngaahi angahalá mo foaki mai ʻa e meʻaʻofa ʻo e moʻui taʻengatá: “Ka naʻe lavea ia koeʻuhí ko ʻetau ngaahi angahalá, naʻe fakavolu ia koeʻuhí ko ʻetau ngaahi hiá; naʻe ʻiate ia ʻa e tauteá koeʻuhí ke tau fiemālie; pea ʻi hono ngaahi taá ʻoku tau moʻui aí” (ʻĪsaia 53:5). Hili ha ʻaho ʻe tolu mei hono tutuki ʻo Sīsuú, naʻá Ne fakamoʻoniʻi ʻEne ikunaʻi ʻa e maté ʻaki ʻEne toe tuʻu mei he fonualotó—Ko Ia ʻa e moʻuí (Sione 11:25) pea mo e fakamoʻoni taupotu taha ʻoku ʻi ai ha moʻui hili ʻa e maté.

Ko e toetuʻu ʻa Kalaisí ko ha meʻa ia naʻe hiki-fakamatalaʻi lelei. Naʻe fakaafeʻi ʻe he ʻaposetolo ko Paulá ʻa e kakaí ke nau fakafehuʻi ʻa e kau fakamoʻoni ne laka hake ʻi he toko 500, ʻa ia ne nau mamata kia Sīsū hili ʻEne toetuʻú (1 Kolinitō 15:6). Naʻa nau lava kotoa ʻo fakamooniʻi ʻa e foʻi moʻoni ʻoku moʻui ʻa Sīsuú pea ko e moʻoni ʻoku ʻi ai ha moʻui hili ʻa e maté.

Ko e toetuʻu ʻa Kalaisí, ʻa ia ʻokú ne ʻomi ʻa e ʻamanaki lelei ʻo e moʻui hili ʻa e maté, ʻa e makatuliki ʻo e tui faka-Kalisitiané (1 Kolinitō 15:12–19). Koeʻuhí naʻe toe tuʻu ʻa Kalaisi mei he maté, ʻoku tau tui ai te tau toetuʻu foki mo kitautolu. Hangē ko e folofola ʻa Sīsū ki Heʻene kau ākongá, “Koeʻuhí ʻoku ou moʻui, ʻe moʻui ʻa kimoutolu foki” (Sione 14:19). Ko Kalaisi ʻa e fuofua ututaʻu maʻongoʻonga ʻo kinautolu ʻe toe fokotuʻu ki he moʻuí (1 Kolinitō 15:23). Hangē ko hono fokotuʻu ʻe he ʻOtuá e sino ʻo Sīsuú, ʻe tatau pē foki ia mo e toetuʻu hotau ngaahi sinó ʻi he liuaki mai ʻa Sīsuú (1 Kolinitō 6:14).

Neongo ʻoku moʻoni ʻa e moʻui hili ʻa e maté, ka ʻoku ʻikai ʻuhinga ia ʻe ʻalu ʻa e taha kotoa pē ki hēvani. ʻE hokohoko atu e moʻui ʻa e kakaí hili ʻenau maté, pea ʻe ʻi ai ha toetuʻu ʻi ha ʻaho, ka ʻe fakafaikehekeheʻi ʻe he ʻOtuá ʻa e toetuʻu ʻa e kau māʻoniʻoní (ko kinautolu ʻia Kalaisí) pea mo e taʻemāʻoniʻoní (ko kinautolu ʻoku mate ʻi heʻenau angahalá): “Pea ʻe ʻā ʻa e tokolahi ʻo kinautolu ʻoku mohe ʻi he efu ʻo e māmaní, ko e niʻihi ki he moʻui taʻengatá, mo e niʻihi ki he mā mo e manuki ʻa e tangatá” (Taniela 12:2). Naʻe fakalea ia ʻe Paula ʻo peheni: “ʻE ʻi ai ha toetuʻu ʻo e pekiá, ʻa e angatonú mo e taʻeangatonú” (Ngāue 24:15).

Kuo pau ke fakahoko ʻe he taha kotoa pē ha fili ʻi he moʻui ko ʻení, ko ha fili te ne fakapapauʻi hono ikuʻanga taʻengatá. Kuo pau ke tau mate, pea hili iá pea toki hoko ʻa e fakamāú (Hepelū 9:27). Ko kinautolu kuo fakamāʻoniʻoniʻi ʻe he tui kia Sīsū Kalaisí te nau maʻu ʻe kinautolu ʻa e moʻui taʻengatá ʻi hēvani, ka ko kinautolu ne nau fakafīsingaʻi ʻa Kalaisi ko e Fakamoʻuí, ʻe ʻave kinautolu ki ha tautea taʻengata ʻi heli (Mātiu 25:46). Ko ha feituʻu moʻoni pē ʻa Heli, hangē ko Hēvaní. Ko ha feituʻu ia ʻe aʻusia ai ʻe he kau taʻeangatonú ʻa e houhau taʻe-hano-ngataʻanga ʻo e ʻOtuá. ʻOku fakamatalaʻi ʻa heli ko ha anovai afi ʻa ia ʻe fakamamahiʻi ai ʻa kinautolu ʻe ʻi aí ʻi he ʻaho mo e pō ʻo taʻengata pea taʻengata (Fakahā 20:10). ʻE ʻi ai ha tangi mo ha fengaʻitaki ʻo e nifó ʻi heli, ʻo fakahaaʻi ai ha mamahi mo ha ʻita lahi fau (Mātiu 13:42).

ʻOku ʻikai teitei fiefia ʻa e ʻOtuá ʻi he mate ʻa e kau faiangahalá ka ʻokú ne finangalo ke nau tafoki mei heʻenau ngaahi hala faiangahalá koeʻuhí ke nau lava ʻo moʻui (ʻIsikeli 33:11). Ka he ʻikai ke ne fakamālohiʻi kitautolu ke tau tukulolo; kapau ʻoku tau fili ke fakafīsingaʻi ʻa Kalaisi, ko e Fakamoʻui pē ʻe tahá, ʻoku tau fakafīsingaʻi ai ʻa e hēvani kuó Ne teuteú, pea te tau moʻui mavahe meiate Ia ʻo taʻengata. Ko e moʻui ʻi he māmaní ko ha teuteuʻanga ia ʻo e meʻa ka hoko maí. ʻOku teuteu kitautolu ʻe he tui kia Kalaisí ki he moʻui hili ʻa e maté: “Ko ia ʻoku tui kiate iá [ʻAlo ʻo e ʻOtuá], ʻoku ʻikai fakamalaʻiaʻi ia, ka ko ia ʻoku ʻikai tuí, ʻoku fakamalaʻiaʻi ia, koeʻuhí ʻoku ʻikai tui ia ʻi he huafa ʻo e ʻAlo pē taha naʻe tupu ʻi he ʻOtuá” (Sione 3:18).

ʻE aʻusia ʻe he taha kotoa pē ʻa e moʻui hili ʻa e maté ʻi ha founga. Ko e kau tui kia Kalaisí, ko e moʻui hili ʻa e maté ko e moʻui taʻengata ia ʻi hēvani mo e ʻOtuá. Ko e kau taʻetuí, ko e moʻui hili ʻa e maté ko e moʻui taʻengata ia ʻi he anovai ʻo e afí. Te tau lava fēfē ʻo maʻu ʻa e moʻui taʻengatá pea fakaʻehiʻehi mei heli? ʻOku ʻi ai ha founga pē ʻe taha—ʻoku fakafou ʻi he tui kia Sīsū Kalaisí. Naʻe folofola ʻa Sīsū, “Ko au ko e toetuʻú mo e moʻuí. Pea ko ia ʻoku moʻui mo tui kiate aú, ʻe ʻikai ʻaupito mate ia” (Sione 11:25–26).

ʻOku maʻá e tokotaha kotoa pē ʻa e meʻaʻofa taʻetotongi ʻo e moʻui taʻengatá. “Ko ia ʻoku tui ki he ʻAló, ʻokú ne maʻu ʻa e moʻui taʻengatá, pea ko ia ʻoku ʻikai tui ki he ʻAló, ʻe ʻikai te ne mamata ki he moʻuí, ka ʻoku nofo pē kiate ia ʻa e houhau ʻo e ʻOtuá” (Sione 3:36). He ʻikai ke tau maʻu ʻa e faingamālie ke tali e meʻaʻofa ʻo e fakamoʻui ʻa e ʻOtuá hili ʻa e maté. ʻOku fakapapauʻi hotau ikuʻanga taʻengatá ʻi heʻetau moʻui ʻi he māmaní ʻi heʻetau tali pe fakafīsingaʻi ʻa Sīsū Kalaisí. “He ʻoku pehē ʻe ia, ko ʻeni ʻa e kuonga tuʻutuʻumālié, vakai, ko ʻeni ʻa e ʻaho ʻo e fakamoʻuí” (2 Kolinitō 6:2). Kapau ʻoku tau falala ki he pekia ʻa Sīsū Kalaisí ko e totongi huhuʻi ʻo ʻetau angahalá, pea tau tui ki Heʻene toetuʻu mei he pekiá, ʻoku fakapapau maʻatautolu ʻa e moʻui taʻengata hili ʻa e maté, ʻi he nāunauʻia (1 Pita 1:3–5).

Kuó ke fai nai ha’o fakakaukau fekau’aki mo Kalaisi koe’uhi pë ko e me’a ko ia kuó ke lau/? Kapau leva ko ia, peá ke kataki mu’a ‘o lomi’i ‘a e fo’i me’a lomi ko ena ‘i lalo ‘oku pehë “Kuó u tali ‘a Sïsü ‘i he ‘ahó ni.”

EnglishFoki ki he peesi mu’a Faka-Tonga

ʻOku ʻi ai nai ha moʻui hili ʻa e maté?
© Copyright Got Questions Ministries