settings icon
share icon
Fehu’i

Ko e hā ʻa e lotu ʻa e angahalá?

Tali


Ko e lotu ʻa e angahalá ko ha lotu ia ʻoku fai ʻe ha taha ki he ʻOtuá ʻi he taimi ʻoku mahino ai kiate kinautolu ko ha angahala kinautolu pea ʻoku nau fiemaʻu ha Fakamoʻuí. He ʻikai lavaʻi ʻe hono fakahoko ʻo e lotu ʻa e angahalá ha meʻa ʻiate ia pē. ʻOku toki ngāue pē e lotu ʻa e angahalá kapau ʻokú ne fakafofongaʻi fakamātoato ʻa e meʻa ʻoku ʻilo, mahino mo tui ki ai ha tokotaha fekauʻaki mo ʻenau angahalá pea mo e fiemaʻu ha fakamoʻuí.

Ko e fuofua tafaʻaki ʻo e lotu ʻa e angahalá ko e mahino ko e kau angahalo kotoa pē kitautolú. Loma 3:10ʻOku pehē ai, “ʻO hangē ko ia ʻoku tohí, ʻoku ʻikai ha tokotaha ʻoku māʻoniʻoni, ʻoku ʻikai ʻaupito ha taha.” ʻOku fakamahinoʻi ʻe he Tohi Tapú kuo tau faiangahala kotoa pē. Ko ha kau angahala kotoa pē kitautolu ʻoku tau fiemaʻu ha ʻaloʻofa mo ha fakamolemole mei he ʻOtuá (Taitusi 3:5-7). Koeʻuhí ko ʻetau angahalá, ʻoku taau ai mo kitautolu ʻa e tautea taʻengatá (Mātiu 25:46). Ko e lotu ʻa e angahalá ko ha kole ia ʻo ha ʻaloʻofa kae ʻikai ko ha fakamaau. Ko ha kole ia ʻo ha meesi kae ʻikai ko e houhau.

Ko e tafaʻaki hono ua ʻo e lotu ʻa e angahalá ko hono ʻiloʻi ʻa e meʻa kuo fakahoko ʻe he ʻOtuá ke huhuʻi ʻetau molé mo e tūkunga angahalá. Naʻe maʻu ʻe he ʻOtuá kiate ia ʻa e kakano pea hoko ko ha tangata ʻi he Sino ʻo Sīsū Kalaisí (Sione 1:1,14). Naʻe akoʻi mai ʻe Sīsū ʻa e moʻoni fekauʻaki mo e ʻOtuá pea maʻu ha moʻui māʻoniʻoni haohaoa mo taʻehalaia (John 8:46; 2 Kolinitō 5:21). Naʻe pekia leva ʻa Sīsū ʻi he kolosí ko kitautolu, ʻo toʻo ʻa e tautea naʻa ʻo tautolú (Loma 5:8). Naʻe toe tuʻu ʻa Sīsū mei he maté ke fakamoʻoniʻi ʻEne ikunaʻi ʻa e angahalá, maté mo heli (Kolose 2:15; 1 Kolinitō vahe 15). Koeʻuhí ko e ngaahi meʻá ni kotoa, ʻe lava ke fakamolemoleʻi ʻetau ngaahi angahalá pea talaʻofa moʻotautolu ha ʻapi taʻengata ʻi Hēvani - kapau te tau fokotuʻu ʻetau tuí ʻia Sīsū Kalaisi. Ko e meʻa pē ke tau faí ko e tui naʻá Ne pekia maʻatautolu pea toe tuʻu mei he maté (Loma 10:9-10). ʻE lava ke fakamoʻui kitautolu ʻi he ʻaloʻofá, ʻi he tuí, ʻo fakafou ʻia Sīsū Kalaisi tokotaha pē. ʻEfesō 2:8: ʻOku pehē ai, “He ʻoku mou moʻui ʻi he ʻofa pe ʻi he tui—pea ʻoku ʻikai meiate kimoutolu ia ka ko e foaki ʻa e ʻOtuá.”

Ko hono fai e lotu ʻa e angahalá ko ha founga ia ʻo hono fakahaaʻi ki he ʻOtuá ʻokú ke falala kia Sīsū Kalaisi ko ho Fakamoʻuí. ʻOku ʻikai ha ngaahi lea “mana” ʻe iku ki he fakamoʻuí. Ka ko e tui pē ki he pekia mo e toetuʻu ʻa Sīsuú te ne lava ʻo fakamoʻui kitautolú. Kapau ʻokú ke mahinoʻi ko ha angahala koe pea ʻokú ke fiemaʻu ha fakamoʻui ʻo fakafou ʻia Sīsū Kalaisi, ko ha lotu ʻeni ʻa e angahalá te ke lava ʻo fai ki he ʻOtuá: “ʻE ʻOtua, ʻoku ou ʻilo ko e angahala au. ʻOku ou ʻilo ʻoku taau mo au e ngaahi nunuʻa ʻo ʻeku angahalá. Ka neongo ia, ʻoku ou falala kia Sīsū Kalaisi ko hoku Fakamoʻuí. ʻOku ou tui naʻe ʻomi ʻe Heʻene pekiá mo e toetuʻú ʻa hoku fakamolemolé. ʻOku ou falala kia Sīsū pea ko Sīsū tokotaha pē hoku ʻEikí mo e Fakamoʻuí. Fakafetaʻi ʻEiki, ʻi hono fakamoʻui mo fakamolemoleʻi aú! ʻĒmeni!”

Kuó ke fai nai ha’o fakakaukau fekau’aki mo Kalaisi koe’uhi pë ko e me’a ko ia kuó ke lau/? Kapau leva ko ia, peá ke kataki mu’a ‘o lomi’i ‘a e fo’i me’a lomi ko ena ‘i lalo ‘oku pehë “Kuó u tali ‘a Sïsü ‘i he ‘ahó ni.”

EnglishFoki ki he peesi mu’a Faka-Tonga

Ko e hā ʻa e lotu ʻa e angahalá?
© Copyright Got Questions Ministries