settings icon
share icon
Fehu’i

Ko e hā ʻa e ngaahi lao fakalaumālie ʻe faá?

Tali


Ko e Lao Fakalaumālie ʻe Faá ko ha founga ia hono vahevahe ʻo e ngaahi ongoongo lelei ʻo e fakamoʻuí ʻa ia ʻoku lava ke maʻu ʻo fakafou ʻi he tui kia Sīsū Kalaisí. Ko ha founga faingofua ia ʻo hono fokotuʻutuʻu ʻo e fakamatala mahuʻinga ʻi he Ongoongoleleí ki ha ngaahi poini ʻe fā.

Ko e ʻuluaki ʻo e Lao Fakalaumālie ʻe Faá ko e, “ʻOku ʻofa ʻa e ʻOtuá ʻiate koe mo maʻu ha palani fakaʻofoʻofa maʻa hoʻo moʻuí.” ʻOku talamai ʻi he Sione 3:16, “He naʻe ʻofa pehē ʻa e ʻOtuá ki māmani, naʻá ne foaki hono ʻAlo pē taha naʻe fakatupú, koeʻuhí ko ia kotoa pē ʻe tui kiate iá ke ʻoua naʻa ʻauha, kae maʻu ʻa e moʻui taʻengatá.” ʻOku ʻomi ʻi he Sione 10:10 ʻa e ʻuhinga naʻe hāʻele mai ai ʻa Sīsuú, “Kuó u haʻu au ke nau maʻu ʻa e moʻuí, pea ke nau maʻu ia ʻo lahi ʻaupito.” Ko e hā ʻokú ne taʻofi kitautolu mei he ʻofa ʻa e ʻOtuá? Ko e hā ʻokú ne taʻofi kitautolu mei hono maʻu ha moʻui mohu tāpuekiná?

Ko e ua ʻo e Lao Fakalaumālie ʻe Faá ʻoku pehē, “ʻOku ʻuliʻi ʻa e tangatá ʻe he angahalá ko ia ai ʻe fakamavahe ia mei he ʻOtuá. Ko hono olá, he ʻikai ke tau lava ʻo ʻilo e palani fungani ʻa e ʻOtuá maʻa ʻetau moʻuí.” ʻOku fakapapauʻi mai ʻe he Loma 3:23 ʻa e fakamatalá ni, “he kuo faiangahala kotoa pē, pea tōmui ʻi he fakamālō mei he ʻOtuá.” ʻOku ʻomi ʻe he Loma 6:23 ʻa e ngaahi nunuʻa ʻo e angahalá, “he ko e totongi ʻo e angahalá ko e mate.” Naʻe fakatupu kitautolu ʻe he ʻOtuá ke tau maʻu ha vā fetuʻutaki mo Ia. Ka neongo iá, naʻe ʻomi ʻe he tangatá ʻa e angahalá ki he māmaní, pea ko ia ʻe fakamavahe ia mei he ʻOtuá. Kuo tau maumauʻi ʻa e vā fetuʻutaki mo Ia naʻe fakataumuʻa ʻe he ʻOtuá ke tau maʻú. Ko e hā ʻa e solovaʻangá.

Ko e tolu ʻo e Lao Fakalaumālie ʻe Faá, “Ko Sīsū Kalaisi ʻa e founga pē taha ʻa e ʻOtuá ki heʻetau angahalá. ʻE lava ke fakamolemoleʻi ʻetau ngaahi angahalá pea toe maʻu ha vā fetuʻutaki mo e ʻOtuá ʻo fakafou ʻia Sīsū Kalaisi.” ʻOku talamai ʻi he Loma 5:8, “Ka ʻoku fakahā ʻe he ʻOtuá ʻene ʻofa kiate kituatolú ʻi he meʻá ni: Lolotonga ko e kau angahala ʻa kitautolu, ne pekia ʻa Kalaisi maʻatautolu.” ʻOku talamai ʻi he 1 Kolinitō 15:3-4 ʻa e meʻa ʻoku fiemaʻu ke tau ʻilo mo tui ki ai kae lava ke fakamoʻui kitautolú, … “[naʻe] pekia ʻa Kalaisí ʻi heʻetau ngaahi angahalá, ʻo fakatatau ki he Ngaahi Tohí, pea naʻe toe tuʻu hake ia ʻi hono tolu ʻo e ʻahó, ʻo fakatatau ki he Ngaahi Tohí…” Naʻe fakahā ʻe Sīsū Tonu ko Ia pē taha ʻa e hala ki he fakamoʻuí ʻi he Sione 14:6, “Ko au ko e halá, mo e moʻoní pea mo e moʻuí. ʻOku ʻikai haʻu ha tangata ʻe taha ki he Tamaí, kae ʻiate au.” Te u lava fēfē ʻo maʻu ʻa e meʻaʻofa fungani ʻo e fakamoʻuí?

Ko hono Fā ʻo e Lao ʻe Faá, “Kuo pau ke ʻai ʻetau tuí ʻia Sīsū Kalaisi ko e Fakamoʻuí kae lava ke tau maʻu ʻa e meʻaʻofa ʻo e fakamoʻuí pea mo ʻilo e palani fakaʻofoʻofa ʻa e ʻOtuá maʻa ʻetau moʻuí.” ʻOku fakamatalaʻi ʻeni ʻi he Sione 1:12 maʻatautolu, “Ka ko ia kotoa pē naʻe maʻu iá, naʻá ne foaki kiate kinautolu ʻa e monūʻia ke hoko ko e fānau ʻa e ʻOtuá, kiate, kinautolu pē naʻe tui ki hono huafá.” ʻOku fakamahinoʻi ia ʻi he Ngāue 16:31, “Tui ki he ʻEiki ko Sīsū Kalaisí, pea te ke moʻui!” ʻE lava ke fakamoʻui kitautolu ʻi he ʻaloʻofá, ʻi he tuí, ʻo fakafou ʻia Sīsū Kalaisi tokotaha pē (ʻEfesō 2:8-9).

Kapau ʻokú ke fie tui kia Sīsū Kalaisi ko ho Fakamoʻuí, lea ʻaki e ngaahi lea ko ʻení ki he ʻOtuá. He ʻikai fakamoʻui koe hono lea ʻaki e ngaahi lea ko ʻení, ka ʻe fakamoʻui koe ʻe he falala ki he finangalo ʻo Kalaisí! Ko e lotú ni ko ha founga ia hono fakahaaʻi ki he ʻOtuá hoʻo tui kiate Ia mo fakamālō kiate Ia hono foaki atu ho fakamoʻuí. “ʻE ʻOtua, ʻoku ou ʻilo kuó u angahala kiate koe pea taau mo e tauteá. Ka naʻe fua ʻe Sīsū Kalaisi ʻa e tautea naʻe ʻoʻokú koeʻuhí ke fakamolemoleʻi au ʻo fakafou ʻi heʻeku tui kiate Iá. ʻOku ou tekaki hake ʻeku falalá kiate Koe ki ha fakamoʻui. Fakafetaʻi ʻi Hoʻo ʻaloʻofá mo e fakamolemolé - ko e meʻaʻofa ʻo e moʻui taʻengatá! ʻĒmeni!”

Kuo ke fai nai ha’o fakakaukau fekau’aki mo Kalaisi ko e ‘uhi pe ko e me’a koia kuo ke lau ‘I heni, Kapau leva koia, pea ke kataki mu’a ‘o lomi’i ‘a e fo’I me’a lomi ko ena ‘I lalo ‘oku pehee “Kuo u tali ‘a Sisu ‘i he ‘aho ni.”

EnglishFoki ki he peesi mu’a Faka-Tonga

Ko e hā ʻa e ngaahi lao fakalaumālie ʻe faá?
© Copyright Got Questions Ministries