settings icon
share icon
Fehu’i

Ko e hā ʻa e Kalisitiane pea ko e hā ʻoku tui ki ai ʻa e kau Kalisitiané?

Tali


1 Kolinitō 15:1-4, “Pea ko ʻeni, ʻe kāinga, ʻoku ou fakahā kiate kimoutolu ʻa e ongoongolelei, ʻa ia naʻá ku malanga ʻaki kiate kimoutolú, ʻa ia foki kuo mou maʻú, pea ʻoku mou tuʻu aí. ʻA ia kuó u fakamoʻui ai ʻa kimoutolu, ʻo kapau ʻoku mou manatuʻi ʻa ia ne u malanga ʻaki kiate kimoutolú. ʻO kapau naʻe ʻikai te mou tui noa pē. He ko e ʻuluaki ʻo e meʻa naʻá ku ʻaʻau atu kiate kimoutolú, ʻa ia naʻá ku maʻu foki, ko e pekia ʻa Kalaisi ʻi heʻetau ngaahi angahalá, ʻo fakatatau ki he ngaahi tohí.

Ko e uho ia ʻo e tui ʻa e kau Kalisitiané. Makehe mei he ngaahi tui fakalotu kotoa pē, ʻoku fakatefito ange ʻa e tui faka-Kalisitiané ʻi ha vā fetuʻutaki kae ʻikai ko e ngaahi founga fakalotú pē. Makehe mei he talangofua ki ha lisi ʻo e “ngaahi meʻa ke fai ʻo ʻikai faí,” ko e taumuʻa ʻo e Kalisitiané ke tanumaki ha vā fetuʻutaki ofi mo e ʻOtua ko e Tamaí. ʻOku lava ʻa e vā fetuʻutaki ko ʻení koeʻuhí ko e ngafa mo e ngāue fakafaifekau ʻoku fakahoko ʻe Sīsū Kalaisi ʻi he moʻui ʻo e Kalisitiané ʻi he Laumālie Māʻoniʻoní.

ʻOku tui ʻa e kau Kalisitiané naʻe ueʻi fakalangi ʻa e Tohi Tapú, ko ha Folofola taʻe-ha-mele ʻa e ʻOtuá, pea ko hono ngaahi akonakí ʻa e mafai aofangatukú (2 Tīmote 3:16; 2 Pita 1:20-21). ʻOku tui ʻa e kau Kalisitiané ki ha ʻOtua ʻe taha ʻoku moʻui ʻi ha toko tolu, ko e Tamaí, ko e ʻAló (Sīsū Kalaisi), pea mo e Laumālie Māʻoniʻoní.

ʻOku tui ʻa e kau Kalisitiané naʻe fakatupu e faʻahinga ʻo e tangatá ʻo tautautefito ke nau maʻu ha vā fetuʻutaki mo e ʻOtuá, ka ʻoku fakamavaheʻi ʻe he angahalá ʻa e kakai fulipē mei he ʻOtuá (Loma 3:23, 5:12). ʻOku akoʻi ʻe he tui faka-Kalisitiané naʻe ʻaʻeva ʻa Sīsū Kalaisi ʻi he māmani ko ʻení, ko ha ʻOtua pea mo ha tangata (Filipai 2:6-11), pea pekia ʻi he kolosí. ʻOku tui e kau Kalisitiané hili e pekia ʻa Kalaisi ʻi he kolosí, naʻe telio Ia, naʻá Ne toe tuʻu, pea kuó Ne ʻafio ʻeni ʻi he tafaʻaki toʻomataʻu ʻo e Tamaí, ʻo hūfakiʻi ʻa e kakai tuí ʻo taʻengata (Hepelū 7:25). ʻOku talaki ʻe he tui faka-Kalisitiané naʻe feʻunga e pekia ʻa Sīsū ʻi he kolosí ke totongi huhuʻi e angahala ʻa e faʻahinga kotoa ʻo e tangatá pea ko e meʻa ʻeni naʻá ne fakafoki mai ʻa e vā fetuʻutaki maumau ʻi he vahaʻa ʻo e ʻOtuá mo e tangatá (Hepelū 9:11-14, 10:10; Loma 5:8, 6:23).

Ke fakamoʻui ha tahá, kuo pau ke ne tekaki kakato ʻene tuí ki he ngāue aofangatuku ʻa Kalaisi ʻi he kolosí. Kapau ʻoku tui ha tokotaha naʻe pekia ʻa Kalaisí maʻana mo totongi ʻene ngaahi angahalá, pea toe tuʻu, ta ʻoku fakamoʻui ʻa e tokotaha ko iá. ʻOku ʻikai ha meʻa ʻe lava ke fakahoko ʻe ha taha ke maʻu ʻa e fakamoʻuí. He ʻikai teitei “lelei feʻunga” ha taha ke fakahoifua ki he ʻOtuá ʻiate ia pe, koeʻuhí ko ha kau angahala kotoa pē kitautolu (ʻĪsaia 53:6, 64:6-7). Uá, ʻoku ʻikai ha toe meʻa ke fakahoko, koeʻuhí kuo fakahoko kotoa ʻe Kalaisi ia ʻa e ngāué! ʻI he taimi naʻe ʻi he kolosí ai ʻa Sīsuú, naʻá Ne folofola, “Ko hono ngatá ia” (Sione 19:30).

Hangē ko e ʻikai ha meʻa ʻe lava ke fakahoko ʻe ha taha ke maʻu ʻa e fakamoʻuí, ʻi he taimi pē kuo tuku ai ʻe ha taha ʻene falalá ki he ngāue ʻa Kalaisi ʻi he kolosí, ʻoku ʻikai mo ha toe meʻa ʻe lava ʻe ha taha ʻo fakahoko ke mole ai hono fakamoʻuí koeʻuhí kuo fakahoko mo fakakakato ʻa e ngāué ia ʻe Kalaisi! ʻOku ʻikai ha meʻa ia ʻi he fakamoʻuí ʻe makatuʻunga ʻi he tokotaha ʻokú ne maʻu iá. Sione 10:27-29 “ʻOku fanongo ʻeku fanga sipí ki hoku leʻó, pea ʻoku nau muimui ʻiate au. ʻOku ou foaki kiate kinautolu ʻa e moʻui taʻengatá; pea ʻe ʻikai ha taha te ne hamusi ʻa kinautolu mei hoku nimá. Ko ʻeku Tamaí, ʻa ia naʻá ne foaki mai kiate aú, ʻoku lahi taha pē ia; pea ʻoku ʻikai ha tokotaha ʻoku faʻa hamusi mei he nima ʻo ʻeku Tamaí.”

ʻE lava ke pehē ʻe ha niʻihi, “ʻOku lelei ʻaupito ʻeni—ʻi hono fakamoʻui pē aú, te u lava ʻo fai ha meʻa pē ʻoku ou fiemālie ki ai pea he ʻikai mole hoku fakamoʻuí!” Ka ʻoku ʻikai fekauʻaki ʻa e fakamoʻuí ia mo e tauʻatāina ke fai fakatatau mo ia ʻoku fiemālie ki ai ha tahá. Ko e fakamoʻuí ʻa e tauʻatāina ko ia mei he haʻisia ʻo e natula faiangahala motuʻá pea tauʻatāina ke tulifua ki ha vā fetuʻutaki totonu mo e ʻOtuá. ʻI he meʻa ne tau pōpula ai ki he angahalá, kuo tau pōpula ʻeni kia Kalaisi (Loma 6:15-22). Ko e hā pē ʻa e fuoloa ʻo e moʻui ʻa e kau tuí ʻi he māmani ko ʻení ʻi honau ngaahi sino faʻa faiangahalá, ʻe kei ʻi ai maʻu pē ha fefaʻuhi mo e angahalá. Ka neongo ia, ʻe lava ke ikunaʻi ʻe he kau Kalisitiané ʻa e fefaʻuhi mo e angahalá ʻaki ʻenau ako mo talangofua ki he Folofola ʻa e ʻOtuá (ko e Tohi Tapú) ʻi heʻenau moʻuí, pea tuku ke takiekina kinautolu ʻe he Laumālie Māʻoniʻoní—ʻa ia ko e afeitaulalo ia ki he takiekina mo e tataki ʻa e Laumālié ʻi he ngaahi tūkunga fakaʻaho kotoa pē pea ʻi he mālohi ʻo e Laumālié, talangofua ki he Folofola ʻa e ʻOtuá.

Neongo ʻoku fiemaʻu ʻe ha ngaahi tui fakalotu lahi ha taha ke ne fakahoko ha ngaahi meʻa pau pea ʻikai fakahoko ha ngaahi meʻa paú, ʻoku fekauʻaki ʻa e Kalisitiané ia mo e tui naʻe pekia ʻa Kalaisi ʻi he kolosí ko ha totongi ʻo ʻetau angahalá peá Ne toe tuʻu pē. Kuo totongi hoʻo angahalá pea te ke lava ʻo maʻu ha vā fetuʻutaki mo e ʻOtuá. Te ke lava ʻo ikunaʻi e natula faiangahalá pea ʻaʻeva ʻi he feohi mo e talangofua mo e ʻOtuá. Ko e tui faka-Kalisitiane fakafolofola moʻoní ia.

EnglishFoki ki he peesi mu’a Faka-Tonga

Ko e hā ʻa e Kalisitiane pea ko e hā ʻoku tui ki ai ʻa e kau Kalisitiané?
© Copyright Got Questions Ministries