settings icon
share icon
Fehu’i

Ko e ʻuhinga ki he hā ʻa e Kalisitiane toe fanauʻi foʻoú?

Tali


Ko e ʻuhinga ki he hā ʻa e Kalisitiane toe fanauʻi foʻoú? Ko e potufolofola mei he Tohi Tapú ʻokú ne tali e fehuʻi ko ʻení ko e Sione 3:1-21. Ko e folofola ia ʻa e ʻEiki ko Sīsū Kalaisí kia Nikotīmasi, ko ha tangata Fālesi ʻiloa mo ha mēmipa ʻo e Sanetaliní (ko e faʻunga pule ʻo e Kakai Siú). Naʻe haʻu ʻa Nikotīmasi kia Sīsū ʻi he poʻulí mo ha ngaahi fehuʻi.

ʻI he fefolofolai ʻa Sīsū mo Nikotīmasí, naʻá Ne folofola ange “ʻOku ou tala kiate koe, Kapau ʻe ʻikai fanauʻi foʻou ha tangata, ʻe ʻikai ʻaupito mamata ia ki he puleʻanga ʻo e ʻOtuá.’ Naʻe fehuʻi ange ia ʻa Nikotīmasi. ‘ʻE faʻa fanauʻi fēfeeʻi ʻa e tangata ʻoku motuʻá? ʻE toe faʻa hū ia ki he manava ʻo ʻene faʻeé, pea fanauʻi?’ Naʻe tali ʻe Sīsū, ‘ʻOku ou tala kiate koe, kapau ʻe ʻikai fanauʻi ʻa e tangatá ʻi he vai pea mo e Laumālie, ʻe ʻikai ʻaupito faʻa hū ia ki he puleʻanga ʻo e ʻOtuá. Ko ia kuo fanauʻi ʻi he kakanó, ko e kakano ia; pea ko ia kuo fanauʻi ʻi he Laumālié, ko e laumālie ia. ʻOua te ke ofi ʻi heʻeku tala kiate koe, “ʻOku totonu ke mou fanauʻi foʻou”’” (Sione 3:3-7).

ʻOku ʻuhinga ʻa e foʻi lea “fanauʻi foʻoú” ki he “fanauʻi mei ʻolunga.” Naʻe ʻi ai ha fiemaʻu vivili ʻa Nikotīmasi. Naʻá ne fiemaʻu ha liliu ʻo e lotó—ko ha liliu fakalaumālie. Ko e fanauʻi foʻoú ko ha ngāue ia ʻa e ʻOtuá ʻa ia ʻoku foaki ai ʻa e moʻui taʻengatá ki he tokotaha ʻoku tuí (2 Kolinitō 5:17; Taitusi 3:5; 1 Pita 1:3; 1 Sione 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). ʻOku pehē ʻi he Sione 1:12, 13 ʻoku maʻu foki ʻe he “fanauʻi foʻoú” ʻa e foʻi fakakaukau ʻo e “hoko ko e fānau ʻa e ʻOtuá” ʻo fakafou ʻi he falala ki he huafa ʻo Sīsū Kalaisí.

ʻOku tupu leva ai e foʻi fehuʻi, “Ko e hā ʻoku fiemaʻu ai ke toe fanauʻi foʻou ha tahá?” ʻOku pehē ʻe he ʻAposetolo ko Paulá ʻi he ʻEfesō 2:1, “Pea ko kimoutolu, naʻa mou mate ʻi he ngaahi talangataʻa mo e angahalá” (NKJV). Naʻá ne tohi ki he kakai Lomá ʻo pehē, “He kuo faiangahala kotoa pē, pea tōmui ʻi he fakamālō mei he ʻOtuá” (Loma 3:23). ʻOku “mate” fakalaumālie ʻa e kau faiangahalá; ʻi he taimi ʻoku nau maʻu ai ha moʻui fakalaumālie ʻo fakafou ʻi he tui kia Kalaisí, ʻoku fakatatau ia ʻe he Tohi Tapú ki ha toe fanauʻi foʻou. Ko kinautolu pē ʻoku toe fanauʻi foʻoú ʻoku fakamolemoleʻi ʻenau ngaahi angahalá mo maʻu ha vā fetuʻutaki mo e ʻOtuá.

ʻOku hoko fēfē nai ia? ʻOku pehē ʻi he ʻEfesō 2:8-9, “He ʻoku mou moʻui ʻi he ʻofa pe ʻi he tui—pea ʻoku ʻikai meiate kimoutolu ia ka ko e foaki ʻa e ʻOtuá—ʻoku ʻikai ʻi he ngaahi ngāué, telia naʻa polepole ai ha tangata.” ʻI he taimi ʻoku fakamoʻui ai ha taha, ʻoku toe fanauʻi foʻou ia, ʻo fakafoʻou fakalaumālie, pea kuo hoko ʻeni ko e fānau ʻa e ʻOtuá ʻi he totonu ʻo e fanauʻi foʻoú. Ko e falala kia Sīsū Kalaisí, ʻa e Tokotaha naʻá Ne fua e tautea ʻo e angahalá ʻi Heʻene pekia ʻi he kolosí, ko e ʻuhinga ia ʻo e “toe fanauʻi foʻoú.” “Ko ia, kapau ʻoku ʻia Kalaisi ha taha, ko e fakatupu foʻou ia: kuo mole atu ʻa e ngaahi meʻa motuʻá; vakai, kuo hoko ʻo foʻou ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē!” (2 Kolinitō 5:17).

Kapau kuo teʻeki ai ke ke falala ki he ʻEiki ko Sīsū Kalaisí ko ho Fakamoʻuí, te ke lava nai ʻo fakakaukau ki he ueʻi ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní ʻi Heʻene lea ki ho lotó? ʻOku fiemaʻu ke ke toe fanauʻi foʻou. Te ke lava nai ʻo lotu ʻi he lotu ʻo e fakatomalá pea hoko ko ha fakatupu foʻou ʻia Kalaisi ʻi he ʻahó ni? “Ka ko ia kotoa pē naʻe maʻu ia, naʻá ne foaki kiate kinautolu ʻa e monūʻia ke hoko ko e fānau ʻa e ʻOtuá, kiate, kinautolu pē naʻe tui ki hono huafá—ʻA ia naʻe ʻikai fanauʻi ʻi he toto, pe ʻi he loto ʻo e kakanó, pe ʻi he loto ʻo e tangatá, ka ʻi he ʻOtuá ” (Sione 1:12-13).

Kapau ʻokú ke fie tali ʻa Sīsū Kalaisi ko ho Fakamoʻuí pea toe fanauʻi foʻou, ko ha sīpinga lotu ʻeni. Manatuʻi, he ʻikai fakamoʻui koe hono fakahoko ʻo e lotú ni pe ko ha toe lotu pē. Ko e falala pē kia Kalaisí te ne fakamoʻui koe mei he angahalá. Ko e lotú ni ko ha founga ia hono fakahaaʻi ki he ʻOtuá hoʻo tui kiate Ia mo fakamālō kiate Ia hono foaki atu ho fakamoʻuí. “ʻE ʻOtua, ʻoku ou ʻilo kuó u angahala kiate koe pea ʻoku taau mo au ʻa e tauteá. Ka naʻe fua ʻe Sīsū Kalaisi ʻa e tautea naʻe ʻoʻokú koeʻuhí ke fakamolemoleʻi au ʻo fakafou ʻi heʻeku tui kiate Iá. ʻOku ou tekaki hake ʻeku falalá kiate Koe ki ha fakamoʻui. Fakafetaʻi ʻi Hoʻo ʻaloʻofá mo e fakamolemolé—ko e meʻaʻofa ʻo e moʻui taʻengatá! ʻĒmeni!”

Kuó ke fai nai ha’o fakakaukau fekau’aki mo Kalaisi koe’uhi pë ko e me’a ko ia kuó ke lau/? Kapau leva ko ia, peá ke kataki mu’a ‘o lomi’i ‘a e fo’i me’a lomi ko ena ‘i lalo ‘oku pehë “Kuó u tali ‘a Sïsü ‘i he ‘ahó ni.”

EnglishFoki ki he peesi mu’a Faka-Tonga

Ko e ʻuhinga ki he hā ʻa e Kalisitiane toe fanauʻi foʻoú?
© Copyright Got Questions Ministries