settings icon
share icon
Fehu’i

Ko e hā ʻa e Hala ʻo e Kau Lomá ki he fakamoʻuí?

Tali


Ko e Hala ʻo e Kau Lomá ki he fakamoʻuí ko ha hala ia ʻo hono fakamatalaʻi ʻo e ngaahi ongoongo lelei ʻo e fakamoʻuí ʻo fakaʻaongaʻi e ngaahi veesi mei he Tohi ʻa Lomá. Ko ha founga faingofua kae mālohi ia ʻo hono fakamatalaʻi ʻa e founga ʻuhinga ʻoku tau fiemaʻu ai ʻa e fakamoʻuí, founga naʻe ʻomi ai ʻe he ʻOtuá ʻa e fakamoʻuí, founga ʻe lava ke tau maʻu ai ha fakamoʻuí, pea ko e hā ʻa e ngaahi ola ʻo e fakamoʻuí.

Ko e fuofua veesi ʻi he Hala ʻo e Kau Lomá ki he fakamoʻuí ko e Loma 3:23, “He kuo faiangahala kotoa pē, pea kuo tōmui ʻi he fakamālō mei he ʻOtuá.” Kuo tau faiangahala kotoa pē. Kuo tau fakahoko kotoa ha ngaahi meʻa ʻoku ʻikai fakahōifua ki he ʻOtuá. ʻOku ʻikai ha taha ʻe haohaoa. Loma 3:10-18: ʻOku ʻomi heni ha fakatātā fakaikiiki ʻo e tuʻunga ʻo e angahalá ʻi heʻetau moʻuí. ʻOku akoʻi kitautolu ʻe he Potufolofola hono ua ʻi he Hala ʻo e Kau Loma ki he fakamoʻuí, Loma 6:23, fekauʻaki mo e ngaahi nunuʻa ʻo e angahalá - “He ko e totongi ʻo e angahalá ko e mate; ka ko e moʻui taʻengatá ko e foaki ʻofa ia ʻa e ʻOtuá ʻia Sīsū Kalaisi ko hotau ʻEikí.” Ko e tautea kuo tau maʻu ki heʻetau ngaahi angahalá ko e mate. Pea ʻoku ʻikai ko ha mate fakatuʻasino pē, ka ko e mate taʻengata foki!

ʻOku hoko atu ʻa e veesi hono tolu ki he Hala ʻa e Kau Loma ki he fakamoʻuí ʻi he Loma 6:23, “Ka ko e moʻui taʻengatá ko e foaki ʻofa ia ʻa e ʻOtuá ʻia Sīsū Kalaisi ko hotau ʻEikí.” Loma 5:8: ʻOku pehē ai, “Ka ʻoku fakahā ʻe he ʻOtuá ʻEne ʻofa kiate kitautolú ʻi he meʻá ni, lolotonga ko e kau angahala ʻa kitautolú, ne pekia ʻa Kalaisi maʻatautolu” Naʻe pekia ʻa Sīsū Kalaisi maʻatautolu! Naʻe totongi huhuʻi ʻe he pekia ʻa Sīsuú ʻetau ngaahi angahalá. ʻOku fakamoʻoniʻi ʻe he toetuʻu ʻa Sīsuú naʻe tali ʻe he ʻOtuá e pekia ʻa Sīsuú ko e totongi ʻo ʻetau ngaahi angahalá.

Ko e potufolofola hono fā ki he Hala ʻo e Kau Lomá ki he fakamoʻuí ko e Loma 10:9, “Koeʻuhí kapau te ke fakahā ʻaki ho ngutú ʻa e ʻEiki ko Sīsuú, peá ke tui ʻi ho lotó kuo fokotuʻu ia ʻe he ʻOtuá mei he maté, ʻe fakamoʻui koe.” Koeʻuhí ko e pekia ʻa Sīsū maʻatautolú, ko e meʻa pē ke tau fai he taimi ní ko e tui kiate Ia, falal ki Heʻene pekia ko ha totongi maʻa ʻetau ngaahi angahalá - pea ʻe fakamoʻui leva kitautolu! Loma 10:13: ʻOku toe pehē foki ai, “He ko ia ia ʻe ui ki he huafa ʻo e ʻEikí, ʻe fakamoʻui ia.” Naʻe pekia ʻa Sīsū ke totongi ʻa e moʻua ʻo ʻetau ngaahi angahalá mo fakamoʻui kitautolu mei he mate taʻengatá. ʻOku ʻatā ʻa e Fakamoʻuí, ko e fakamolemoleʻi ʻo e ngaahi angahalá, ki ha tokotaha pē ʻe falala kia Sīsū Kalaisi ko honau ʻEikí mo e Fakamoʻuí.

Ko e tafaʻaki fakaʻosi ʻo e Hala ʻa e Kau Lomá ki he fakamoʻuí ko e ola ia ʻo e fakamoʻuí. Loma 5:1: ʻOku ʻi ai ʻa e pōpoaki fakaʻofoʻofa, “Ko ia ʻi he fakatonuhiaʻi ʻa kitautolu ʻe he tuí, ʻoku tau melino ai mo e ʻOtuá ʻi hotau ʻEiki ko Sīsū Kalaisí.” Te teu lava ʻo maʻu ha vā fetuʻutaki ʻo e melino mo e ʻOtuá ʻo fakafou ʻia Sīsū Kalaisi. Loma 8:1: ʻOku akoʻi ai kitautolu, “Pea ko ia ʻoku ʻikai ʻi ai ha fakamalaʻia kiate kinautolu ʻoku ʻia Kalaisi Sīsuú.” Koeʻuhí ko e pekia ʻa Sīsū maʻatautolú, he ʻikai teitei fakamalaʻiaʻi kitautolu ko ʻetau ngaahi angahalá. Fakaʻosí, ʻoku tau maʻu ʻa e talaʻofa mahuʻinga ko ʻení mei he ʻOtuá ʻi he Loma 8:38-39, “He ʻoku ou ʻilo pau, ʻe ʻikai ʻi he maté, pe ʻi he moʻuí, pe ʻi he kau ʻāngeló, pe ʻi he kau pulé, pe ʻi he ngaahi mālohí, pe ʻi he ngaahi meʻa ʻi hení, pe ʻi he ngaahi meʻa ʻe hokó, pe ʻi he māʻolungá pe ʻi he maʻulaló, pe ʻi ha meʻa kehe ʻe taha kuo ngaohi, ʻe ʻikai mafai ia ke fakamāvae ʻa kitautolu mei he ʻofa ʻa e ʻOtuá, ʻa ia ʻoku ʻia Kalaisi Sīsū ko hotau ʻEikí.”

Te ke fie muimui nai ʻi he Hala ʻa e Kau Lomá ki he fakamoʻuí? Kapau ko ia, ko ha lotu nounou ʻeni te ke lava ʻo lotu ai ki he ʻOtuá. ʻI hono fai e lotu ko ʻení ko ha founga ia ke fakahā ai ki he ʻOtuá ʻokú ke falala kia Sīsū Kalaisi ki ho fakamoʻuí. He ʻikai fakamoʻui koe ʻe he ngaahi leá. Ko e tui pē kia Sīsū Kalaisí te ne lava ʻo ʻoatu ha fakamoʻuí! “ʻE ʻOtua, ʻoku ou ʻilo kuó u angahala kiate koe pea ʻoku taau mo au ʻa e tauteá. Ka naʻe fua ʻe Sīsū Kalaisi ʻa e tautea naʻe ʻoʻokú koeʻuhí ke fakamolemoleʻi au ʻo fakafou ʻi heʻeku tui kiate Iá. ʻI Hoʻo tokoní, ʻoku ou fakamaʻu ʻeku falalá kiate Koe ki hoku fakamoʻuí. Fakafetaʻi ʻi Hoʻo ʻaloʻofá mo e fakamolemolé - ko e meʻaʻofa ʻo e moʻui taʻengatá! ʻĒmeni!”

Kuo ke fai nai ha’o fakakaukau fekau’aki mo Kalaisi ko e ‘uhi pe ko e me’a koia kuo ke lau ‘I heni, Kapau leva koia, pea ke kataki mu’a ‘o lomi’i ‘a e fo’I me’a lomi ko ena ‘I lalo ‘oku pehee “Kuo u tali ‘a Sisu ‘i he ‘aho ni.”

EnglishFoki ki he peesi mu’a Faka-Tonga

Ko e hā ʻa e Hala ʻo e Kau Lomá ki he fakamoʻuí?
© Copyright Got Questions Ministries