settings icon
share icon
Dot Na

Zeisu Khazih ih cih kua hiam?

Dawn na


Pasian om hiam? cih dot na tawh ki bang lo in Zeisu om hiam cih dot na pen tampi ki dong khol lo hi. Mi tampi te in Zeisu pen mi hing hi a, tu ma kum 2000 lai in Israel gam ah om hi ci in sang thei uh hi. Kam ki nial na pen Zeisu ii hih na ki kup na pan hong ki pan hi. Biakna a tam zaw te in Zeisu pen kamsang khat, sia hoih khat, a hih kei leh Pasian’ mi khat hi ci a hilh uh hi. A hih hang in Laisiangtho in kamsang khat, sia hoih khat, Pasian’ mi khat hi cih te sang in a thupi zaw pek Zeisu hi.

C. S. Lewis in Mere Christianity cih laibu a at na ah “mite ii gen theih a zak nop lo (a hoih lo) Zeisu thu kua mah in a gen khak loh na ding in hi teng ah han ciam in ka om hi: Zeisu pen gamtat ngaihsut na et teh huai khat ci a sang thei ing, a hih hang in a ma cih dan in Pasian in sang thei kei ing. Hih thu pen gen kei ni. Mi mawk mawk khat pen Zeisu’ gen dan a gamtat ngaihsut na et the huai mi khat hi thei lo hi. A mah pen aktui hawng omlo hi ci a, a gen mihai tawh ki bang lel hi, ahih kei leh dawimangpa hi ding hi. A mah pen Pasian ta maw, a hih kei leh mihai maw, a hih kei leh tua sang a hoih lo zaw na khat maw cih nang na tel kul hi. Mihai pau ken zong ci thei hi teh, dawi ci a cil zong phih in that thei hi teh, a hih kei leh a khephung ah khuk din in Topa Pasian ci in sam thei hi teh. A hih hang in sia hoih a hih na tawh ki sai khiat na nei lo thu man lo te tawh ki kial kei ni. Hi dan a sanding tel theih na hong pia lo hi. Hi dan a deih na hi lo hi.” (Macmillan, 1952, p.55-56).

Tua a hih ciang in, Zeisu thu kua in gen hiam? Laisiangtho sung ah Zeisu hi ci-in kua in gen hiam? A ma sa in ah, a mah pen cileh sa a nei Pasian hi. Johan 10:30 na ah Zeisu in “Keimah in ka Pa tawh pumkhat ka hi uh hi” ci in gen hi. Hih ih et vat ciang, a mah pen Pasian hi ci a, a gen na tawh ki bang lo hi. Bang bang hi ta leh, a Ma’ gen na pen Judah mite in bang cih in dawn kik hiam cih en in. A mau mawh sak na ding in suang tawh den lup sawm uh hi. Bang hang hiam cih leh, mi hing mawk mawk hi napi in Pasian hi ing ci a hih mah a hi hi (Johan 10:33). Judah mi te in Zeisu’ gen dan a, a mah leh a mah Pasian hi ci a, a gen bang in tel uh hi. Hih Laisiangtho tang a nuai lam ah, Zeisu in Judah mi te a Ma’ gen te man hi ci thu hilh se lo hi. Zeisu in “Pasian hi keng” ci ngei lo hi. Zeisu in “Keimah in ka Pa tawh pumkhat ka hi uh hi” (Johan 10:30) a cih ciang in, a mah leh Pasian ki bang a cih nop na a hi hi.

Johan 8:58 sung ah, Zeisu in a ki pat cil a om, Pasian ii hih na gen hi: “Ke’n aman takpi kong cih inah, Abraham’ pian’ ma-in kei ka om hi.” Hih a dawn kik na ah Judah mi te in Zeisu suang tawh den sawm leu leu uh hi (Johan 8:59). Zeisu in a kipat cil a om a hih na a gen na ah a mah leh a mah Pasian hi ci a gen hi – KEIMAH (Paikhiatna 3:14). Judah mi te in Zeisu Pasian hi cih thu nial uh hang in Zeisu gen thu pen tel uh hi.

A dang Laisiangtho tang te sung ah Zeisu pen ci le sa a nei Pasian a hih na Johan 1:1 na ah, “Thu in Pasian a hi hi,” ci in, Johan 1:14 ah zong, “Thu in mi bang a hong suak a,” ci hi. Sawltak Thomas in Zeisu pen “Ka Topa leh ka Pasian aw” (Johan 20:28) ci in sam a, Zeisu in a man a hih lam zong gen se lo hi. Sawltak Paul in “thupha lametna, a lian Pasian leh eite Honpa Topa Zeisu Khazih” (Titu 2:11-13) ci in sam hi. Sawltak Peter in zong “eite Pasian leh Honpa Zeisu Khazih” (Peter nihna 1:1) ci in sam hi.

Pa Pasian in Zeisu hih na te pha tak in ciam teh in gen hi: “A Tapa thu a hih leh: “Pasian aw, na tokhom in A om tawntung tokhom a hi hi, Dik na a hi ukna Ciang in N gam uk na ciang a hi hi” (Hebru 1:8; Late 45:6). Laisiangtho lui kamsang te Isaiah in zong Khris’ hih na gen khol hi: “Bang hang hiam cih leh eite a ding in nauhgek khat hong suak a, eite tung ah tapa khat hoong ki pia hi; a ma liangko tungah ukna om ding a, a ma min pen, “Lamdang, Thulakpa, Vanglian Pasian, Tawntung Pa, Nopsakna Kumpi,” ki ci ding hi” (Isaiah 9:6).

Hih Zeisu’ hih na pen bang hang in thupi mah mah hiam? Zeisu Pasian a hih leh a hih loh bang hang in thupi hiam? a hang tampitakte in:

• C. S. Lewis ii gen na ah, Zeisu pen Pasian hi kei zen zen leh a mah pen a up huai vet lo mi khem pa hi ding hi ci hi.

• Zeisu pen Pasian hi kei zen zen leh nungzui sawltak te zong tua mah bang in mi khem hi ding uh hi.

• Zeisu Pasian a hih loh pha mawh hi. Bang hang hiam cih leh Messiah pen “A siang tho” hi ding hi ci in thuciam pia khin hi (Late 16:5, NASB). Leitung a om mi khat beek a hoih a gamta kua mah a om loh lai tak in (Late 53:1; 143:2), Pasian a mah leh a mah mi hing hong suak in leitung ah hong pai hi.

• Zeisu pen Pasian hi kei zen zen leh leitung mi khem peuh ii mawh na tang ding a mah a sih na pen ki cing zo lo ding hi (Johan nihna 2:2). Pasian bek in a tawntung biakpiak na manpha, ciang tan om lo man piak na pia thei hi (Rom 5:8; Korin nihna 5:21).

• Pasian bek Gumpa, Honpa hi (Hosea13:4; Timoti masa 2:3). Zeisu pen Honpa a hih leh a mah pen Pasian a hi hi.

Zeisu pen mihing lah hi a Pasian zong hi. Pasian a hih na tawh Pasian’ heh na a daisak, a lung kim sak zo hi. Mihing a hih na tawh Zeisu pen si thei hi. Pasian lah hi, mihing lah hi a hih man in vantung leh leitung ki kal (Pasian leh mihing ki kal) hong ki zom sak thei a khan hi (Timoti masa 2:5). Gupkhiatna pen Zeisu Khazih up na bek tawh ki ngah thei hi. Zeisu in “Kei mah in lampi ka hi hi, thuman thutak ka hi hi, nuntakna lah ka hi hi. Kei hoong suang loin kuamah in Pakiang a tung zo kei ding hi” ci hi (Johan 14:6).

EnglishTedim-Chin laimaipi ah pai kik in

Zeisu Khazih ih cih kua hiam?
© Copyright Got Questions Ministries