settings icon
share icon
Dot Na

Zeisu pen na Gumpa a sang ding a cih ciang in bang a cih na hiam?

Dawn na


Zeisu pen na mimal Gumpa ding in na sang khin hiam? Hih dotna hoih tak a teltheih na ding in “Zeisu Khazih,” “mimal,” leh “Gumpa” cih te na tel masak kul hi.

Zeisu Khazih in kua hiam? mitampi tak in Zeisu pen mihoih khat, sia hoih khat, a hih kei leh Pasian’ kamsang khat in ciamteh uh hi. Hi thute pen a man mah mah Zeisu’ thu a hih hang in, hi te in a mah kua hiam cih a man tak tak in gen lo uh hi. Laisiangtho in hong gen na ah, Zeisu pen cile sa nei Pasian hi a, mihing bang a hong piang Pasian a hi hi (Johan 1:1-14). Leitung ah Pasain hong pai a, hong thuhilh ding, hong dam sak ding, lamman hong lak ding, ih mawhna hong maisak ding leh eitang a si ding in hong pai hi. Zeisu pen Pasian hi a, nakhempeuh a uk Topa hi. Tua Zeisu nang na sang khin hiam?

Gumpa ih cih in bang hiam? Bang hang in Gumpa ki sam ih hi hiam? Laisaingtho in a mawhlo khat bek om lo; a dik a gamta khat bek om lo hi ci hi (Rom 3:10-18). Ih mawhna thaman in, Pasian’ hehna leh Pasian’ thukhenna thuak ding in a kilawm te hih hi hi. A tawntung leh ciangtan a nei lo Pasian langpan na ii mawhna thaman in ciangtan a neilo a tawntung dan thuakna hi (Rom 6:35; Mangmuhna 20:11-15). Hihthu in Gumpa ih ki sap na a hang hi!

Zeisu Khazih leitung ah hong pai-in, ei tang in hong si hi. Zeisu’ sihna in ihmawnna te thaman ciangtan a neilo a tawntung in hong loh sak khinzo hi (Korin nihna 5:21). Ih mawhna te tang in Zeisu hong si hi (Rom 5:8). Zeisu in hong loh sak khin a hih man in ei piak kul nawn lo hi. Zeisu’ sihna pan thawhkik na in ih mawhna thaman hong loh sak na ding in a Ma’ sihna in a king hi cih teci hong lak hi. Tua a hih man in hong Gumpa pen Zeisu bek hi (Johan 14:6; Sawltak 4:12)! Na Gumpa ding in Zeisu na um hiam?

Zeisu pen na “mimal” Gumpa hiam? Mitampi te in Tapidaw (Christian) hih na pen biakinn ah kikhop na, ngeina hihna, a hih kei leh mawhna bawl loh na in mu uh hi. Hih in Tapidaw (Christian) hih na hilo hi. Tapidaw (Christian) tak tak hih na pen Zeisu Khazih tawh mimal kizop na a hi hi. Zeisu pen na mimal Gumpa in na san na in, a mah na up leh na muan na hi. Kua mah in a dang upna tawh Gupna ki ngah thei lo hi. Kua mah in gamtat na tawh mawhmaina ngah lo hi. Zeisu na Gumpa a san na, nuntak tawntungna na ngah na ding in na mawhna thaman sihna leh a thawhkikna, na up na bek tawh gupna na ngah thei hi (Johan 3:16). Zeisu pen na Gumpa a hi hiam?

Zeisu Khazih na Gumpa in na san nop leh, Pasian kiang ah hi dan in gen in. Hih thunget na a hih kei leh a dang thunget na te in gupna hong pialo hi cih phawk in. Zeisu Khazih’ singlamteh tung ah hong sepsak sa na te leh a Mah na up na bek in na mawhna pan suakta thei hi teh. Hih thunget na in gupna na ngahna lungdam kohna leh a Mah na upna Pasian tung ah na lah na namkhat a hi hi. “Pasian aw, Nang tung ah mawhna kong bawl lam ka thei a, mawhna dan a thuak ding ka hih lam ka thei hi. A hih hang in, Zeisu in ka thuak ding maawhna dan te hong puak sak ci in um ka hih man in mawhmai na a ngah sa ka hih lam ka um hi. Gupna hang in ka up na Nang tung ah koih in, Nong piak mawhmaisak na ka sang hi. Zeisu ka Gumpa in ka sang hi! A lamdang Nong hehpihna leh mawhmaisak na hang in nuntak tawntung na letsong ka ngah man in ka lungdam hi! Amen!”

Hih sung a thu te na sim na hang in Khazih a ding in khensatna na nei khin hiam? Na neih khit a leh, heh pih na tawh a nuai a, “Tuni Zeisu ken sang ing” cih pen na mek in.

EnglishTedim-Chin laimaipi ah pai kik in

Zeisu pen na Gumpa a sang ding a cih ciang in bang a cih na hiam?
© Copyright Got Questions Ministries