settings icon
share icon
Dot Na

Gupkhiatna lampi in bang hiam?

Dawn na


Na gil a kial hiam? Pumpi a ding a hi lo nanun tak na sung ah na lunggulh mah mah a om hiam? Na sungtawng pan na lungkim zawh lohna khat a om hiam? Tuadan na hih a leh, Zeisu pen lampi hi! Zeisu in, “Keimah in nuntakna khomun ka hi hi. Kei kiang ah hongpai mi in a nung ciang in a gilkial ngei nawn kei ding hi. Kei hong um mi in a nungciang in a dangtak nawn kei ding hi” ci hi (Johan 6:35).

Na lung a kak hiam? Na nuntak nasung ah lampi leh giim na mu ngei lo ding in na ki sam hiam? Mikhat ii mei a mit, na honkik na ding a mekna muzolo tawh na ki bang hiam? Tuadan na hih a leh, Zeisu pen gupkhiatna lampi hi! Zeisu in, “Keimah in hih leitung khuavak ka hi hi. Ka nung hong zuite in khuamial lak ah pai loin nuntakna khuavak a ngahding hi,” a ci hi (Johan 8:12).

Nuntakna a kikhum cip dan in na ngaih sun ngei hiam? Bangmah a lo lo leh bang mah a kiman lo kongkhak tampite zon ding na han cian ngei hiam? A kicing nuntakna na zong hiam? Tua dan na hih a leh, Zeisu pen gupkhiatna lampi hi! Zeisu in, “Keimah in kongpi ka hi hi. Mi khat in kei tung tawn in a lut leh, gal tawh ki pelh dinng a, sungtum pusuak in an nek ding lonona mun a ju ding hi” a ci hi (Johan 10:9).

Mite in nang hong paampaih hiam? Mite tawh na kizopna a kisia, a bei hiam? Mite in nang hong zo thawh na ki sa hiam? Tua dan na hih a leh, Zeisu pen lampi hi! Zeisu in, “Keimah in migi tuucing ka hi hi. Migi tuucing in a tuute tang ding in a nuntakna a paai hi. Migi tuucing ka hi hi. Pain kei hong thei-a kei in Pa ka theih bang in, ka tuute ka thei a; ka tuute in zong kei hong thei uh hi” a ci hi (Johan 10:11,14).

Hih ih leitung nuntak na a bei khit ciang in bang piang ding cih lamdang na sa hiam? Hih a kisia, a nin nuntak na nun tak na hang in na gim hiam? Nuntakna in khiatna nei maw nei lo maw cih na lung hiang ngei hiam? Na sih sawh ciang in na nung nung ta nuam lai hiam? Tua dan na hih a leh, Zeisu in gupkhiatna lampi hi. Zeisu in, “ Kei man in thawhkikna leh nuntakna ka hi hi. Kei hong um te in a sih hang in a nugta kik ding hi. Kei hong um a nungtate in zong cikmah ciang in a si ngei kei ding hi” a ci hi (Johan 11:25-26).

Bang in lampi hiam? Bang in thuman hiam? Zeisu in, “Kei mah in lampi ka hi hi, thuman thutak ka hi hi, nuntakna lah ka hi hi. Kei hong suang lo in kua mah in Pa kiang a tung zo kei ding hi” ci in a dawng hi (Johan 14:6).

Na lunggulh na thuapih in kha dangtakna hi a, Zeisu bek in hong ki cing sak zo hi. Khuamial a ki khin sak thei Pa in Zeisu bek hi. Zeisu pen tawntung nuntak na leh ihlungkim theih na ding kongkhak hi. Zeisu in na zon zon na lawm leh na tuucing Pa a hi hi. Zeisu hih lei tung leh hih leitung khit ciang a ding in nuntakna a hi hi. Zeisu in gupkhiatna lampi a hi hi.

Na lunggulh na hang, khuamial sung ah mangcip na ki sak na hang, nuntakna ii manphat na na muhzawh loh na hang in Pasian tawh na kigam lat na hang hi zaw hi. Laisiangtho in mawhnei ih hih man in Pasian tawh ih kigam la hi hong ci hi (Thuhilh-sia 7:20; Rom 3:23). Na lungtang hawm na ki sak na in na nuntakna sung ah Pasian omloh na hang a hi hi. Pasian tawh a ki khaawlkhawm (kizom) ding in hong ki piangsak (bawl) a hi hi. Na mawhna hang in tua kizop na a ki tat a hi hi. A siazaw thukhat ah, ih nuntak lai leh ih sihkhit ciang dong in Pasian tawh a tawntung hong kigamla sak hi (Rom 6:23; Johan 3:36).

Hih thuhoih lo buaina pen bang ci-in ki veng sak thei ding hiam? Zeisu in gupkhiatna lampi hi! Zeisu in a Ma’ tung ah ih mawhna hong puak sak hi (Korin nihna 5:21). Nang thuak ding a, a kilawm dan te tang in Zeisu nang ta’ng in hong si hi (Rom 5:8). A sih zawh nithum khit ciang in, Zeisu sihna pan hong tho kik a, sih na leh mawh na tung a a gualzawh na hong lak hi (Rom 6a;4-5). Bang hang in a man tua ci-in hih hiam? Zeisu in, “Ama laawmte tang ding a nuntakna a paai itna sang ini, itna lianzaw kua mah in a nei kei hi” ci in a dawn hi. Zeisu a thaawh kik theih na ding in a si phot hi. Na upna Zeisu sung ah koih a, na mawhna thaman sihna a thuak na up a leh na maawhna khempeuh hong sawmsiang in hong mai sak ding hi. Tua a hih man in kha lunggulh ki cin nan a na nei ding hi. Meite hong ki vak sak ding hi. Nuntakna nuam na ngah ding hi. Na lawmhoih takpi leh tuucing hoih takpi na thei ding hi. Na sih khit ciang in Zeisu tawh Vantung ah a tawntung a omkhawn ding cih na thei ding hi!

“Pasian in a Tapa a um mi khempeuh te in kisia lo a, nuntak tawntungna a ngah na ding in a Tapa khat bek a piak dong in leitung mite a it hi” (Johan 3:16).

Hih sung a thu te na sim na hang in Khazih a ding in khensatna na nei khin hiam? Na neih khit a leh, heh pih na tawh a nuai a, “Tuni Zeisu ken sang ing” cih pen na mek in.

EnglishTedim-Chin laimaipi ah pai kik in

Gupkhiatna lampi in bang hiam?
© Copyright Got Questions Ministries