settings icon
share icon
إمسقسي

إس إݣا عيسى ربي ؟ إس إنا عيسى إݣا ربي؟

أرور


ويدا ينكرن بلي عيسى إݣا ربي داتينين أن عيسى مدجين إني هات إݣا ربي. سنيت إد الكناش ورديكس بلي الكناش إنا ان أيدغ ديريكت، ان عيسى إݣا ربي. ولايني أيدغ وريݣي بلي عيسى وريݣي ربي.

إد عيسى أيݣان ربي؟- إنا إيس إݣا ربي؟

أسي ݣالمثل إواليون نعيسى ݣ يوحنا 10:30، نكين أربا دبا نݣا يان. نرا خس أنسوݣر أوداين مايرادينين خف واوالدغ أنيسين بلي سنيت إݣا ربي. ران أتحبسن خف السبب دغ :كيي تݣيت خس يان ورياز إتينين إݣا ربي (يوحنا 10:33، التأكيد إزايد). أوداين فهمن سنيت مايݣان الدعاء دغ نعيسى. سيمايدينا ان، نكين دبا نݣا يان، إكات إنا نتا دبا سݣيوت الطبيعة دالجوهر. يوحنا 8:58 يان المثال يادن، إنا عيسى، داتينيغ الحقيقة سݣات زيادة نبراهيم ، نكين! تادغ إشارة نووفوغ 3:14 سيمايد إباين ربي إخفنس س "نكين" . أوداين جاوبن ويدغ إسلان إويا، أسين أݣون أتنغين سالتهمة نتجديف، إمكينا تنا شريعة نموسى(اللاويين 24:16).

إس إݣا عيسى ربي؟ - نان إسموننس إݣات.

دايتعاواد يوحنا أوال نعيسى إݣا ربي: أسم ن [عيسى] إكات تݣا ربي تغول تݣ أقابو (يوحنا 1:1، 14). المعنى ن الآيات سسنيت ان عيسى إݣا ربي ݣ وقابو. داغ تيني الاعمال 20:28، ݣات إمكساون ن لكنيسة نربي تادغ إسغا سيدامننس. مايديسغان الكنيسة سيدامننس؟ عيسى المسيح. الآية دغ داتيني بلي ربي إسغا لكنيست نس سيدامننس. إذن عيسى ياسوع إݣا ربي.

إعلن توما أربا نتغوري خف عيسى ربي(يوحنا 20:28). عيسى وراس إني لا. دخ تشجاع تيطس 2:13 خف أقل نربينغ دامسلماد نغ، يسوع المسيح (سوݣر اود 2 بطرس 1:1). ݣ العبرانيين1:5، دايتيني ربي ݣف يسوع، ولايني خف اوربا دايتيني، لعرشك، أربي، أديدوم أبدا، دلبر إݣا صولجان ن تمدينت نك. إݣا با خف عيسى بلي إݣا ربي، إنا خف عيسى بلي إݣا ربي.

ݣ الرؤيا، دايترشاد الملاك نرسول يوحنا خف أعبود نربي صاف (الرؤيا ١٩:١٠). (متى ٢:١١ ؛ 14:33; 28:9, 17; لوقا ٢٤:٥٢ ؛ يوحنا 9:38). وردجين إزعيف غف مدن مش ورداتعبادن. مر وريݣي المسيح اله، قنا داسن ييني أدور تيتعبادن، أم ودا يسكر يان الملاك ݣالوحي. تارت ويا، لانت واهلي تيرا ن نا يتينين هان المسيح إݣا إله.

إس إݣا المسيح ربي؟ — الأسباب ماخف المسيح إخصا أديك إله.

السبب إهمان ماخف المسيح إخصا أديݣ إله، إݣات مش وريكي إله، الموت نس أورنا يكافا باش أد ياسي العقاب ن دنوب ن مدن (1 جون 2:2). المخلوق دا ديݣا دا يخصا المسيح أد إيݣ مش وريݣي إله، أورنا دييغي أد ياسي العقاب نالدنوب كولو. غس إله أيد يغيين أد ياسي العقاب كولوت. (2 كورينثيانس 5:21)، إموت، ميح إيتويبعاثد، أري ساوال غف تيرينس غف الدنوب دالموت.

أيس إݣا المسيح إله؟ إه، المسيح إنا سيغفنس إݣا إله. المتتبعينس أومن إيس إݣا ربي. العفو ورينا تيك المسيح خس مش إيݣا إله. المسيح إݣا ربي خس سيان الخلق نس. (الوحي 1:8؛ 22:13)، لإله إݣا المنقد نخ(2 بيتر 1:1)

Englishعايد س صفحة تمزواروت نتشلحيت

إس إݣا عيسى ربي ؟ إس إنا عيسى إݣا ربي؟
© Copyright Got Questions Ministries