settings icon
share icon
कुकली काथा

मित् ईसाई चेत् काना?

तेला


मित् साबाद मुराई रेयाक् परिभासा मित् ईसाई “ मित् यीशु मसीह रे से यीशुवाक् उपदेसको फेडात लेकाते धोरोम रे पातियाक् होड़ को ईसाई सिखानात काना। किछु नोङकानाक् नोवा मित् भागे एहोप् टुडाक् काना। साबाद मुराई रेयाक् आयमा परिभासा लेका नोवा ञुरुक् काना सारी बाइबिल सालाक् सारी लेकाते गालमाराक् गे ईसाई रेयाक् माने काना। नावा टेस्टा मेन्ट रे ईसाई साबाद रेयाक् बेबोहार पे तेखार हुय आकाना (आन 11:26 26:28 1 पीटर 4:16) यीशु मसीह रेन चेलाको पाहिल भितार रेयाक् को तुमाल केदा।(आन 11:26) चेदाक् जे उनीयाक् बेवहार कामीकासनी आर रोड़ मसीह लेका ताहेंकान ताया। सावहेंत सेकाते ईसाई रेयाक् माने काना मसीह याक् दोल से ईसाई पाञ्जाको।”

ओकते सालाक् ते ओभाग ते “ईसाई साबाद” रेयाक् माराङ मोरमो आत् आकादा आर जाव गे जाहाँय धोरोमाय बेबोहारेत् कानाय से चेतान नेतिक गोनोङ काना मेनखान ओकोय हुय दाड़ेयाक्आय से यीशु मसीह रेना चेला बाय हुय दाड़ेयाक्आ। आयमा होड़ जाहाँयाक् यीशु मसीह रे पातियाव आर भोरसा बानुक्आ आच् दो चर्च रे सेनोक् लागित् हाबिच् गे से मित् “ईसाई” दिसाम रेय ताहेन कान ते । चर्च लागित ए सोनोक् काना सेवा कोम आयाक् भागे ञेलेदा से आम मित् भागे ईसाई बाम बेनाव दाड़ेयाक्आ। मित् चर्च रेन रासिया कान तेम सेवा कामी रे जाव लेका गे सेलेदोक् मे आर चर्च रेयाक् कामी लागित् आम मित् ईसाई बाम हुय दाड़ेयाक्आ।

बाइबिल बोय़ चेत आबोन काना जे आबो भागे बेन कामी काना आबो इसोर बाय सिकार बोना। तितुस 3:06 रे मेनेत् काना “ आबोय बाञ्चाव केत् बोना चेदाक् जे धोरोम काथा आबो सालाक् ए काथा लेदा मेनखान चेदाक् जे उनीयक् दाया ते।” उनी आबो पवित्र आत्मा दाराय ते जोनोम आरो आर नावाँ आरो रेयाक दाराय ते आबोय बाञ्चाव केत् बोना। खान मित् ईसाई जाहाँटाक् परमेसोर दाराय ते एम आकाना आर हो सिरजाक् काना (जॉन 3:3 जॉन 3:7 पतरस 1:23) आर यीशु मसीह पातियाव आर पातियाव ए एम आकाना ईफिसिये 2:08 आबोय लाय आबोन काना जे नोवा काना--- “दायकातेच् आम आर आम आमाक् नोवा पातियाव खोन बाङ नोवा इसोर आक् सिरपा दाराय तेय सावाँर आकादाय।“

मित् सारी ईसाई होड़ जाहाँय होड़ रे पातियाव आर सारीय एम आकादेया। आर काय लागित् ते दानाई एम आर तेसार माहाँ उनीय जिवादोक् लेकातेरे क्रुस रे उनीयाक् गुजुक् सालाक् यीशु मसीहयाक् कामी काना। जॉन 1:12 लाय आबोन काना “एन रे हों जाहाँय को उना ञामे लागित् याक् ञुतुम रे पातियाक् आय उनी परमेसोर रेन होपोन हुयुक् रेयाक् दाँव ए एम आकाना।” मित् सारी ईसाई आक् छाप एटाक् को लागित् आर इसोराक् साबाद लागित् आचु रेयाक् दुलाड़ काना ( 1 जॉन 2:0410) । मित् सारी ईसाई सारी गे परमेसोर रेन गिदरा काना परमेसोराक् घारोञ्ज रेयाक् मित् हाटिञ काना आर मित् जाहाँय दो यीशु मसीह रे नावा जियोन ए एम आकात्आ।

चेत् आम नोण्ड़े एम पाढाव काना जे नोवॉ कारोन ते मसीह लागित् मित् गोटा ले हाताव काना ? जुदि नोण्का कान बटन ओताय मे “इञ तेहेञ यीशुञ सिकारेदियाञ।”

Englishसंताली साहटा रे रुवाड़ोक् मे

मित् ईसाई चेत् काना?
© Copyright Got Questions Ministries