settings icon
share icon
कुकली काथा

मेनाय? ओण्डे इसोर मेनाय रेयाक् साबुत् मेनाक्आ?

तेला


परमेसोर मेनाय से बाङ नोवा भुल एम मेन दाड़ेयाक्आ। बाइबल ए मेनेत् काना जे आबो नोवा काथा रे पातियाक् लाकती काना जे इसोर मेनाय: “पातियाव बाङ ते इसोर आङगोच् बाङ हुय दाड़ेयाक्आ मेनखान जाहाँय को जाहाँय ओनाय कामीय लागित् बाडायाय पातियाक् लाकतीया जे उनी मेनाया आर उनी जाहाँटाक् नेहोरसालाक् ओना सिरपा हाताव लगिदोक् कानाय।” (हेब्रोको 11:6) जुदी इसोर उनाक् गेय लाकतीयाना उनी मा तो उदुक् केत आय जे उनी गोटा धारती रे मेनाया साबुत दाड़ेयाक्आ। मेन खान उनीय मेन लेदा पातियाव रेयाक् जाहाँन लाकती बाङ हुयुक्आ। “उन रे यीशु उनीय मेता देया आमदो इञिम ञेल आकादिञा जेदाक् जे आम पातियाव मेनाकतामा भागान ओनको कानाको जाहाँय को ञेल आकात् मेया आर नित् हाबिच् बाको ञेल आकात् मेया पातियाक् कानाको।” (जॉन 20:29)

नोवा रेयाक् माने नोवा बाङ काना जे परमेसोराक् जाहाँन साबुत् बानुक्आ। बाइबल रे मेन आकाना जे “इसोराक् मोरमो रे बोरनोन सेरमा उनीयाक् ती रेयाक् पोरचार कामी काना। उनी दिनाम दिनाम लाहा कातेन रोड़ ए सारसाव ञिंदा तायोम ञिंदा उनी गेयान ए सोदोरेत् काना। जाहाँय गे उनीयाक् रोड़ से पारसी आड़ाङ बाको आञ्जोम आकादा। उनीयाक् आड़ाङ धारती रेयाक् बाहरे सेनोक् काना उनीयाक् साबाद दुनिया रेयाक् कोनाच् हाबिच् तारकोक् काना।“ (भजन 19:1-4)। इपिल ञेल कातेन आथाङ सेरमापुरी बुझाव सिरजोन रेयाक् हाहाड़ा ञेल मित् सिरजोनिच् इसोर लागित् बेर हासुरोक् नोवा को काथा ताला चेहरा ञेल कातेच् जुदी नोवा सुमुङ बाङ ताहें काना ओण्डे हों आबोवाक् मोने रे इसोराक् सबुत् ताहेंकाना। एक्लेसियाटेस 3:11 रे आबोय लाय आबोन काना “उनी हों होड़ाक् रिदाय रे चिरोजुग लागित् ए थापिक आकादा।” आबोवाक् गाहीर पातियाव मेनाक्आ जे ओण्डे आर नोवा धारती रे जियोन खोन बाहरे बानुक्आ। इञ नोवा गेयान बुदगारिया लेकाते बाङ सिकार दाड़ेयाक्आ मेनखान आबो रे इसोराक् सेनेटेर आर आबो बेड़ाहोय ते नित् हो सोदोर मेनाया। ओनातोयोम बाइबिल ए चाहाव काना जे “किछु नित् हो इसोर मेनाया मेनते बाको सिकारेत् काना। मुरखुय मेनेत् काना ओण्डे जाहाँय इसोर बानुया” (भजन 14:1) नागाम दाराय ते होड़ाक् बाड़ती लेखा जोतो आरीचाली सानाम सोभयोता रे आर जोतो महादीप रे इसोराक् काँच् भेद रे पातियाव मेनाक्आ ओण्डे (जाहाँय से) नोवा पातियाव सिरजाव ओचो लेग काना।

बाइबिल रेयाक् तोरको इका कातेन इसोर मेनाय लागित् ओण्डे तोरकोक् कानाम लाहा रे ओण्डे ऑनटोलोजी (सारी छिण्डाव काडेर) तोरको मेनाक्आ। ऑनटोलोजी (सारी छिण्डाव काडेर) तोरको रेयाक् जोतो खोन माराङ ञुतुमानाक् ठाँव हुनुदिस रेयाक् बेबोहार “इसोर इसोर मेनाय साबुत् लागित्।” नोवा एहोप रे मित् एम दाड़ेयाक्आ माराङ दो बाङ आङ्गोच् गे इसोराक् लानाई सालाक् एहोबोक् काना। नोवा मा तोरको काना जे थिपिक बाड़ती मेनाया लागित् तुलाजोखा बानुक्आ आर जोतो खोन माराङेत् काना ओना इयाते ते बुझावानाक् हुयुक् लाकती काना। जुदी इसोर बानुय खान इसोराक् जातोखोन माराङ बुझावाना बाङ कामी कोक्आ आर इसोराक् लानाई ए रापुत् केया।

दोसार तोरको टेलीओलोजिकल तोरको काना। टेलियोलोजिकल तोरको तायोम मेन आकाना जे सेरमापुरी नोवा लेका मित् हाहाड़ा गोड़होन ए उदुक् एत् काना ओण्डे मित् गाड़हाविच् ताहेंकानाय। पारतुल लागित् जुदी धारती हों ताहेंकाना किछु साय मिल सोर से साङ्गिञ बेर खोन साङ्गिञ मेनाया नोवा जियोन काना नोवा नितोक् बोड़ती हुमान लागित् सोमोल बाबुक्आ। जुदी आबोवाक् आबोहावा रे जिनिस को हों ताहेकाना किछु सायपिछी लेखा धारती रे ताहेन जोतो को गुजुक् आ। मित् प्रोटीन अनु दाँव बेनाव रेयाक् भेनेगार दो 1 रे 10243 काना। (नोवा दो 10 तायोम 243 सुन्य ए तियोक् एत् काना) मित् एसकार कोसिका प्रोटीन अनुको लाख होड़को ताला रे सेलेत् मेनाक कोवा।

तेसार तोरकोवानाक् तोरको लागित् इसोर मेनाया सेरमापुरी रेयाक् बिगेयान बाबोत् तोरको को मेताक् काना। जोतो ओजे रेयाक् पोरभाव हुयुक् लाकतीया। नोवा पोरभाव जोतोवाक् आर नोवा सेरमापुरी मेनाक्आ। ओण्डे मेनाया मेनते ते जोतोवाक् ओजे बाहरे हिजुक् लाकतीया। ओण्डे मुचात रे जाहाँनाक् हुयुक् लाकतीया “बे ओजेते” हुयुक् काना थार रे जोतो ओजे थिपिक रे हेच् एना जो ओजे बेओजे ते- इसोर मेनाया।

पोनाक् तोरको नेतिक तोरको लेकाते बाडायोक् काना। नागाम रे जोतो आरीचाली रेयाक् आन रेयाक् कोटी रुप मेनाक्आ। जोतो होड़ाक् मेनेभाबना बोगे-बाड़िच् गोपोच् एड़े कोम्बड़ो बाड़िच् चाली आर नाहीनिधान जोतो ठाँव को ओसिकार आकादा। जाहाँ रे नापाय आर बाड़िच् रेयाक् भाबना बाङ निरबार इसोर खोन बाङ हेच् आकाना?

नोवा को ताहे कातेच् रेहो बाइबिल आबोय लाय आबोन काना जे होड़ इसोराक् पुस्टाव आर सोड़ा गेयान को ओसिकारा आर एकेन एड़े रे को पातियाक्आ। रोमान्स 1:25 ए पुस्टावेता काना – ओनको मित् एड़े लागित् इसोराक् सानारी को फेराना नेहोरबिनती आर सेवा रेयाक् जिनिस ए बेनावा बागी कातेन बेक्‌नाविच्आक् जाहाँय जाव गेय सारहाव आकादा। आमीन। बाइबिल नोवा होय मेनेत् काना जे – होड़ाको इसोर रे पातियाव लागित् ते बेगोर बाहना ते को पातियाक् काना। इसोर दाराय ते दुनिया लागित दानाङ दाड़े रेयाक् सिरजाव- उनायक् आसाम्भेड़ दाड़े आर देब सिरजोन- पुस्टाव ते ञेलोक् काना चेत् चेका आकाना खोना बुझाव कातेन होड़ को बेबाहना ते को कामीयेत् काना। (रोमन्स 1:20)

होड़ को इसोर मेनाय मेनते ओसिकार एदाको मेनखान नोवा दो ओबेगेयानिक गेया से मोनखान नोवा रेयाक् साबुत् बानुक्आ। सारीयक् ओजे नोवा काना जे मित् धाव ओनको को मानावेत् कानाको जे ओण्डे मित् परमेसोर मेनाया उनी हों नोवा बुझाव लाकती काना जे उनी हो इसोर लागित् दायी मेनाया आर उनीयाक् इका लागित लाकती मेनाक्आ (रोमियो 3:23 6:23) जुदी इसोर मेनाया तो आबो आपनार कामीको लागित उनी लागित् दायी मेनाया। जुदी इसोर बानुय खान आबो जाहाँनाक् गे बोन मेनेत् काना हुदिस लागित ते इसोर आबो ओरोम बेगोर ते दाड़ेयाक्आ। जाहाँटाक् जे मेनाय रेयाक् ओसिकार रेयाक् आयमा ओजे मेनाक्आ। इसोराक् सिरजोन उतनाव रेयाक् काडेर दो मुरुक ते लिनेत काना। नोवा उनी लागित होरे एमोक् काना जे मित् बेक्‌नाविच् इसोर रे पातियाव मेनाक्आ। इसोर मेनाया आर मुचात रे जोतो को वाडाया जे उनी मेनाया। आयमा काथा सोहोराते उनीयाक् थिपिक रेयाक् बाङ हुमान रेयाक् कुरुमुटू गे सारी गे आयाक् थिपिक रेयाक् मित् तोरको काना।

आबो जेका लेकाते बोन बाडाया जे इसोर मेनाया? जेलेकाजे आबो ईसाई बोन बाडाया जे इसोर मेनाया जेदाक् जे आबो दिनाम उनी सालाक् बोन रोड़ेत् काना। पुस्टाव ते आबो उनीयाक् रोड़ बाबोन आञ्जोम दाड़ेयाक् काना। उनी आबो पुस्टाव तेय रोड़ आबोन काना मेनखान आबो उनीयाक् सोदोर बोन बुझाबेत् काना उनी आबो बेस ते बोन आइकावे काना आबो उनीयाक् दुलाड़ बोन बाडाया आबो उनीयाक् मेने रेयाक् आसिस बोन बाडाया। आबोवाक् जियोन रे इसोराक् छाड़ा कातेन जाहाँन एटाक् जिनिस रेयाक् बिबोरोन बाङ हुय दाड़ेयाक्आ। इसोर नुनाक् हाहाड़ा लेकातेय बाञ्चाव केत बोना आर आबोवाक् जियोन ए फेराव केदा जे आबो गोड़ो बाबोन सिकारेत् काना आर आपनाराक् थिपिक रेयाक् सारहाव बोन दाड़ेयाक्आ। निया तोरका लागित् जाहाँय एम राजी दाड़ेयाया बाङ जाहाँय गे सिकार लागित् ए माना आकात् मेया चेत् लाहा खोन गे पुस्टाव ताहेंकाना। मुचात रे इसोर मेनाया पातियाव दाराय ते सिकार लाकती काना (हेब्रियो 11:06) इसोर रे पातियाव ञुत रे मित् आन्धा दोन दो बाङ काना नोवा मित् नापाय ते मारसाल कान्दहा काना जाहाँ रे होड़को साङगे राय ते लाहा खोन गे को तेंगोयेत् काना मित् रुखिया ताड़ाम काना।

Englishसंताली साहटा रे रुवाड़ोक् मे

मेनाय? ओण्डे इसोर मेनाय रेयाक् साबुत् मेनाक्आ?
© Copyright Got Questions Ministries