settings icon
share icon
कुकली काथा

इका ले बुझावा? इका चेत् लेकारे ञामोक् आ परमेश्वर खोन?

तेला


तेला-आनअरी 13:38 आड़ाङ काना”ओना लागित् इञ दादाको इञाक् आमाक् ठिकाना एम लागित् यीशु दाराय ते कायको इका रेयाक् मेन केदा आम चाहाव एत कानाम

इका चेत् काना आर नोवॉ चेदाक् इञ लागित् जरुड़ाञा?

“इका” साबाद रेयाक् माने काना फारचा स्लेट फारचा माने काना इकाञ मे”मित् ऋण साहा काक् मा आले बाड़िच् ले जॉहाय को जोखोन आले थार रे उनकुवाक् सोम्बन्ध लागित् इका ले खोजोक् काना बहाल इका चेदाक् जे नित् होड़ ठेन इका एम दाड़ेयाक्आ जॉहाय को इका एम लाकति काना इका दुलाड़ दया लागित् मित्‌टाङ आनआरी आर दया काना इका मित् एटाक् होड़ विरुद्ध साप लागित् काटिच् बाङा जे उनकु चेत् को गोटा आकादा एन रेहो काना ।

बाइबल आबो लाय आबोना जे परमेश्वर खोन आबो जोतो होड़ इका बो जरुड़ा आबोना। आबो काय लागित् धेराव गेयाबोन। इकलेसियास्टेस (Ecclesiastes) 7:20 दावी काना जे ओण्ड़े धरती ओकोय कामीयेत् काना जे चेत् सुही काना आर चेत् बाङ काय रे मित् होड़ हं धोरोमिया बानुक् कोवा। “1 जॉन 1:08 ए मेनेत् काना जुदा आम बाङ काय रेयक् एम दाबीयेत् काना आम आमते आन्दहाक् आर आबो रे सारी बानुक्आ।” जोतो काय रेयाक् मुचात् काना इसोर बिरुद रे हुल रेयाक् नाटोक् (भजन 51:4) फोलोन लेकाते आबो मित् केटेच् इसोराक् इका रेयाक् लाकती मेनाक्आ। जुदी आबोवाक् काय बाङ इकाक्आ आबो चिरोजुग काय रेयाक् दान्द ते एसेत् बोन ताहेंना।

इका –नोवॉ चेत् लेकारे ञामोकेआ?

थुमान इसोर दुलाड़िच् आर दायावानिच् तानाय- आबो आबोवाक् काय इकाय रेयाक् लालसा मेनाक्आ!2 पीटर 3:9 रेय लायेत् काना “—उनी आम सालाक् रुगी कानाय खोजोक् रे जाहाँय कोवाक् जाहान नोस्टो बाङ हुयुक्आ जोतो होड़ पाचताव लागित् हिजुक् आको इसोर इञ इका लागित् इञ मोने येदा खान उनी इये इका एमादियाञ।”

गुजुक् चेत् काना.. ” आबोवाक् काय रेयाक् साजाय कान गोच्। आयाक् सुटीक् पोन्था मित् भागे मानवाँ बेनाक् माय-यीशु मसीह (जॉन 1:114) यीशु क्रुस रेय गोच् एना आबोवाक् गोच् – साजाय ए आङ्गोच् केदा। 2 कुरिन्थियन्स 5:21 रे आबेय चेत् आबोन काना जे ओनको आबो लागित् काय को काय आकात् ताहेकाना आबो इनाक् ते परमेसोर रेन धोरोमिच् बोन हुय दाड़ेकोक्आ।” यीशु क्रुस रेय गोच् एना आबोकोवाक् गोच्- साजाय आङगोच् केदाय! इसोर लेकाते यीशुवाक् गुजुक् गोटा धारती रेयाक् काय रेयाक् इकाय एम एना। 1 जॉन 2:2 रेय दाबीयेत् काना जे “ उनी आबोवाक् काय लागित् ए आलाय काना आर एकेन आबो को लागित् दो बाङ गोटा धारती रेयाक् काय लागित्।” यीशु गोच् कातेन गुलाब काय आर गुजुक् रे आयाक् जितकार ए साबित् केदा। (1 कुरिन्थियन्स 15:1-28) इसोराक् ओड़हेञ मे गुजुक् आर यीशु मसीह जिवात् लागित् रोमन 6:23 दोसार ताला सारीयाक् काना .. “ मेनखान इकात् एम सिरपा आबो रेन प्रभु यीशु मसीह याक् दाराय ते सोरोस जियोन काना।”

चेत् आम आमक् कायको इकाम मेनात् काना? चेत् आम काय रेन दालीदार एम ताहेंकाना जे आम ओना खोन साङ्गिञ बाम सान दाड़ेयाक्आ? आमाक् काय रेयाक् इका मेनाक्आ मेनखान आम आमरेन ओक्‌वारिच् लेकाते यीशु मसीह रे आमाक् पातियाव जोगाव हुयुक् तामा। इफेसियन्स 1:07 ए मेनेत् काना “ उनी रे आबो उनीयाक् मायाम दाराय ते इका कायको रेयाक् इका लेकाते इसोराक् आरोज धोन सालाक् ञाम आकादाबोन।” यीशु दो आबोवाक् रिन ए एम सोद केदा आबो को इका दाड़ेयाबोना। इसोर ठेच इका लागित् यीशु दाराय ते मेन पे पातियाव मेनाक्आ जे यीशु इका लागित् तेय गोच् एना- आर उनीय इका कामा! जॉन 3:16-17 रेय आडा हाहाड़ा रेयाक् सान्देस काना “इसोराक् धारती रे नुनाक् दुलाड़ मेनाक्आ जे आच् एकापुत् होपोन ए एमाक् बोना जाहाँय उनी रे को पातियाक्आ सोरोस जियोन को ञामा तिस हों बाङ नासोक्आ।परमेसोर आच् रेन होपोन धारती रे धारती दुसाव लागित् दो बाय कोल आकादेया बिच्‌कोम उनीदाराय ते धारती बाञ्चाव ए कोल आकादेया।”

इका- सारी गे नोवा चेत् आवसाना”

हें नोवा आवसान गेया! आम परमेसोर ठेच् खोन इका बाम कोम दाड़ेयाक्आ। आम आमाक् इका लागित् बाम एम दाड़ेयाक्आ परमेसोर सेच् खोन। आम एम ञाम दाड़ेयाक्आ परमेसोराक् पातियाव दुलाड़ आर दायाते। जुदी आम आम रेन ओक्‌वारिच् लेकाते यीशु मसीह एम सिकार एकाना आर इका ञाम सानाम काना परमेसोर सेच् खोच् नोण्डे आम नेहोर (प्रार्थना) दाड़ेयाक्आ। नोवा नेहोर लागित् आम मित् परमेसोर रे आमाक् पातियाव सोदोरमे आर आम इका काम लागित् थुम सारहाव रेयाक् भावाँर काना। “परमेसोर इञ बाडाया जे इञ आम बिरुद इञ काय आकात्आ आर साजाय ञाम रेन भागी कानाञ। मेनखान साजाय यीशु मसीह रे पातियाव काते इका लेकमानिच् इञ हुय दाड़ेयादा हाताव केदा। इञ आम रे ओक्‌वारिच् लेकाते आम रे पातियाव इञ दोहोयेदा आमाक् हाहाड़ा दुलाड़ आर इका लागित् आम थुम सारहाव आमीन!”

चेत् आम नोण्ड़े एम पाढाव काना जे नोवॉ कारोन ते मसीह लागित् मित् गोटा ले हाताव काना ? जुदि नोण्का कान बटन ओताय मे “इञ तेहेञ यीशुञ सिकारेदियाञ।”

Englishसंताली साहटा रे रुवाड़ोक् मे

इका ले बुझावा? इका चेत् लेकारे ञामोक् आ परमेश्वर खोन?
© Copyright Got Questions Ministries