settings icon
share icon
कुकली काथा

आम निज ओक्‌वारिच् लेकाते यीशुम सिकारेकाना चेत् माने काना?

तेला


तेला चेत् आम आमरेन निज ओक्‌वारिच् लेकाते याशुम सिकार ए काना ? बेस ते नोवा कुकली बुझाव मे, आम माड़ाङ यीसु मसीह आन “निजाक्” आर ओक्‌वारिच् बुझाव ला,कती काना।

यीशु मसीह ओकोय कानाय? आयमा होड़को मित् भागे होड़, मित् माराङ सेक्‌चेत् इच्, से नोण्डे हाबिच् जे परमेसोर रेन मित् दुत् लेकाते यीशु मसीह को सिकार ए काना। नोवाको खाथा खाटी गे यीशु लागित् सुही गेया, मेनखान उनी पुरा लेकाते उनी दो जाहाँटाक् सारी बाङ काना लानाई एता कानाय। बाइबिल आबोय लाय आबोन काना जे यीशु जेल हो,ड़ रेयाक् रुप रे इसोर रेन कानाय (युहन्ना 1:1,14) इसोर धा,रती रे आबो चेत् सागित् ए हेच् लेना। इञ नापाय गेया, इञ सुही गेयाञ, इञ इका, कालेमे आर इञ लागित् गोच् आकान यीशु परमेसोर कानाय, इसोर यहोवा आम यीशु बेक्‌नाबिच् सिकारेम?

चेत् मित् ओक्‌वारिच् कानाय, आर आबो चेदाक् मित् ओक्‌वारिच आक् रेयाक् लाकती मेनाक्आ? बाइबिल आबोय लाय आबोन काना जे आपो जोतो को काय आकादा, आबो जोतोको दिना,म बा,ड़ीच् कामी काना बोन (रोमियो 3:10-18) आबोवाक् काय रेयाक् मित् फोल काना, आबो इसोराक् एदरे आर बिचा,र ञाम लेक काना। मित् सोरोस आर सोरोस इसोराक् मित् सोरोस साजाय काना काय बिरुद रे दिड़हाव एकेन साजाय रेयाक् (रोम 6:23 सोनोदार 20:11-15) निया ओजे काना जे आबो मित् ओक्‌वारिच् रेयाक् लाकती मेनाक्आ।

यीशु धा,रती रेय हेच् एना आर आबो ओड़ाक् रेय गोच् एना। यीशुवाक् गुजुक् आबोवाक् पाप लागित् सोरोस एम ताहेकाना (2 कुरिन्थियन्स 5.21) यीशु दो आबोवाक् का,य रेयाक् कुड़ाई गोच् कातेन ए पुरुछुल केदा (रोमान्स 5:8) यीशुवाक् नुना,क् गोनोङानाय जे आबो ठेन बानुक्आ। यीशुवाक् गुजुक् उबगार रुवा,ड़ ए साबितेत् काना जे उनीयाक् गुजुक् आबोवाक् काय रेयाक् साजाय लागित् सोमोल ताहेंकाना। नोवा इयाते यीशु मित् आर एकेन ओक्‌वारिच् काना (जॉन 14:06 आ,न 4:12) चेत् आम आमरेन ओक्‌वारिच् लेकाते ते यीशु रेम पा,तियाक्आ?

चेत् यीशु आमरेन निज ओक्‌रिच् कानाय? आयमा हो,ड़को चर्च रे सेलेत् लेकाते ईसाई धो,रो,म ञेल लागित्, बेंद, उदुक् आर से किछू कामी लेखान जाहाँन काय बाङ काना। नोवा दो ईसाई धो,रो,म बाङ काना। सारी ईसाई धो,रोम यीशु मसीह सालाक् निज सागा,ई मेनाक्आ। आमरेन निज ओक्‌वारिच् लेकाते यीशु सिकार कातेन आम आमाक् निजाक् आर उनी रे पातियाव रेयाक् माने काना जे सा,री। एटाक् पातियान खोन ओकोय गे बाय बाञ्चावा आकात् मेया। ओकोय गे जाहाँ का,मी रेयाक् इका बाय एम आकात् मेया। नोवा रेयाक् मित् टेच् होर काना जे आम यीशु ओक्‌वारिच् लेकाता शिकार एम। उनीयाक् गुजुक् पातियावाक् मे, आमाक् काय रेयाक् बोदोल एम रे आर सोरोस जियोन गाड़हाव रेयाक् रेकान गेया (यूहन्ना 3:16) चेत् यीशु आमरेन निज ओक्‌वारिच् कानाय?

जुदी आम निज लेकाते ओक्‌वारिच् लेकाते यीशु मसीह सिकार एम मेनेदा, मेनाको इसोर लागित लातार रेयाक् साबाद दिसा दोहोय मे, नोवा प्रार्थना से आर जाहान प्रार्थना आम बाय बाञ्चाव ताहेना। एकेन यीशु मसीह पातियावाय मे आर आम काय खोन बाञ्चाव दाड़ेयाक्आ जे उनी क्रुस ते का,मीय तोराव आकादा। नोवा प्रार्थना लागित् एकेन मित् परमेसोर रे आमाक् पातियान सोदोर मे आर आम लागित् ओवार रेयाक् थुम सारहाव रेयाक् भावाँर काना। परमेसोर इञ बाडाया जे आम बिरुद काय आकादाञ आर साजाय रेन भागी कानाञ मेनखान इञाक् मेन काना जे यीशु मसीहयाक् साजाय मा उनी रे पातियाव काते इका, लेकानाक् कान, इका हातान दाड़ेयाक्आ इञ इका रेयाक् मा आरदास इञ ञाम आकादा आर आम रे पुरुछुन ञाम लागित् पातियाक् कानाञ। इञ इञरेन ओक्‌वारिच् लेकाते यीशुञ सिकार ए काना। आमाक् हाहाड़ावानाक् नेहोर आर इका, सोरोस जियोन रेयाक् सिरपा लागित् थुम सारहाव। आमीन।”

चेत् आम नोण्ड़े एम पाढाव काना जे नोवॉ कारोन ते मसीह लागित् मित् गोटा ले हाताव काना ? जुदि नोण्का कान बटन ओताय मे “इञ तेहेञ यीशुञ सिकारेदियाञ।”

Englishसंताली साहटा रे रुवाड़ोक् मे

आम निज ओक्‌वारिच् लेकाते यीशुम सिकारेकाना चेत् माने काना?
© Copyright Got Questions Ministries