settings icon
share icon
Vraag

Wat waren de zeven laatste uitspraken van Jezus Christus op het kruis, en wat betekenen ze?

Antwoord


Dit zijn de zeven uitspraken die Jezus Christus deed op het kruis (in willekeurige volgorde):

(1) Matteüs 27:46 vertelt ons dat Jezus, rond het negende uur, een schreeuw gaf en luid riep: “Eli, Eli, lema sabachtani?” hetgeen betekent: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?” Hier gaf Jezus uiting aan Zijn gevoelens van verlating, terwijl God de zonden van de wereld op Hem deed neerkomen – en om die reden moest God Zich van Jezus “afkeren”. Toen Jezus dat gewicht van de zonde voelde, ervoer Hij de enige scheiding van God die Hij ooit heeft ervaren. Dit was ook een vervulling van de profetische verklaring in Psalm 22:2.

(2) “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen” (Lucas 23:34). Degenen die Jezus kruisigden waren zich niet bewust van de volle omvang van hun daden, omdat zij Hem niet herkenden als de Messias. Hun onwetendheid van de Goddelijke waarheid betekende echter niet dat zij vergeving verdienden, en het gebed van Christus te midden van hun spotternijen is een uiting van het oneindige medeleven van Goddelijke genade.

(3) “Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn" (Lucas 23:43). Met deze uitspraak verzekert Jezus een van de misdadigers op het kruis dat hij na zijn dood met Jezus in de hemel zou zijn. Dit werd deze crimineel gegeven omdat hij nog in zijn laatste uur zijn geloof in Jezus uitsprak en Hem erkende voor Wie Hij was (Lucas 23:42).

(4) “Vader, in uw handen leg ik mijn geest” (Lucas 23:46). Hier geeft Jezus vrijwillig Zijn ziel in de handen van de Vader. Hij gaf daarmee aan dat Hij op het punt stond te sterven en dat God Zijn offer aanvaard had. Hij heeft Zich aan God “opgedragen als offer zonder smet” (Hebreeën 9:14).

(5) “Vrouw, zie, uw zoon” en “Zie, uw moeder”. Toen Jezus Zijn moeder zag staan bij het kruis met de apostel Johannes, van wie Hij veel hield, legde Hij de zorg voor Zijn moeder in handen van Johannes. En vanaf dat moment nam Johannes haar bij zich in huis (Johannes 19:26-27). In dit vers zorgt Jezus, de Zoon die altijd vol erbarmen is, ervoor dat Zijn aardse moeder verzorgd wordt na Zijn dood.

(6) “Ik heb dorst” (Johannes 19:28). Hier vervult Jezus de Messiaanse profetie uit Psalm 69:21: “Nee, ze mengden gif door mijn eten en lesten mijn dorst met azijn”. Door te zeggen dat Hij dorst had, zette Hij de Romeinse wachten er toe aan om Hem zure wijn te geven, hetgeen gebruikelijk was bij een kruisiging. Daarmee werd de profetie vervuld.

(7) “Het is volbracht!” (Johannes 19:30). De laatste woorden van Jezus betekenden dat Zijn lijden ten einde was en dat het hele werk dat Zijn Vader Hem te doen had gegeven, vervuld was. Dat werk, wat inhield dat Hij het Evangelie moest prediken, wonderen moest verrichten en eeuwige verlossing moest verkrijgen voor Zijn volk, was gedaan, bereikt en vervuld. De schuld van de zonde was betaald.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat waren de zeven laatste uitspraken van Jezus Christus op het kruis, en wat betekenen ze?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries