settings icon
share icon
Vraag

Wat zijn de redenen voor de vijandigheid tussen Christenen en Moslims? Kunnen Christenen zich met de Moslims verzoenen?

Antwoord


Sinds 11 September, 2001 is de wereld een tijdperk van terreur ingegaan. De terroristen, ook al zijn zij niet groot in aantal, begaan wrede gruweldaden in de naam van hun religie. Christenen vragen zich af hoe zij op deze dreiging kunnen reageren. Tot onze schande zijn er veel mensen die uit pure angst alle Moslims als terroristen kenmerken. Anderen schipperen met de waarheid om een zekere aanvaarding te tonen. Beide benaderingen verheerlijken God niet.

Een ding is duidelijk: we moeten de verschillen tussen onze geloofsovertuigingen begrijpen, voordat we met de waarheid en de liefde van Christus kunnen reageren. Ook al kunnen sommige misverstanden uit de weg worden geruimd, toch bestaat de grootste onenigheid over... Jezus Christus (zie 1 Petrus 2:4-8)! Er mogen geen compromissen gesloten worden over de waarheid over onze Heer en Redder. Laten we eerst eens in gebed overwegen hoe wij enkele van de eerste barrières tussen Moslims en Christenen kunnen slechten.

1. Moslims voelen zich beledigd door het Westerse secularisme
Veel Moslims streven oprecht naar heilige levens. Nu de wereldwijde technologieën de wereld kleiner maken, voelen onze Moslimburen zich bedreigd door de Westerse cultuur: immorele films, pornografie, schunnige muziek, alcohol, opstandige tieners. Het ergste is dat zij deze Westerse cultuur gelijk stellen aan het Christendom. “Onze” Westerse cultuur bedreigt hun geloof, hun levensbeschouwing en hun leefstijl.

De Christelijke respons: Raak bevriend met Moslims en leg uit dat de Westerse cultuur niet meer Christelijk, maar seculier is. Bovendien zijn niet alle mensen die beweren Christen te zijn ook daadwerkelijk echte volgelingen van Christus. Toon aan de hand van je daden en je woorden dat je een echte Christen bent: “Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt.” (1 Petrus 2:12)

2. Moslims nemen aanstoot aan de Westerse dominantie
Het Westen kent een geschiedenis van kolonialisme en bemoeienis waar de Moslims aanstoot aan nemen. Hoewel sommige Moslims de “oorlog tegen de terreur” goedkeuren, zijn er andere Moslims die zich hier bitter tegen verzetten. Bovendien voelen zij zich vaak verraden door de “voorkeursbehandeling” die Israël van het Westen krijgt en waardoor duizenden Palestijnen werden verdrongen.

De Christelijke respons: Geef blijk van een oprechte liefde en nederigheid door te bidden en te dienen. Concentreer je op Christus, niet op politieke geschillen. God zal ooit de gerechtigheid herstellen. Ondertussen voorziet Hij in regeringen en leiders die Zijn “dragers van de gerechtigheid” zijn, om het goede te beschermen en wetbrekers te bestraffen (Romeinen 13:1-6).

“Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.” (Romeinen 12:16-21)

“Verwerp dwaze en onzinnige speculaties; je weet dat ze tot ruzie leiden. Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens, en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat zij de waarheid leren kennen en ontsnappen uit de valstrik van de duivel, die hen levend gevangen heeft genomen en hen dwingt zijn wil te doen.” (2 Timoteüs 2:23-26)

3. Militante Moslims handelen naar oorlogsverzen in de Koran
Hoewel vele Moslims vredelievend zijn, interpreteren anderen de Koran op een zodanige manier, dat zij een goddelijk gezag zouden hebben om te bekeren of te doden. Aan het begin van Mohammeds klim naar de macht probeerde hij om Christelijke steun voor zijn nieuwe religie te verkrijgen. Hij moedigde zijn volgelingen zelfs aan om de Bijbel te lezen (Soera 10:94).

Maar, Christenen begaan de onvergeeflijke zonde van de “sjirk”; zij stellen Jezus gelijk aan God. Toen de twee religies onverenigbaar bleken te zijn, riep hij op tot een jihad tegen de ongelovigen (Soera 4:47; 9:29). Hoe motiveerde hij de heilige oorlog? Hij beloofde dat de overlevende strijders de eigendommen van de gedode mensen zouden buit maken (Soera 48:20-21). Mensen die in deze heilige strijd zouden sterven zouden een zekerheid hebben – een zekerheid die geen enkele andere Moslim werd gegarandeerd – de zekerheid van een paradijs gevuld met sensuele geneugten (Hadith 1:505; 6:402).

De Christelijke respons: Het is droevig dat sommige Christenen op een angstige manier zowel radicale als gematigde Moslims verachten. Maar de Heer geeft ons de perfecte neutralisator voor angst en haat: Zijn liefde.

“De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit.” (1 Johannes 4:18a)

“Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna.” (Matteüs 10:28)

“Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten.” (Lucas 6:27)

Jezus beloofde Zijn volgelingen niet dat zij een leven vrij van conflicten zouden leiden. Hij stelde hen gerust: "Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. Dit alles zullen ze jullie vanwege mij aandoen, want ze kennen hem niet die mij gezonden heeft.” (Johannes 15:18-21).

Moslims wijzen God de Vader af, die Zijn Zoon stuurde om voor de zondaars te sterven. Hoewel Moslims Jezus als een nobele profeet eren, zijn zij afhankelijk van de Islamitische daden en geloof – onderwerping aan één Allah, geloof in Mohammed en gehoorzaamheid aan de Koran – om het paradijs te mogen binnentreden. Veel Moslims geloven dat Christenen drie goden vereren, een mens (Jezus) verafgoden en met de Bijbelse tekst knoeien. Velen onder hen ontkennen zowel de noodzakelijkheid als de historiciteit van de dood van Christus.

Christenen en Moslims zouden doctrinaire misverstanden met elkaar moeten bespreken. Christenen moeten het Islamitische wereldbeeld en de Christelijke theologie begrijpen, zodat zij:

• de eenheid maar ook de diversiteit van de Drie-eenheid kunnen uitleggen.

• kunnen tonen hoe Gods heiligheid en de zondigheid van de mens de verzoenende dood van Christus vereisen.

• onderbouwend bewijsmateriaal kunnen aanvoeren en een persoonlijke getuigenis kunnen zijn van de betrouwbaarheid van de Bijbel.

• de dingen die we over Jezus geloven kunnen verduidelijken. De mens werd niet God, maar God werd een mens. De “Zoon van God” is een metafoor, geen letterlijk huwelijk tussen God en Maria. Dit concept moet zorgvuldig en systematisch worden aangepakt: “En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.” (1 Johannes 4:14-15)

Als vredestichters moeten Christenen er naar streven om de spanningen tussen de Islam en het Christendom te verlichten. Maar bepaalde spanningen moeten niet aan het Christelijke uiteinde worden verlicht. De waarheid mag niet verhuld worden. Met liefde, nederigheid en geduld moeten Christenen Jezus voorstellen als hun Heer en hun Redder: de Weg, de Waarheid en het Leven.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zijn de redenen voor de vijandigheid tussen Christenen en Moslims? Kunnen Christenen zich met de Moslims verzoenen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries