settings icon
share icon
Vraag

Is Scientology Christelijk of een sekte?

Antwoord


Scientology is een moeilijk geloof om kort samen te vatten. Het is in populariteit toegenomen dankzij enkele Hollywood-sterren die zich er bij aangesloten hebben. Scientology is in 1953 gesticht door fictieschrijver L. Ron Hubbard, slechts vier jaar nadat hij verklaarde: “Ik zou graag een godsdienst beginnen – daar valt geld te halen.” En daar heeft hij ook inderdaad rijkdom gevonden, want Hubbard is multimiljonair geworden.

Scientology onderwijst dat een mens een onsterfelijk wezen (genaamd Thetan) is, dat oorspronkelijk niet van deze planeet afkomstig is. Deze mens zit gevangen in materie, energie, ruimte en tijd (MERT). Een scientology-aanhanger kan verlossing verkrijgen door een proces dat ”auditeren” genoemd wordt en waarbij ”engrams” worden verwijderd (simpel gezegd zijn “engrams” herinneringen aan pijn en onbewustheid uit het verleden die energieblokkades vormen). Auditeren is een langdurig proces en kan honderdduizenden Euro’s kosten. Als uiteindelijk alle engrams verwijderd zijn, is de Thetan weer de baas over de MERT in plaats van andersom. Totdat verlossing heeft plaatsgevonden blijft elke Thetan reïncarneren.

Scientology is een nogal kostbare godsdienst om aan te hangen. Elk aspect aan Scientology heeft een of ander prijskaartje. Daarom zijn de scientology-“kerkbanken” alleen gevuld met welgestelde mensen. Het is bovendien een erg strikt geloof en hanteert forse straffen tegen eenieder die probeert het lidmaatschap en de leer te verlaten. De bij dit geloof behorende “Schriften” bestaan uitsluitend uit de teksten en inzichten van L. Ron Hubbard.

Hoewel Scientology-aanhangers zullen beweren dat Scientology verenigbaar is met het Christendom, druist elk van hun stellingen in tegen de Bijbel. De Bijbel leert ons dat God de soevereine en enige Schepper van het universum is (Genesis 1:1); dat de mensheid door God geschapen is (Genesis 1:27); dat de enige verlossing die de mens mag verwachten uit genade wordt geschonken door het geloof in het voltooide werk van Jezus Christus (Filippenzen 2:8); dat verlossing een kosteloos geschenk is dat de mens niet kan verdienen (Efeziërs 2:8-9) en dat Jezus Christus zelfs op dit moment levend en wel gezeten is aan de rechterhand van God de Vader (Handelingen 2:33; Efeziërs 1:20; Hebreeën 1:3) in afwachting van het moment dat Hij Zijn mensen zal verzamelen om in eeuwigheid bij Hem in de Hemel te verblijven. Alle anderen zullen in een zeer reëel aanwezige hel geworpen worden en voor eeuwig van God gescheiden zijn (Openbaring 20:15).

Scientology ontkent stelselmatig het bestaan van de God, de hemel en de hel die in de Bijbel beschreven worden. Voor een Scientology-aanhanger was Jezus Christus simpelweg een goede leraar die helaas onterecht ter dood gebracht werd. Scientology verschilt van het Bijbelgetrouwe Christendom op elk belangrijk punt. Enkele van de meest belangrijke verschillen zijn hieronder samengevat:

God: volgens Scientology zijn er meerdere goden en sommige goden staan boven andere. Bijbelgetrouw Christendom erkent echter slechts de ene en enige ware God die Zich via de Bijbel en Jezus Christus aan ons geopenbaard heeft. Mensen die in Hem geloven, kunnen niet het valse beeld van God geloven zoals Scientology dat neerzet.

Jezus Christus: net als andere sektes ontkent Scientology de Goddelijkheid van Christus. In plaats van een Bijbelgetrouw beeld van Christus en van wat Hij gedaan heeft, geeft men Hem de kenmerken van een soort mindere god die in de loop der jaren een legendarische status heeft opgebouwd. De Bijbel vertelt ons duidelijk dat Jezus de vleesgeworden God was en dat Hij middels Zijn menswording als offer voor onze zonden kon fungeren. Dankzij de dood en wederopstanding van Christus kunnen we de verwachting van een eeuwig leven met God hebben (Johannes 3:16).

Zonde: Scientology gelooft in de aangeboren goedheid van mensen en vindt het verachtelijk en volslagen minachtend om tegen iemand te zeggen dat hij of zij berouw moet tonen of dat hij of zij slecht is. Maar de Bijbel zegt dat de mens zondig is en dat de enige hoop voor de mens is om Christus als zijn Heer en Redder te ontvangen (Romeinen 6:23).

Verlossing: Scientology-aanhangers geloven in reïncarnatie en ze geloven dat persoonlijke verlossing in het leven er uit bestaat dan men bevrijd wordt van de cyclus van geboorte en dood waarvan sprake is bij reïncarnatie. Ze geloven dat geloofspraktisering van alle religies de universele weg naar wijsheid, begrip en verlossing vormt. In tegenstelling daartoe zegt de Bijbel dat er slechts één weg naar verlossing leidt, en dat is door Jezus Christus. Jezus zei zelf: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij” (Johannes 14:6).

Wanneer we de ideeën van Scientology vergelijken met de Bijbel zien we dat beide heel weinig dan wel niets gemeen hebben. Scientology leidt alleen maar weg van God en eeuwig leven. Hoewel de Scientologykerk haar opvattingen soms verhult in Christelijk-klinkende taal, staat ze lijnrecht tegenover het Christendom op elk essentieel punt. Scientology is duidelijk en zeer beslist niet Christelijk.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Is Scientology Christelijk of een sekte?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries