settings icon
share icon
Vraag

Wat zijn de verschillende namen en titels van Jezus Christus?

Antwoord


In de Bijbel staan ongeveer 200 namen en titels voor Christus. Hieronder volgen enkele van de meer prominente benamingen; onderverdeeld in drie secties die betrekking hebben op namen die beschrijven wie en hoe Christus is; Zijn positie in de Drie-eenheid van God, en Zijn werk op aarde ter wille van ons.

Eigenschappen van Christus
Uiterste hoeksteen: (Efeziërs 2:20) – Jezus is de hoeksteen van het gebouw dat Zijn kerk is. Hij verbindt Jood en heiden, man en vrouw, alle heiligen van alle leeftijden en uit alle hoeken der aarde tot één geheel dat gebouwd is op een gemeenschappelijk geloof in Hem.

Eerstgeborene van heel de schepping: (Kolossenzen 1:15) – Niet de eerste schepping van God, zoals sommigen onjuist beweren, want vers 16 zegt dat alles door Christus en voor Christus geschapen is. Maar de betekenis is dat Christus de rang en superioriteit heeft van de eerstgeborene over alle dingen; dat Hij de meest verheerlijkte rang in het universum bekleedt; dat Hij boven alle anderen staat, en dat Hij aan het hoofd staat van alles.

Hoofd van de Kerk: (Efeziërs 1:22; 4:15; 5:23) – Jezus Christus, dus niet een koning of een paus, is de enige oppermachtige heerser over de Kerk — de gelovigen voor wie Hij stierf en die hun geloof in Hem alleen gesteld hebben voor verlossing.

De Heilige: (Handelingen 3:14; Psalm 16:10 in de Statenvertaling) – Christus is heilig, zowel in Zijn Goddelijke als menselijke natuur, en de bron van heiligheid voor Zijn volk. Door Zijn dood zijn wij heilig en rein gemaakt voor God.

Rechter: (Handelingen 10:42; 2 Timoteüs 4:8) – De Heer Jezus is door God aangesteld om over de wereld te oordelen en de beloning van de eeuwigheid toe te kennen.

Koning der koningen en Here der heren (NGB- en Statenvertaling): (1 Timoteüs 6:15; Openbaring 19:16) – Jezus heeft heerschappij over alle aardse leiders, over alle koningen en heersers, en niemand kan Hem ervan weerhouden om Zijn doelstellingen te volbrengen. Hij bestuurt hen zoals het Hem behaagt.

Licht der wereld: (Johannes 8:12) – Jezus kwam in een wereld die verduisterd was door zonde, en schonk het licht van leven en waarheid middels Zijn werk en Zijn woorden. Wie op Hem vertrouwen, zullen door Hem de ogen geopend worden en zij zullen in het licht wandelen.

Vredevorst: (Jesaja 9:5) – Jezus kwam niet om de wereld het soort vrede te brengen dat heerst wanneer er geen oorlog is, maar vrede tussen God en de mens, die gescheiden waren door de zonde. Hij stierf om zondaars met een heilige God te verzoenen.

Zoon van God: (Lucas 1:35; Johannes 1:49) – Jezus is de “eniggeboren Zoon van de Vader” (Johannes 1:14; NGB- en Statenvertaling). De term “Zoon van God” wordt 42 keer gebruikt in het Nieuwe Testament en bevestigt de Goddelijkheid van Christus.

Mensenzoon: (Johannes 5:27) – Deze term wordt gebruikt in contrast met “Zoon van God” om de menselijkheid van Christus te bevestigen die naast Zijn Goddelijkheid bestaat.

Woord: (Johannes 1:1; 1 Johannes 5:7-8; NBG- en Statenvertaling) – Het Woord is de Tweede Persoon van de Drie-eenheid, die sprak en het gebeurde, die sprak en alles deed ontstaan bij de eerste schepping, die in het begin bij God de Vader was, en God was, en door Wie alle dingen geschapen zijn.

Woord van God: (Openbaring 19:12-13) – Dit is de naam die aan Christus gegeven is die niemand kent, behalve Hijzelf. Deze naam duidt het mysterie van Zijn Goddelijke Persoon aan.

Woord des levens: (1 Johannes 1:1; Statenvertaling) – Jezus sprak niet alleen woorden die tot eeuwig leven leiden, maar volgens dit vers is Hij het ware Woord des levens, hetgeen verwijst naar het eeuwige leven vol vreugde en vervulling dat Hij verschaft.

Zijn positie in de Drie-eenheid
Alfa en Omega: (Openbaring 1:8; 22:13) – Jezus verklaarde van Zichzelf dat Hij het begin en het einde van alle dingen is; een verwijzing naar niemand anders dan de ware God. Deze verklaring van eeuwigheid kan alleen betrekking hebben op God.

Immanuël: (Jesaja 7-14; Matteüs 1:23) – Letterlijk: “God met ons”. Zowel Jesaja als Matteüs bevestigen dat de Christus die geboren zou worden in Bethlehem God Zelf zou zijn, die naar de aarde kwam in de gedaante van een mens, om te leven onder Zijn volk.

Ik ben: (Johannes 8:58, met Exodus 3:14) – Toen Jezus deze titel aan Zichzelf toeschreef, probeerden de Joden Hem te stenigen wegens godslastering. Zij begrepen dat Hij van Zichzelf verklaarde dat Hij de eeuwige God was, de onveranderlijke Jehova uit het Oude Testament.

Heer van alle mensen: (Handelingen 10:36) – Jezus is de soevereine heerser over de hele wereld en alle dingen in de wereld, van alle volken in de wereld, en in het bijzonder van het volk dat God uitverkoren heeft, zowel heidenen als Joden.

Waarachtige God: (1 Johannes 5:20) – Dit is een rechtstreekse vaststelling dat Jezus, omdat Hij de ware God is, niet slechts “goddelijk” is, maar de Godheid Zelf. Omdat de Bijbel leert dat er slechts één God is, kan dit alleen Zijn wezen als onderdeel van de Drie-eenheid beschrijven.

Zijn Werk op aarde
Grondlegger en Voltooier van ons geloof: (Hebreeën 12:2) – Verlossing wordt bereikt door het geloof dat het geschenk is van God (Efeziërs 2:8-9). Jezus is de grondlegger van ons geloof en tevens de voltooier ervan. Van het begin tot het eind is Hij de bron van het geloof dat ons redt en houdt Hij dat in stand.

Brood des Levens: (Johannes 6:35; 6:48) – Zoals brood het leven mogelijk maakt in lichamelijke zin, is Jezus het Brood dat eeuwig leven geeft en in stand houdt. God verschafte manna in de woestijn om Zijn volk te voeden, en Hij verschafte Jezus om ons eeuwig leven te geven middels Zijn lichaam, dat voor ons gebroken werd (1 Korintiërs 11:24).

Bruidegom: (Matteüs 9:15) – Het beeld van Christus als de Bruidegom en de Kerk als Zijn Bruid onthult de bijzondere relatie die wij met Hem hebben. We zijn met elkaar verbonden in een genadeverbond dat niet verbroken kan worden.

Redder, Verlosser: (Romeinen 11:26) – Zoals de Israëlieten God uit hun gevangenschap in Egypte bevrijd moesten worden, zo is Christus onze Verlosser van het zondejuk.

Goede Herder: (Johannes 10:11,14) – In Bijbelse tijden was een goede herder bereid om zijn eigen leven te riskeren voor de bescherming van zijn schapen tegen roofdieren. Jezus deed afstand van Zijn leven voor Zijn schapen, en Hij bekommert zich om ons, zorgt voor ons en voedt ons.

Hogepriester: (Hebreeën 2:17) – De Joodse hogepriester betrad de tempel één keer per jaar om verzoening te verkrijgen voor de zonden van het volk. De Here Jezus vervulde die functie voor Zijn volk voor eens en altijd op het kruis.

Lam Gods: (Johannes 1:29) – Gods Wet vereiste het offer van een Lam zonder enig gebrek als verzoening voor zonde. Jezus werd dat Lam en werd gedwee naar de slachting geleid, waarbij Hij Zijn geduld toonde in Zijn lijden en Zijn bereidheid om te sterven voor wat van Hem is.

Middelaar: (1 Timoteüs 2:5) – Een bemiddelaar is iemand die tussen twee partijen staat om hen met elkaar te verzoenen. Christus is de enige echte Middelaar die mens en God verzoent. Bidden tot Maria of de heiligen is afgoderij, want dat omzeilt deze belangrijkste rol van Christus en wijst de rol van Middelaar toe aan anderen.

Rots: (1 Korintiërs 10:4) – Zoals levengevend water stroomde uit de rots waartegen Mozes sloeg in de woestijn, zo is Jezus de Rots waaruit het levende water van eeuwig leven stroomt. Hij is de Rots waarop wij onze geestelijke huizen bouwen, zodat geen storm ons doet schudden.

Opstanding en Leven: (Johannes 11:25) – In Jezus is de mogelijkheid besloten om zondaars te doen verrijzen tot eeuwig leven, zoals ook Hij opstond uit het graf. Onze zonden zijn met Hem begraven, en wij zullen opstaan in een nieuw leven.

Heiland: (Matteüs 1:21; Lucas 2:11) – Hij redt Zijn volk door te sterven om hen vrij te kopen; door de Heilige Geest te geven om hen met Zijn kracht te vernieuwen, door hen in staat te stellen om hun geestelijke vijanden te overwinnen, door hen te steunen tijdens beproevingen en zelfs de dood, en door hen op de laatste dag te laten verrijzen.

Ware Wijnstok: (Johannes 15:1) – De Ware Wijnstok verschaft alles wat de ranken (gelovigen) nodig hebben om de vruchten van de Geest voort te brengen – het levende water van verlossing en voeding door het Woord.

Weg, Waarheid, Leven: (Johannes 14:6) – Jezus is de enige weg naar God, de enige waarheid in een wereld vol met leugens en de enige ware bron van eeuwig leven. Hij belichaamt alle drie in zowel tijdelijke als eeuwige zin.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zijn de verschillende namen en titels van Jezus Christus?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries