settings icon
share icon
Vraag

Wat zijn de verschillende namen en titels van de Bijbel?

Antwoord


In het Oude en Nieuwe Testament zijn meer dan 12 namen en titels voor de Bijbel te vinden. Hieronder een opsomming van de bekendste (uit NBG-vertaling):

Wetboek (Deuteronomium 31:26) – “Leg dit Wetboek naast de Ark van het Verbond met de HEER, uw God; het moet daar blijven om tegen dit volk te getuigen.” De Bijbel wordt omschreven als een boek vol wetten; wetten die niet bedoeld zijn om ons tot slaven te maken of onze verstandhouding met God te verstikken, maar wetten die bedoeld zijn om onze kennis van Gods rechtvaardigheid te doen toenemen en ons naar Christus te verwijzen.

Evangelie (Romeinen 1:16) – “Voor dit Evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven….” De Bijbel openbaart het Evangelie aan ons, het goede nieuws over de Heer Jezus Christus. Middels Gods Zoon zijn onze zonden vergeven en is ons verlossing geschonken.

Heilige Geschriften (Romeinen 1:1-2) – “… uitgekozen om het Evangelie van God te verkondigen, dat al bij monde van Zijn profeten in de Heilige Geschriften is beloofd”. De Bijbel is een verzameling gewijde teksten die heilig en gezaghebbend zijn omdat ze ingegeven zijn door God.

Wet van de HEER (Psalm 19:8) – “De Wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige.” De wetten van de Bijbel moeten niet verward worden met enige andere wetten; zij zijn de geboden van de Heer en alleen van de Heer – niet de verzinsels van de mens.

Levende Woorden (Handelingen 7:38) – “Hij was het die, toen het volk in de woestijn bijeen was, als bemiddelaar optrad tussen onze voorouders en de engel die op de berg Sinaï tegen hem sprak, hij was het die de leven schenkende woorden ontving om ze aan ons door te geven.” De Bijbel is een levend boek; elk boek, hoofdstuk en vers leeft door de kennis en wijsheid van God Zelf.

Woord van Christus (Kolossenzen 3:16) – “Laat Christus’ Woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.” Het Woord van Christus is de boodschap van verlossing van de zonde door de Enige die verlossing kan bewerkstelligen.

Schrift (2 Timoteüs 3:16) – “Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven.” Door God geïnspireerd is de Bijbel een verzameling teksten zoals geen andere. Het is het enige boek dat geschreven is door mensen die bewogen of “geleid” werden door de Geest van God (2 Petrus 1:21).

Boekrol (Psalm 40:8) – “Hier ben Ik, over Mij is in de Boekrol geschreven.” In deze profetie over Jezus verwijst de Bijbel naar zichzelf als een boekrol, een rol perkament die onschatbare kennis bevat en die van generatie op generatie overgedragen moet worden.

Zwaard van de Geest (Efeziërs 6:17) – “Draag… als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods Woorden.” Net als een zwaard kan de Bijbel elke aanval afweren en doorboren met de waarheid van God. De schrijver aan de Hebreeën zegt dat de Bijbel scherper is dan enig “tweesnijdend zwaard” omdat Gods Woord diep kan doordringen “tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden” (Hebreeën 4:12).

Waarheid (Johannes 17:17) – “Heilig hen dan door de waarheid. Uw Woord is de waarheid.” Omdat de Bijbel het Woord van God is, is de Bijbel de waarheid. Elk woord komt voort uit Gods gedachten. Omdat Hij waarheid is, moet ook Zijn Woord waarheid zijn.

Woord van God (Lucas 11:28) – “Gelukkiger zijn zij die naar het Woord van God luisteren en ernaar leven.” De Bijbel is als de spreekbuis van God, omdat Hij ons door elk boek direct aanspreekt.

Woord des levens (Filippenzen 2:16) – “Houd daarbij vast aan het Woord dat leven brengt...” De Bijbel openbaart ons het verschil tussen leven en dood – het eeuwige leven dat in het verschiet ligt voor wie Jezus Christus als hun Redder aanvaarden, en de eeuwige dood voor wie dat niet doen.

Woorden van de HEER (Psalm 12:7) – “De Woorden van de HEER zijn zuiver als zilver, gesmolten in de smeltkuil, gelouterd tot zevenmaal toe.” De woorden van de Bijbel zijn volmaakt en zonder tekortkoming omdat zij de Woorden van de Heer zijn, gesproken door profeten en apostelen om Gods liefde en heerlijkheid te onthullen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zijn de verschillende namen en titels van de Bijbel?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries