settings icon
share icon
Vraag

Wat zijn de namen en titels van de Heilige Geest?

Antwoord


We kennen de Heilige Geest onder vele namen en titels, waarvan de meeste een functie of aspect van Zijn bediening beschrijven. Onderstaand volgen enkele van de namen en omschrijvingen die de Bijbel gebruikt voor de Heilige Geest:

Auteur van de Schrift: (2 Petrus 1:21; 2 Timoteüs 3:16) De Bijbel is geïnspireerd, letterlijk “door God ingegeven”, door de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drie-eenheid. De Geest bewoog de schrijvers van alle 66 boeken om exact op te schrijven wat Hij hun harten en gedachten ingaf. Zoals een schip op het water wordt voortbewogen door de wind in haar zeilen, zo werden de Bijbelse schrijvers voortgeblazen door de ingaven van de Geest.

Trooster / Raadgever / Pleitbezorger / Helper: (Jesaja 11:2; Johannes 14:16; 15:26; 16:7) Deze drie woorden zijn vertalingen van het Griekse woord parakletos, waar ook het woord “Parakleet” vandaan komt, een andere naam voor de Geest. Toen Jezus naar de Hemel opging, waren Zijn leerlingen zeer bedroefd omdat ze het zonder Zijn troostende aanwezigheid moesten stellen. Maar Hij beloofde de Geest te sturen, om allen die Christus toebehoren te bemoedigen, te troosten en te begeleiden. De Geest “getuigt” ook samen met onze geesten dat we aan Hem toebehoren, en verzekert ons daarmee van onze verlossing.

Degene die de mens overtuigt van zonden: (Johannes 16:7-11) De Geest roept de waarheden van God op in de gedachten van de mensen zelf teneinde hen er met eerlijke en voldoende argumenten van te overtuigen dat zij zondaars zijn. Hij doet dit middels de overtuiging in onze harten dat wij niet waardig zijn om voor een heilige God te staan; dat we Zijn rechtvaardigheid nodig hebben, en dat het oordeel vast staat en eens over alle mensen zal komen. Wie deze waarheden ontkent, verzet zich tegen de overtuiging van de Geest.

Voorschot / Stempel / Onderpand: (2 Korintiërs 1:22; 5:5; Efeziërs 1:13-14) De Heilige Geest is Gods stempel op Zijn volk, Zijn aanspraak op ons als Zijn werkelijke bezit. De gave van de Geest aan gelovigen is een voorschot op onze hemelse erfenis, die Christus ons beloofd heeft en voor ons veiliggesteld heeft op het kruis. Omdat de Geest ons verzegeld heeft, zijn we verzekerd van onze verlossing. Niemand kan het zegel van God verbreken.

Gids: (Johannes 16:13) Zoals de Geest de schrijvers van de Schrift leidde naar het vastleggen van de waarheid, zo belooft Hij gelovigen te begeleiden naar kennis en begrip van die waarheid. Gods waarheid is “dwaasheid” in de ogen van de wereld, omdat de waarheid “geestelijk beoordeeld” moet worden (1 Korintiërs 2:14). Wie aan Christus toebehoren, hebben de Geest in zich om hen te leiden in alles wat wij moeten weten over geestelijke zaken. Mensen die niet aan Christus toebehoren hebben geen “tolk” die hen begeleidt om Gods Woord te kennen en begrijpen.

Bewoner van Gelovigen: (Romeinen 8:9-11; Efeziërs 2:21-22; 1 Korintiërs 6:19) De Heilige Geest woont in de harten van Gods volk, en die inwoning is het onderscheidende kenmerk van iemand die vernieuwd is. De Geest stuurt, leidt, troost en beïnvloedt ons van binnenuit, en brengt in ons de vruchten van de Geest voort (Galaten 5:22-23). Hij verschaft de intieme band tussen God en Zijn kinderen. Bij alle ware gelovigen in Christus woont de Geest in het hart.

Middelaar: (Romeinen 8:26) Een van de meest bemoedigende en troostende aspecten aan de Heilige Geest is Zijn bemiddelende bediening ten behoeve van de mensen in wie Hij verblijft. Omdat wij vaak niet weten wat of hoe we moeten bidden wanneer we God naderen, komt de Geest tussenbeide en bidt voor ons. Hij vertolkt ons “geklaag”, zodat Hij ons terzijde komt staan en ons helpt, wanneer we beklemd en overweldigd zijn door beproevingen en de zorgen van het leven. Hij doet dat door ons voor de troon van genade te steunen.

Onthuller / Geest van de Waarheid: (Johannes 14:16-17; 16:13; 1 Korintiërs 2:12-16) Jezus beloofde dat na de opstanding de Heilige Geest zou komen om ons “de weg te wijzen naar de volle waarheid”. Vanwege de Geest in ons hart zijn wij in staat om waarheid te begrijpen, in het bijzonder ten aanzien van geestelijke zaken, op een manier waarop ongelovigen dat niet kunnen. De waarheid die de Geest aan ons openbaart is in hun ogen zelfs “dwaasheid”, die zij niet kunnen begrijpen. Maar wij hebben de denkwijze van Christus in ons, in de Persoon van Zijn Geest.

Geest van God / de Heer / Christus: (Matteüs 3:16; 2 Korintiërs 3:17; 1 Petrus 1:11) Deze namen herinneren ons er aan dat de Geest van God inderdaad deel uitmaakt van de Drie-eenheid en dat Hij evenzo zeer God is als de Vader en de Zoon. Hij wordt voor het eerst aan ons geopenbaard bij de schepping, toen Hij “zweefde over het water” (Genesis 1:2) hetgeen Zijn aandeel in de schepping aangeeft, samen met Jezus die “alle dingen heeft doen worden” (Johannes 1:1-3). We zien deze zelfde Drie-eenheid van God opnieuw bij de doop van Jezus, wanneer de Geest neerdaalt op Jezus en de stem van de Vader gehoord wordt.

Geest des Levens: (Romeinen 8:2) De term “Geest des Levens” betekent dat de Heilige Geest Degene is die nieuw leven maakt of schenkt. Dat wil niet zeggen dat Hij zelf verlossing teweegbrengt, maar Hij verschaft nieuwheid van leven. Wanneer wij eeuwig leven ontvangen door Christus, voorziet de Geest in het geestelijke voedsel dat het geestelijke leven in stand houdt. Hier zien we weer de Drievuldigheid aan het werk. We worden gered door de Vader door het werk van de Zoon, en die redding wordt in stand gehouden door de Heilige Geest.

Leraar: (Johannes 14:26; 1 Korintiërs 2:13) Jezus beloofde dat de Geest Zijn leerlingen “alles” zou leren en hen de dingen in herinnering zou brengen die Hij had gezegd toen Hij bij hen was. De schrijvers van het Nieuwe Testament werden door de Geest bewogen om de instructies van Jezus voor de stichting en de organisatie van de Kerk te herinneren en te begrijpen. Dat gold ook voor de doctrines die Hemzelf aangingen, de richtlijnen voor heilig leven, en de openbaring van dingen die nog zouden komen.

Getuige: (Romeinen 8:16; Hebreeën 2:4; 10:15) De Geest wordt “getuige” genoemd omdat Hij getuigt van het feit dat wij kinderen van God zijn, dat Jezus en de wonderdoende leerlingen door God gezonden waren, en dat de boeken van de Bijbel Goddelijk geïnspireerd zijn. Verder getuigt Hij tegenover ons en de wereld dat wij aan God toebehoren, door de gaven van de Geest aan gelovigen te schenken.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zijn de namen en titels van de Heilige Geest?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries