settings icon
share icon
Vraag

Hoe en aan wie heeft Jezus ons losgeld betaald?

Antwoord


Een losgeld is iets dat betaald wordt om de vrijlating te ‘kopen’ van iemand die vastgehouden wordt. Jezus betaalde ons losgeld om ons te bevrijden van de zonde, de dood en de hel. In de boeken Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium zijn her en der Gods voorwaarden voor offers te vinden. In de tijden van het Oude Testament droeg God de Israëlieten op om dierenoffers te brengen als een plaatsvervangende verzoening. Dat hield in dat de dood van een dier de plaats innam van de dood van een mens, waarbij die dood de straf was voor de zonde (Romeinen 6:23). In Exodus 29:36 staat: "Elke dag moet je een stier als reinigingsoffer aanbieden om verzoening te bewerken".

God vereist heiligheid (1 Petrus 1:15-16). Gods Wet vereist heiligheid. Maar wij kunnen niet volkomen heilig zijn voor God vanwege de zonden die we begaan (Romeinen 3:23). Daarom eist God genoegdoening volgens Zijn Wet. Met de zogenaamde zondoffers werd tegemoet gekomen aan de vereisten van de Wet. Hier wordt duidelijk welke rol Jezus speelt.

Hebreeën 9:12-15 vertelt ons dat Christus: "voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan [is], en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met Zijn eigen bloed. Zo heeft Hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, Die dankzij de eeuwige Geest Zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God? Zo is Hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen".

Verder zegt Romeinen 8:3-4: "Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft Hij Zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft Hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest".

Het is duidelijk dat Jezus het losgeld voor onze levens aan God betaalde. Dat losgeld was Zijn eigen leven, het vergieten van Zijn eigen bloed, als offer. Dankzij Zijn offerdood heeft elke persoon op aarde de gelegenheid om dat verzoeningsgeschenk te aanvaarden en vergeven te worden door God. Want zonder Zijn dood zou Gods Wet nog steeds vervuld moeten worden – door onze eigen dood.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Hoe en aan wie heeft Jezus ons losgeld betaald?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries