settings icon
share icon
Vraag

Bestaan wij mensen uit twee of drie delen? Zijn we lichaam, ziel en geest? Of zijn we lichaam en ziel/geest?

Antwoord


Genesis 1:26-27 verkondigt: “God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.”

Deze verzen geven aan dat de mensheid iets bijzonders heeft vergeleken met de rest van de schepping. Het was de bedoeling dat mensen een relatie met God zouden hebben en daarom schiep God ons met zowel materiële als immateriële aspecten. De materiële aspecten zijn uiteraard de voelbare/waarneembare aspecten: het stoffelijke lichaam, organen, enzovoorts. Deze bestaan slechts zolang als een mens leeft. De immateriële aspecten zijn de niet waarneembare aspecten: ziel, geest, intellect, wil, geweten, enzovoorts. Deze karakteristieken worden verondersteld te blijven bestaan nadat het lichamelijke leven van het individu heeft opgehouden te bestaan.

Alle mensen bezitten zowel materiële als immateriële karakteristieken. Het is duidelijk dat alle mensen een lichaam hebben, dat vlees, bloed, botten, organen en cellen bevat. Maar de niet waarneembare eigenschappen van de mensheid zijn vaak onderwerp van discussie. Wat zeggen de Schriftteksten hierover? Genesis 2:7 zegt dat de Mens als een levende ziel werd geschapen. Numeri 16:22 zegt: “Maar zij vielen op hun aangezichten, en zeiden: O God! God der geesten van alle vlees! een enig man zal gezondigd hebben, en zult Gij U over deze ganse vergadering grotelijks vertoornen?” Deze verzen noemen God als de God van de geesten die alle mensen hebben. Spreuken 4:23: “Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.” Dit vers geeft aan dat het hart het centrum is voor de wil en de emoties van de mens. Handelingen 23:1: “En Paulus, de ogen op den raad houdende, zeide: Mannen broeders! Ik heb met alle goed geweten voor God gewandeld tot op dezen dag.” Romeinen 12:1: “Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds [verstand], opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.” We kunnen hierin zien dat er diverse immateriële aspecten in onze menselijkheid bestaan en dat alle mensen zowel materiële als immateriële eigenschappen met elkaar gemeen hebben. En deze lijst is slechts het topje van de ijsberg.

Hoewel een groot gedeelte van de discussies over het immateriële aspect van de mensheid zich concentreert op de ziel en de geest, tonen de Schriftteksten ons dus nog veel meer. Op de een of andere manier zijn de bovengenoemde aspecten (ziel, geest, hart, geweten en verstand) met elkaar verbonden en onderling aan elkaar gerelateerd. Maar de ziel en de geest zijn ongetwijfeld de voornaamste immateriële aspecten van de mens. Zij omvatten waarschijnlijk de andere aspecten. Met dit in het achterhoofd kunnen we zeggen dat de mens dichotoom (in tweeën opgesplitst: lichaam / ziel-geest) of trichotoom (in drieën opgesplitst: lichaam / ziel / geest) is. Het is niet zinvol om dogmatisch te zijn over dit onderwerp. Er bestaan goede argumenten voor beide standpunten. Een sleutelvers is Hebreeën 4:12: “Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden”. Deze Schrifttekst vertelt ons op zijn minst twee dingen over dit onderwerp. (1) De ziel en de geest kunnen gescheiden worden. (2) De scheiding van de ziel en de geest is iets wat alleen het Woord van God kan ontwaren. Wij kunnen er als menselijke wezens zeker van zijn dat we een lichaam, een ziel, een geest en nog veel meer hebben! Maar in plaats van ons te concentreren op deze aspecten is het beter om ons op de Schepper te concentreren, door Wie wij “wonderbaarlijk gemaakt zijn.” (Psalm 139:14)

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Bestaan wij mensen uit twee of drie delen? Zijn we lichaam, ziel en geest? Of zijn we lichaam en ziel/geest?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries