Wat is “het hart”?

Vraag: "Wat is “het hart”?"

Antwoord:
Laten we eerst helder stellen wat ook wel voor de hand ligt: dit artikel gaat niet over het hart als zijnde het orgaan dat bloed rondpompt door het menselijk lichaam. En het gaat ook niet over romantische, filosofische of literaire omschrijvingen.

In plaats daarvan richten we ons in dit artikel op wat de Bijbel te zeggen heeft over “het hart”. De Bijbel noemt het menselijk hart bijna 300 keer. Feitelijk is het navolgende waar het om draait: het hart is dat geestelijke deel van ons waar onze emoties en verlangens verblijven.

Voordat we naar het menselijk hart kijken moet opgemerkt worden dat omdat God ook emoties en verlangens heeft, ook van Hem gezegd kan worden dat Hij een “hart” heeft. Wij hebben een hart omdat God ook een hart heeft. David was een man “naar Gods hart” (Handelingen 13:22). En God zegent Zijn volk met leiders die Zijn hart kennen en volgen (1 Samuel 2:35; Jeremia 3:15).

In zijn natuurlijke staat is het menselijk hart slecht, verraderlijk en bedrieglijk. Jeremia 17:9 zegt: “Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?”. Met andere woorden, de zondeval heeft ons ten diepste aangetast; ons denken, onze gevoelens en verlangens zijn besmeurd door de zonde – en we zien niet hoe diep dat probleem eigenlijk wel zit.

Wijzelf begrijpen onze eigen harten dan misschien niet, maar God begrijpt ze wel. Hij “kent de geheimen van ons hart” (Psalm 44:22; zie ook 1 Korintiërs 14:25). Jezus kende de mensen die Hij zag allemaal, “en niemand hoefde Hem iets over de mens te vertellen, want Hij wist zelf wat er in een mens omgaat” (Johannes 2:24-25). Op grond van Zijn kennis van het hart, kan God rechtvaardig oordelen: “Ik, de HEER, ben het Die het hart doorgrondt, die nieren toetst, Die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient” (Jeremia 17:10).

Jezus verwees naar de gevallen status van onze harten in Markus 7:21-23: “Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.” Ons grootste probleem komt niet van buitenaf maar uit onszelf: we hebben allemaal een hartkwaal.

Dus om gered te worden moet ons hart veranderd worden. Dit gebeurt alleen dankzij de kracht van God in reactie op geloof. “Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard” (Romeinen 10:10). In Zijn barmhartigheid kan God een nieuw hart in ons maken (Psalm 51:12; Ezechiël 36:26). Hij belooft “het verslagen hart tot leven” te laten komen (Jesaja 57:15).

Gods werk om een nieuw hart in ons te maken betekent dat ons hart beproefd wordt (Psalm 17:3; Deuteronomium 8:2) en gevuld wordt met nieuwe ideeën, nieuwe wijsheid en nieuwe verlangens (Nehemia 7:5; 1 Koningen 10:24; 2 Korintiërs 8:16).

Het hart is de kern van ons “zijn”, en de Bijbel hecht er veel belang aan dat wij ons hart zuiver houden: “Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven” (Spreuken 4:23).


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat is “het hart”?