settings icon
share icon

Het boek Zacharia

Auteur: In Zacharia 1:1 staat dat de profeet Zacharia de schrijver is van het boek Zacharia.

Datering: Het boek Zacharia is waarschijnlijk in twee hoofddelen geschreven tussen 520 en 470 voor Christus.

Doelstelling: Zacharia benadrukte dat God Zijn profeten gebruikt heeft om Zijn volk te onderrichten, waarschuwen en corrigeren. Helaas weigerden ze te luisteren. Hun zonde riep Gods straf af. Het boek toont ook aan dat zelfs profetieën verdorven kunnen raken. Uit de geschiedenis blijkt dat profetie in deze periode uit de gratie raakte bij de Joden, hetgeen ertoe leidde dat er in de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament geen bestendige profetische stemmen meer spraken tot Gods volk.

Belangrijkste verzen: "Zeg nu tegen het volk: ’Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Keer terug naar mij, dan zal ik naar jullie terugkeren — zegt de HEER van de hemelse machten.’" (Zacharia 1:3)

"Ze luisterden niet toen hij hen riep. ‘Daarom — zei de HEER van de hemelse machten — ‘zal ik niet luisteren wanneer zij mij roepen.’" (Zacharia 7:13)

"Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin." (Zacharia 9:9)

"Dat deel zal ik louteren in het vuur: ik zal hen smelten als zilver en zuiveren als goud. Zij zullen mijn naam aanroepen en ik zal antwoorden. Ik zal zeggen: ‘Dit is mijn volk,’ en zij zullen zeggen: ‘De HEER is onze God.’" (Zacharia 13:9)

Beknopte samenvatting: Het boek Zacharia leert dat verlossing door iedereen verkregen kan worden. Het laatste hoofdstuk beschrijft mensen van over de hele wereld die God komen aanbidden. God wil dat allen Hem volgen. Dat is niet de doctrine van universalisme (dat wil zeggen dat alle mensen gered worden omdat het Gods natuur is om te redden). Het boek leert juist dat God wenst dat alle mensen Hem aanbidden en dat Hij degenen aanneemt die dat ook doen, ongeacht hun nationalistische of politieke uitingen, zoals bij de bevrijding van Juda en Jeruzalem van hun politieke vijanden. Tot slot predikte Zacharia dat God soeverein heerst over deze wereld, al lijkt het tegenovergestelde soms waar te zijn. Zijn toekomstvisioenen geven aan dat God alles ziet wat zal gebeuren. De beschrijvingen van Gods tussenkomst in de wereld leren dat Hij uiteindelijk de menselijke gebeurtenissen zal leiden tot het door Hem beschikte eind. Hij ontneemt individuen niet de vrijheid om God te volgen dan wel in opstand te komen, maar houdt mensen verantwoordelijk voor de keuzes die ze maken. In het laatste hoofdstuk onderwerpen zelfs de natuurkrachten zich aan Gods overheersing.

Voorafschaduwingen: Profetieën over Jezus Christus en het Messiaanse tijdperk zijn overvloedig aanwezig in Zacharia. Christus is het onderwerp van het boek Zacharia: van de belofte dat de Messias zou komen en in ons midden zou verblijven (Zacharia 2:14-16; Matteüs 1:23) tot de symboliek van de Stam/Stronk en de Steen (Zacharia 3:8-9, 6:12-13; Jesaja 11:1; Lucas 20:17-18) tot de belofte van Zijn Wederkomst waar de mensen die Hem doorstoken hebben, Hem zullen aanschouwen en zullen rouwen (Zacharia 12:10; Johannes 19:33-37). Jezus is de Verlosser van Israël, een bron wiens bloed de zonden zal bedekken van allen die tot Hem komen om gered te worden (Zacharia 13:1; 1 Johannes 1:7).

Praktische toepassing: God verwacht oprechte verering en zedelijk gedrag van de hedendaagse mens. Het voorbeeld van Zacharia om door nationalistische vooroordelen heen te breken, herinnert ons er aan dat wij alle lagen van onze maatschappij moeten proberen te bereiken. We moeten Gods uitnodiging tot verlossing uitdragen naar mensen uit alle landen, alle taalgebieden, rassen en culturen. Die verlossing is alleen beschikbaar door het vergoten bloed van Jezus Christus op het kruis, die in onze plaats stierf ter verzoening van de zonde. Maar als we dat offer verwerpen, is er geen ander offer waarmee wij met God verzoend kunnen worden. Er is geen andere naam op aarde die de mens redding biedt (Handelingen 4:12). Er is geen tijd te verliezen; nu is de dag van de redding (2 Korintiërs 6:2).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Het boek Zacharia
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries