settings icon
share icon

Het boek Sefanja

Auteur: Sefanja 1:1 identificeert de profeet Sefanja als auteur van het boek Sefanja. De naam Sefanja betekent “verdedigd door God”.

Datering: Het boek Sefanja is waarschijnlijk tussen 735 en 725 geschreven B.C. geschreven.

Doel van schrijven: Sefanja’s boodschap van oordeel en bemoediging bevat drie voorname leerstellingen: 1) God is soeverein over alle naties. 2) De kwaadaardigen zullen gestraft worden en de rechtvaardigen zullen bevestigd worden op de dag des oordeels. 3) God zegent hen die zich bekeren en op Hem vertrouwen.

Belangrijkste verzen: Sefanja 1:18: “Ook hun zilver, ook hun goud zal hen niet kunnen redden op de dag van de verbolgenheid van de HEERE. Door het vuur van Zijn na-ijver zal heel dit land verteerd worden, want Hij zal zeker en spoedig een vernietigend einde maken aan alle inwoners van het land”.

Sefanja 2:3: “Zoek de HEERE, alle zachtmoedigen van het land, die Zijn recht uitvoeren. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toorn van de HEERE”.

Sefanja 3:17: “De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich”.

Korte samenvatting: Sefanja verkondigt het oordeel van de Heer over de hele aarde, over Juda, over de omliggende naties, over Jeruzalem en over alle naties. Hierop volgen verkondigingen van de zegeningen van de Heer over alle naties en in het bijzonder over het trouwe restant van Zijn volk in Juda.

Sefanja had de moed om geen blad voor de mond te nemen, omdat hij wist dat hij het Woord van de Heer verkondigde. Zijn boek begint met “Het woord van de Heer” en eindigt met “zo zegt de Heer”. Hij wist dat noch de vele goden die de mensen aanbaden noch de macht van het Assyrische leger hen kon redden. God is genadig en meelevend, maar wanneer al Zijn waarschuwingen in de wind geslagen worden, kan er een oordeel verwacht worden. Gods dag des oordeel wordt vaak genoemd in de Schrift. De profeten noemden het de “Dag des Heren”. Ze verwezen naar verschillende gebeurtenissen zoals de val van Jeruzalem als verschijnselen van Gods Dag, en iedere gebeurtenis wees weer vooruit naar de ultieme Dag des Heren.

Voorafschaduwingen: De uiteindelijke zegeningen over Sion die in de verzen 14-20 uitgesproken wordt zijn voor het grootste gedeelte onvervuld, waaruit we concluderen dat dit messiaanse profetieën zijn die pas na de Wederkomst van Christus vervuld zullen worden. De Heer heeft onze straf weggedragen door Jezus Christus, die kwam om te sterven voor de zonden van Zijn volk (Sefanja 3:15; Johannes 3:16). Maar Israël heeft haar ware Redder nog niet erkend. Dit moet nog gebeuren (Romeinen 1:25-27).

De belofte van vrede en veiligheid voor Israël, een tijd waarin hun Koning in hun midden zal zijn, zal vervuld worden wanneer Christus terugkeert om de wereld te oordelen en haar voor Zichzelf zal opeisen. Zoals Hij opsteeg naar de hemel na Zijn opstanding, zo zal Hij terugkeren en een nieuw Jeruzalem op aarde stichten (Openbaring 21). Op dat moment zullen al Gods beloften aan Israël vervuld worden.

Praktische toepassing: Met een paar aanpassingen van namen en situaties, zou deze profeet uit de zevende eeuw voor Christus zo op onze kansels kunnen gaan staan en dezelfde boodschap van oordeel over de slechten en hoop voor de trouwen prediken. Sefanja herinnert ons aan het feit dat God Zich stoort aan de morele en religieuze zonden van Zijn volk. Gods volk zal niet ontkomen aan het oordeel wanneer ze willens en wetens zondigen. Bestraffingen kunnen pijnlijk zijn, maar het doel ervan is meer verlossend dan bestraffend. De onontkoombaarheid van de bestraffing van de goddelozen brengt gerustheid in een tijd waarin het lijkt alsof het kwaad ongeremd is en alles overwint. We hebben de vrijheid om ongehoorzaam te zijn aan God, maar niet de vrijheid om aan de gevolgen van die ongehoorzaamheid te ontkomen. Al zijn het er maar weinigen die trouw zijn aan God: Hij zal hen niet vergeten.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Het boek Sefanja
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries