settings icon
share icon

Het boek Numeri

Auteur: Mozes was de auteur van het boek Numeri.

Datering: Het boek Numeri is tussen 1440 en 1400 voor Christus geschreven.

Doelstelling: De boodschap van het boek Numeri is universeel en tijdloos. Het herinnert gelovigen eraan dat ze in een spiritueel gevecht verwikkeld zijn, want Numeri is het boek van de dienst en levenswandel van het volk van God. Het boek Numeri overbrugt het gat tussen het moment waarop de Israëlieten de Wet ontvangen (Exodus en Leviticus) en de voorbereidingen op het binnengaan van het beloofde land (Deuteronomium en Jozua).

Belangrijkste verzen: Numeri 6:24-26: "De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!"

Numeri 12:6-8: "Als iemand onder u een profeet is, maak Ik, de HEERE Mij door een visioen aan hem bekend, spreek Ik met hem door een droom. Maar zo doe Ik niet tegenover Mijn dienaar Mozes, die in Mijn hele huis trouw is, met hem spreek Ik van mond tot mond, ja, zichtbaar, en niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de HEERE. Waarom dan bent u niet bevreesd geweest om over Mijn dienaar, over Mozes, te spreken?"

Numeri 14:30-34: "U zult beslist niet in dat land komen waarover Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik u daarin zou laten wonen, behalve Kaleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun. Uw kleine kinderen, van wie u zei: Zij zullen tot prooi worden van de vijand! hen zal Ik erin brengen; zij zullen dat land, dat u verworpen hebt, leren kennen. Maar wat u betreft, uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen. Uw kinderen zullen veertig jaar in deze woestijn rondzwerven, en zij zullen uw hoererijen dragen, totdat uw dode lichamen in deze woestijn vergaan zijn. Overeenkomstig het aantal dagen dat u dat land verkend hebt, veertig dagen, voor elke dag een jaar, zult u uw ongerechtigheden dragen, veertig jaar lang, en u zult van Mij tegenstand ondervinden."

Korte samenvatting: De meeste gebeurtenissen uit het boek Numeri vinden plaats in de woestijn, voornamelijk tussen het tweede en veertigste jaar van de omzwervingen van de Israëlieten. De eerste 25 hoofdstukken van het boek doen verslag van de ervaringen van de eerste generatie Israëlieten in de wildernis, en de rest van het boek beschrijft de ervaringen van de tweede generatie. Het hele boek door worden de thema's gehoorzaamheid en opstandigheid opgevolgd door bekering en zegening, en dit patroon herhaalt zich ook door het hele Oude Testament heen.

Het thema van de Heiligheid van God wordt vanuit het boek Leviticus voortgezet in het boek Numeri, dat Gods instructie en voorbereiding voor de intocht van Zijn volk in het beloofde land Kanaän onthult. Het belang van het boek Numeri wordt duidelijk doordat er in het Nieuwe Testament veelvuldig naar het boek verwezen wordt. De Heilige Geest vestigde in het bijzonder de aandacht op Numeri in 1 Korintiërs 10:1-2. De woorden "En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons" verwijzen naar de zonde van de Israëlieten en Gods ongenoegen richting hen.

In Romeinen 11:22 spreek Paulus van de "goedheid en strengheid van God". Dat is in een notendop de boodschap van Numeri. De strengheid van God is te zien in de dood van de rebellerende generatie in de wildernis, zij die het beloofde land nooit zijn binnengegaan. De goedheid van God wordt gerealiseerd in de nieuwe generatie. God beschermde, behield en zorgde voor deze mensen tot ze het land in bezit namen. Dit herinnert ons aan de rechtvaardigheid en liefde van God, die altijd in soevereine harmonie zijn.

Voorafschaduwingen: Gods eis tot heiligheid in Zijn volk wordt volledig en voorgoed vervuld in Jezus Christus, die kwam om de wet te vervullen in onze plaats (Matteüs 5:17). Het concept van de beloofde Messias doordrenkt het boek. Het verhaal in hoofdstuk 19 van het offeren van de rode koe "zonder enig gebrek en waaraan geen onvolkomenheid is" laat een symbool voor Christus zien, het smetteloze en onbevlekte Lam van God. Het beeld van de koperen slang die op de paal opgeheven wordt om lichamelijke genezing te brengen (hoofdstuk 21) laat ook het opheffen van Christus zien, ofwel aan het kruis, of in de bediening van het Woord, zodat wie er ook maar in geloof naar Hem opziet geestelijke genezing ontvangt.

In hoofdstuk 24 spreekt Bileams vierde orakel van de ster en de scepter die vanuit Jakob op zal stijgen. Hier vinden we een profetie over Christus die ook de "morgenster" genoemd wordt in Openbaring 22:16 vanwege Zijn glorie, helderheid en pracht, en vanwege het licht dat van Hem uitstraalt. Hij kan ook een scepter, een scepterdrager genoemd worden, vanwege Zijn koninklijkheid. Hij is niet slechts een koning van naam, maar Hij heeft een koninkrijk, en regeert met een scepter van genade en rechtvaardigheid.

Praktische toepassing: Een belangrijk theologisch thema dat in het Nieuwe Testament uit Numeri ontleent wordt, is dat zonde en ongeloof, met name rebellie, het oordeel van God zullen oogsten. 1 Korintiërs zegt specifiek – evenals Hebreeën 3:7-4:13 sterk impliceert – dat deze gebeurtenissen opgeschreven zijn als voorbeelden voor gelovigen om te aanschouwen en te ontwijken. We moeten niet verlangen naar kwade dingen (vers 6), seksueel immoreel zijn (vers 8), God op de proef stellen (vers 9) of mokken en klagen (vers 10).

Zoals de Israëlieten veertig jaar in de wildernis zwierven vanwege hun rebellie, zo staat God ons soms ook toe om van Hem af te dwalen en om te lijden aan eenzaamheid of een gebrek aan zegeningen, wanneer we rebelleren tegen Hem. Maar God is trouw en rechtvaardig, en zoals Hij de Israëlieten hersteld heeft tot hun rechtmatige plaats in Zijn hart, zo zal Hij altijd de Christenen hertellen tot hun plaats van zegening en intieme gemeenschap met Hem wanneer wij ons bekeren en tot Hem terugkeren (1 Johannes 1:9).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Het boek Numeri
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries