settings icon
share icon

Het boek Maleachi

Auteur: Volgens Maleachi 1:1 is de profeet Maleachi de schrijver van het gelijknamige boek.

Datering: Het boek Maleachi is geschreven tussen 440 en 400 voor Christus.

Doelstelling: Het boek Maleachi is een orakel: het Woord van de Heer aan Israël middels Maleachi (1:1). Dit was Gods waarschuwing, via Maleachi, om het volk te zeggen dat ze moesten terugkeren naar God. Aan het eind van het laatste boek van het Oude Testament dreunt de verkondiging van Gods rechtvaardige oordeel en de belofte van Zijn herstel middels de komende Messias na in de oren van de Israëlieten. Een periode van vierhonderd jaar stilte volgt en komt ten einde met een soortgelijke boodschap van Gods eerstvolgende profeet, Johannes de Doper, die verkondigt: “Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!” (Matteüs 3:2).

Belangrijkste verzen: “Een zoon eert zijn vader, een dienaar zijn heer. Als ik jullie vader ben, waar is dan je eerbied voor mij; als ik jullie heer ben — zegt de HEER van de hemelse machten —, waar is dan je ontzag voor mij? Jullie, priesters, minachten mijn naam, en zeggen dan: ‘Hoezo minachten wij uw naam?’” (Maleachi 1:6)

“Ik, de HEER, ben niet veranderd, en jullie gedragen je nog altijd als nakomelingen van Jakob. Jullie voorouders hielden zich al niet aan mijn geboden, en ook jullie doen dat niet. Keer terug naar mij — zegt de HEER van de hemelse machten —, dan zal ik naar jullie terugkeren; en jullie zeggen: ‘Hoezo moeten we terugkeren?” (Maleachi 3:6-7)

Beknopte samenvatting: Maleachi schreef de woorden van de Heer aan Gods uitverkoren volk dat verdwaald was geraakt, in het bijzonder de priesters die zich van de Heer hadden afgekeerd. Priesters namen de offers die ze aan God moesten brengen niet serieus. Dieren met gebreken werden geofferd hoewel de wet dieren zonder enig gebrek vereiste (Deuteronomium 15:21). De mannen van Juda bedrogen de vrouwen die zij in hun jeugd getrouwd hadden en vroegen zich af waarom God hun offers niet wilde aanvaarden. Ook gaven mensen geen tienden zoals ze hoorden te doen (Leviticus 27:30, 32). Maar ondanks de zonden van het volk en dat zij zich van God afkeerden, herhaalt Maleachi Gods liefde voor Zijn volk (Maleachi 1:1-5) en Zijn belofte van de komst van een Boodschapper (Maleachi 2:17–3:5).

Voorafschaduwingen: Maleachi 3:1-6 is een profetie aangaande Johannes de Doper. Hij was de Boodschapper van de Heer om de weg te banen (Matteüs 11:10) voor de Messias, Jezus Christus. Johannes predikte berouw en doopte in de naam van de Heer, waarmee hij de weg baande voor de eerste komst van Jezus. Maar de Boodschapper die “opeens naar de Tempel” komt is Christus Zelf bij Zijn Wederkomst wanneer Hij komt met alle macht (Matteüs 24). Op dat moment zal Hij “de zonen van Levi zuiveren” (Maleachi 3:3), hetgeen betekent dat degenen die de Wet van Mozes onderrichtten zelf van zonde gereinigd moesten worden door het bloed van de Verlosser. Pas dan zullen ze een offer “in rechtvaardigheid” kunnen brengen, omdat het de rechtvaardigheid van Christus zal zijn die aan hen toegeschreven is door geloof (2 Korintiërs 5:21).

Praktische toepassing: God is niet tevreden wanneer we Zijn geboden niet gehoorzamen. Hij zal degenen die Hem negeren, bestraffen. Ten aanzien van het feit dat God echtscheiding verafschuwt (2:16): God vat het huwelijksverbond serieus op en Hij wil niet dat het verbroken wordt. Wij moeten een leven lang trouw blijven aan degene met wie we in onze jeugd zijn getrouwd. God ziet onze harten, dus Hij weet wat onze bedoelingen zijn; niets kan voor Hem verborgen blijven. Hij zal terugkeren en Hij zal onze rechter zijn. Maar als wij terugkeren naar Hem, zal Hij terugkeren naar ons (Maleachi 3:6).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Het boek Maleachi
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries