settings icon
share icon

Het boek Efeziërs

Auteur: Efeziërs 1:1 geeft aan dat de schrijver van het boek Efeziërs de apostel Paulus is.

Datering: Het boek Efeziërs is zeer waarschijnlijk geschreven tussen 60-63 na Christus.

Doelstelling: Het was de bedoeling van Paulus dat allen die verlangen naar een groei naar de gelijkenis van Christus dit geschrift zouden ontvangen. Het boek Efeziërs bevat de discipline die nodig is om tot ware kinderen van God te volgroeien. Verder helpt een studie van Efeziërs bij het sterken en bevestigen van de gelovige zodat hij het doel en de roeping die God gegeven heeft tot vervulling kan brengen. Het doel van deze zendbrief is om een groeiende kerk te bevestigen en uit te rusten. De brief verschaft een weloverwogen beeld van het Lichaam van Christus en het belang daarvan in Gods omgang met de wereld.

Belangrijkste verzen: "Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend." (Efeziërs 1:3)

"Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid." (Efeziërs 2:8-10)

"Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is." (Efeziërs 4:4-6)

“Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus.” (Efeziërs 5:21)

"Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel." (Efeziërs 6:10-11)

Beknopte samenvatting: Het grootste deel van het boek Efeziërs wordt besteed aan doctrine. De helft van het onderricht in deze zendbrief heeft betrekking op waar wij staan in Christus, en de andere helft gaat over onze menselijke toestand. Maar al te vaak gaan degenen die uit dit boek onderrichten voorbij aan alle onderliggende instructies, en schakelen ze direct over naar het laatste hoofdstuk. In dat hoofdstuk wordt de strijd of de worsteling van de heiligen benadrukt. Maar om optimaal profijt te hebben van de inhoud van deze zendbrief, moet je beginnen bij het begin van de lering die Paulus met deze brief geeft.

Ten eerste moeten we als volgelingen van Christus volledig begrijpen wie wij volgens God zijn. We moeten ons ook wortelen in de kennis van wat God voor de hele mensheid bereikt heeft. Vervolgens moeten we ons huidige bestaan en onze manier van doen oefenen en sterken. Dat moet voortduren totdat we niet meer struikelen of meewaaien met elke wind van lering en de doortraptheid van mensen.

Het schrijven van Paulus kan in 3 hoofddelen onderverdeeld worden. (1) In hoofdstukken 1 tot en met 3 worden principes ten aanzien van Gods werken geïntroduceerd. (2) Hoofdstukken 4 en 5 beschrijven principes ten aanzien van ons huidige bestaan. (3) Hoofdstuk 6 behandelt principes ten aanzien van onze dagelijkse strijd.

Verbanden: De voornaamste link met het Oude Testament in Efeziërs is het (voor de Joden) ontstellende idee dat de kerk het Lichaam van Christus is (Efeziërs 5:32). Dit wonderlijke mysterie van de kerk (een waarheid die nog niet eerder onthuld was) is: “de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie” (Efeziërs 3:6). Dit was een mysterie dat volledig onbekend was aan de heiligen van het Oude Testament (Efeziërs 3:5, 9). De Israëlieten die ware volgelingen van God waren, geloofden altijd dat zij alleen Gods uitverkoren volk waren (Deuteronomium 7:6). Het accepteren van niet-Joden op gelijke basis in dit nieuwe model was uiterst moeilijk en veroorzaakte veel discussies onder Joodse gelovigen en niet-Joodse bekeerlingen. Paulus spreekt ook over het mysterie van de kerk als de “bruid van Christus”, een idee waar in het Oude Testament nooit iemand iets over gehoord had.

Praktische toepassing: Wellicht meer dan enig ander boek van de Bijbel benadrukt het boek Efeziërs het verband tussen degelijke doctrine en juiste handelwijze in het Christelijke leven. Veel teveel mensen negeren "theologie" en willen in plaats daarvan alleen discussiëren over zaken die "praktisch" zijn. In Efeziërs beargumenteert Paulus dat theologie praktisch is. Om Gods Wil in ons leven in de praktijk te kunnen brengen, moeten we eerst begrijpen wie we zijn in Christus vanuit het oogpunt van doctrine gezien.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Het boek Efeziërs
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries