settings icon
share icon

Het boek 1 Korintiërs

Auteur: 1 Korintiërs 1:1 geeft aan dat de apostel Paulus de auteur van 1 Korintiërs is.

Datering: Het boek 1 Korintiërs is rond 55 na Christus geschreven.

Doel van schrijven: De apostel Paulus stichtte de kerk in Korinthe. Een paar jaar nadat hij de kerk verlaten had, kreeg de apostel Paulus verontrustende berichten te horen over de kerk in Korinthe. Ze waren trots en probeerden seksuele immoraliteit goed te praten. Geestelijke gaven werden verkeerd gebruikt, en er bestonden grote misvattingen aangaande belangrijke Christelijke leerstellingen. De apostel Paulus schreef zijn eerste brief aan de Korintiërs in een poging de kerk in Korinthe weer terug te brengen naar haar wortels: Jezus Christus.

Belangrijkste verzen: 1 Korintiërs 3:3: "want u bent nog vleselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleselijk en wandelt u dan niet naar de mens?"

1 Korintiërs 6:19-20: "Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn."

1 Korintiërs 10:31: “Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God."

1 Korintiërs 12:7: “Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander.”

1 Korintiërs 13:4-7: “De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen."

1 Korintiërs 15:3-4: “Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften".

Korte Samenvatting: De kerk in Korinthe was een verdeelde kerk. De gelovigen in Korinthe waren verdeeld in groepen die trouw waren aan bepaalde geestelijke leiders (1 Korintiërs 1:12; 3:1-6). Paulus vermaande de gelovigen in Korinthe om zich te verenigen vanwege toewijding aan Christus (1 Korintiërs 3:21-23). Velen in de kerk keurden feitelijk een immorele relatie goed (1 Korintiërs 5:1-2). Paulus gebood hen om een kwaaddoener uit de kerk te zetten (1 Korintiërs 5:13). De gelovigen in Korinthe sleepten elkaar voor het gerecht (1 Korintiërs 6:1-2). Paulus leerde de Korintiërs dat het beter is dat er van je geprofiteerd wordt, dan dat hun Christelijk getuigenis schade op zou lopen (1 Korintiërs 6:3-8).

Paulus gaf de kerk in Korinthe instructies aangaande het huwelijk en het celibaat (hoofdstuk 7), voedsel dat geofferd werd aan afgoden (hoofdstuk 8 en 10), Christelijke vrijheid (hoofdstuk 9), het sluieren van vrouwen (1 Korintiërs 11:1-16), het Heilig Avondmaal (1 Korintiërs 11:17-34), geestelijke gaven (hoofdstuk 12-14), en de opstanding (hoofdstuk 15). Paulus heeft het boek 1 Korintiërs ingedeeld door antwoord te geven op de vragen die de gelovigen in Korinthe hem stelden en door te reageren op het onbehoorlijke gedrag en de misvattingen die ze aanvaard hadden.

Verbanden: In hoofdstuk 10 van het boek 1 Korintiërs, gebruikt Paulus het verhaal van de Israëlieten die door de woestijn trekken om aan de Korintiërs de dwaasheid van het misbruiken van vrijheid te laten zien en het gevaar van overmoed te illustreren. Paulus had zojuist de Korintiërs nog gewaarschuwd voor hun tekort aan zelfbeheersing (1 Korintiërs 9:24-27). Hij beschrijft verder hoe de Israëlieten hun vrijheid misbruikten, ondanks de wonderen die God voor hen deed en de zorg die Hij voor hen droeg — het splijten van de Rode zee, de wonderlijke voorziening in manna uit de hemel en water uit een rots — en hoe zij tegen God in opstand kwamen, en vervielen in immoraliteit en afgoderij. Paulus spoort de kerk in Korinthe aan om acht te slaan op het voorbeeld van de Israëlieten en om begeerte en seksuele immoraliteit te vermijden (vers 6-8), evenals het op de proef stellen van Christus en klagen (vers 9-10). Zie Numeri 11:4, 34, 25:1-9; Exodus 16:2, 17:2, 7.

Praktische toepassing: Veel van de problemen en vragen die de kerk in Korinthe had, zijn vandaag de dag nog aanwezig in de kerk. Kerken worstelen in deze tijd met verdeeldheid, immoraliteit en met het gebruik van geestelijke gaven. Het boek 1 Korintiërs had net zo goed aan de tegenwoordige kerk geschreven kunnen zijn en we zouden er goed aan doen om Paulus' waarschuwingen in acht te nemen en ze op onszelf toe te passen. Ondanks alle vermaningen en correcties richt 1 Korintiërs de aandacht weer op datgene waar zij op gericht moet zijn: op Christus. Oprechte Christelijke liefde is het antwoord op vele problemen (hoofdstuk 13). Een goed begrip van de opstanding van Christus, zoals onthuld wordt in hoofdstuk 15, en daardoor een goed begrip van onze eigen opstanding, is het tegengif voor datgene wat ons verdeelt en verslaat.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Het boek 1 Korintiërs
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries