settings icon
share icon
Vraag

Wat is de Hervormde Leer?

Antwoord


In grote lijnen omvat de Hervormde leer elk systeem dat afstamt van de Protestantse Reformatie van de 16e eeuw. Natuurlijk hebben de Hervormers zelf hun leer teruggebracht naar de leer van de Bijbel, zoals hun credo “sola scriptura” aangeeft, dus Hervormde theologie is geen “nieuw” geloofssysteem maar een systeem dat probeert de apostolische leer voort te zetten.

Over het algemeen hangt de Hervormde leer de autoriteit van de Schrift aan, de soevereiniteit van God, de redding via genade door Jezus Christus, en de noodzaak van evangeliseren. Het wordt soms ook wel Verbondsleer genoemd omdat het nadruk legt op het verbond dat God met Adam sloot en het nieuwe verbond dat door Jezus Christus tot stand is gekomen (Lucas 22:20)

Autoriteit van de Schrift. De Hervormde leer onderwijst dat de Bijbel het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God is, en voldoende is voor alle geloofszaken en praktijk.

Soevereiniteit van God. De Hervormde leer onderwijst dat God met absolute controle regeert over de hele schepping. Hij heeft alle gebeurtenissen voorbestemd en wordt daardoor nooit ondermijnd door onverwachte omstandigheden. Dit limiteert de vrije wil van schepsels niet, en het maakt ook God niet tot de schepper van de zonde.

Redding door genade. De Hervormde leer onderwijst dat God er in Zijn genade voor heeft gekozen om een volk voor Zichzelf te behouden , en ze te verlossen van zonde en dood. De Hervormde leer van redding wordt in het Engels vaak weergegeven door het naamdicht TULIP (ook wel bekend als de vijf punten van het Calvinisme):

T - “total depravity” (totale verdorvenheid). De mens is volledig hulpeloos in zijn zondige staat, de toorn van God rust op hem, en de mens kan op geen enkele manier God behagen. Totale verdorvenheid betekent ook dat de mens niet vanuit zichzelf op zoek zal gaan naar God, totdat God hem er in Zijn genade toe aanzet dat te doen (Genesis 6:5; Jeremia 17:9; Romeinen 3:10-18).

U – “unconditional election” (onvoorwaardelijke uitverkiezing). God heeft er vóór het begin van de tijd voor gekozen om een grote menigte zondaars te redden, welke geen mens kan tellen (Romeinen 8:29-30; 9:11; Efeziërs 1:4-6,11-12).

L – “limited atonement” (beperkte verzoening). Ook wel genoemd “bepaalde verlossing”. Christus nam de zonden van de uitverkorenen op Zich en betaalde daarmee voor hun levens met Zijn dood. Met andere woorden, Hij stierf niet simpelweg om verlossing “mogelijk” te maken, maar Hij bereikte het daadwerkelijk voor hen die Hij had uitverkoren (Matteüs 1:21; Johannes 10:11; 17:9; Handelingen 20:28; Romeinen 8:32; Efeziërs 5:25).

I – “irresistable grace” (onweerstaanbare genade). In zijn gevallen staat weerstaat de mens de liefde van God, maar de genade van God die in zijn hart werkt maakt dat hij verlangt naar wat hij eerst afweerde. Dus Gods genade zal niet falen in zijn reddende werk in de uitverkorenen (Johannes 6:37, 44; 10:16).

P – “perseverance of the saints” (volharding van de heiligen). God zorgt ervoor dat Zijn heiligen niet vallen; dus is redding eeuwig (Johannes 10:27-29; Romeinen 8:29-30; Efeziërs 1:3-14).

De noodzakelijkheid van evangelisatie. De Hervormde leer onderwijst dat Christenen in de wereld zijn om een verschil te maken, geestelijk door te evangeliseren en sociaal door heilig te leven en filantropie.

Andere kenmerken van Hervormde theologie omvatten over het algemeen het gebruik van de twee sacramenten (doop en heilig avondmaal), een cessasionistische visie op de geestelijke gaven (de gaven worden niet langer aan de kerk verleend), en een non-dispensationele visie op de Schrift. De werken van Johannes Calvijn, Johannes Knox, Ulrich Zwingli, en Martin Luther staan in hoog aanzien in de Hervormde gemeenten. De Belijdenis van Westminster representeert de theologie van de Hervormde traditie. Moderne kerken binnen de Hervormde traditie omvatten de Presbyteriaanse kerk, de congregationalistische kerk en sommige Baptistengemeenten.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is de Hervormde Leer?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries