Wat moet een Christen denken van genetische manipulatie?

Vraag: "Wat moet een Christen denken van genetische manipulatie?"

Antwoord:
Omdat genetische manipulatie niet bestond in de tijd dat de Bijbel geschreven is, is het moeilijk om specifiek over dat onderwerp duidelijke verwijzingen te vinden. Dus om te bepalen wat de Christelijke zienswijze op genetische manipulatie is, moeten we een waarderingsprincipe vaststellen waaraan we genetische manipulatie kunnen toetsen. Voor bijzonderheden over de Christelijke visie op klonen kun je ons artikel “Wat is de Christelijke visie op klonen?” lezen.

De grootste zorg ten aanzien van genetische manipulatie is hoeveel vrijheid de mensheid zichzelf kan aanmatigen in de verantwoordelijkheid die wij hebben in onze zorg voor het menselijk lichaam en de rest van de schepping. Er is geen twijfel over dat de Bijbel ons aanmoedigt om verantwoordelijk om te gaan met onze fysieke gezondheid. Het boek Spreuken verwijst naar het herstel van de gezondheid van een mens (Spreuken 12:18, 16:24). De apostel Paulus wijst ons op de noodzakelijke zorg voor ons lichaam (Efeziërs 5:29). Hij moedigde ook zijn beschermeling Timoteüs aan om gezondheidsmaatregelen te treffen voor zijn lichamelijke gesteldheid (1 Timoteüs 5:23). Gelovigen hebben de verantwoordelijkheid om goed om te gaan met hun lichaam in de zin dat het de tempel van de Heilige Geest is (1 Korintiërs 6:19,20). We tonen ons geloof door hulp te bieden aan mensen die lichamelijke behoeften hebben (Jakobus 2:16). Daarom moeten we als Christenen begaan zijn met de lichamelijke gesteldheid van zowel anderen als onszelf.

Het was de bedoeling dat de schepping onder het beheer van de mensen zou komen (Genesis 1:28; 2:15-20), maar de Bijbel vertelt ons dat de schepping te lijden kreeg van onze zonden (Genesis 3:17-19, Romeinen 8:19-21) en sindsdien uitkijkt naar de verlossing van de gevolgen van die zonde.

We kunnen concluderen dat mensen, als “beheerders van de schepping”, de plicht hebben om de gevolgen van de zondevloek te “repareren” en moeten proberen om zaken beter op de rit te krijgen, daarbij gebruikmakend van alles wat tot hun beschikking is. Daarom – denkt men dan – kan elke wetenschappelijke vooruitgang gebruikt worden voor de verbetering van de schepping. Maar er zijn zorgen over het gebruik van genetische manipulatie om dit goede streven te realiseren.

1. Er is de zorg dat genetische manipulatie een vorm aanneemt die verder gaat dan wat God van ons vraagt als rentmeesters van Zijn schepping. De Bijbel zegt dat alles door God en voor God gemaakt is (Kolossenzen 1:16). God heeft alle levende wezens gemaakt om zich in bepaalde “soorten” voort te planten (Genesis 1:11-25). Te veel genenmanipulatie (het veranderen van soorten) zou je kunnen zien als knoeien met dingen die aan de Ontwerper voorbehouden zijn.

2. Er is de zorg dat genetische manipulatie probeert om Gods plan voor het herstel van de schepping te beletten. Zoals reeds gezegd: de schepping werd beïnvloed door de gebeurtenissen waarover we kunnen lezen in Genesis 3 (de opstand van de mensheid tegen Gods plan). De dood kwam in de wereld, en de genetische opbouw van de mens en de rest van de schepping begon te veranderen richting een ondergang. In sommige opzichten zou je genetische manipulatie kunnen zien als een poging om dit resultaat van de zonde dat “de vloek” genoemd wordt, ongedaan te maken. God heeft gezegd dat Hij hier een herstelmiddel voor heeft – verlossing door Jezus Christus, zoals beschreven in Romeinen 8 en 1 Korintiërs 15. De schepping kan uitzien naar de vernieuwing die hoort bij de bekroning van Gods belofte om alles zelfs nog beter te maken dan het was. Als we “te ver gaan” om dit proces te bestrijden, concurreren we mogelijk met de persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen om op Christus te vertrouwen voor herstel (Filippenzen 3:21).

3. Er is de zorg dat genetische manipulatie een verstoring kan vormen op het door God bestemde proces van het leven. Uit een bredere bestudering van de Schrift lijkt duidelijk dat God een plan heeft voor het proces van het leven. Zo beschrijft Psalm 139 bijvoorbeeld de innige band tussen de psalmschrijver en Zijn Schepper vanaf de schoot van zijn moeder. Zou het gebruik van genetische manipulatie om leven te creëren dat los staat van Gods plan, een risico betekenen voor de ontwikkeling van een Godsvruchtige ziel? Zou een ingrijpen in het proces van het fysieke leven invloed kunnen hebben op de vooruitzichten van ons geestelijk leven? Romeinen 5:12 leert ons dat de gehele mensheid zondigt omdat Adam gezondigd heeft. We kunnen daaruit verstaan dat de zondige natuur overgedragen wordt van generatie op generatie zodat allen gezondigd hebben (Romeinen 3:23). Paulus verklaart de hoop op de eeuwigheid door de overwinning op Adams zonde. Als allen die uit Adam voortkomen (uit zijn zaad) sterven, en Christus is gestorven voor diegenen, kan leven wat buiten dat “zaad” om ontstaat, dan wel gered worden? (1 Korintiërs 15:22, 23).

4. Er is de zorg dat een voortvarend nastreven van nieuwe ontwikkelingen in genetische manipulatie ingegeven wordt door een rebellie tegen God. Genesis 11:1-9 laat zien wat er gebeurt als de schepping zich probeert te verheffen boven de Schepper. De mensen in Genesis 11 waren verenigd, maar ze onderwierpen zich niet aan God. Ten gevolge daarvan legde God hun voortgang stil. God zag zeer zeker in dat er gevaar schuilde in de richting waarin de mensen bezig waren. We lezen een soortgelijke waarschuwing in Romeinen 1:18-32. Daar beschrijft God individuele personen die zo ingenomen waren met de schepping (en daadwerkelijk de schepping aanbaden in plaats van de Schepper) dat ze naar hun ondergang werden geleid. De angst is dat genetische manipulatie soortgelijke motieven zou kunnen voortbrengen en uiteindelijk tot hetzelfde resultaat zou kunnen leiden.

Dit zijn vragen en kwesties waar we op dit moment geen antwoorden op hebben, maar het zijn wel zorgen, en ze moeten nauwkeurig overwogen worden door Christenen die zich een beeld willen vormen over genetische manipulatie.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat moet een Christen denken van genetische manipulatie?