settings icon
share icon
Vraag

Wat zijn de hoofdlijnen van de Evangelieboodschap?

Antwoord


Het woord “Evangelie” betekent “goed nieuws”, en kan het best omschreven worden als de boodschap van vergeving van zonden dankzij het verzoenende werk van Jezus Christus. Het is in wezen Gods reddingsplan voor de mensen die op Zijn Goddelijke Zoon vertrouwen om verzoend te worden met een rechtvaardige en heilige God. De zo belangrijke inhoud van deze reddende boodschap is duidelijk voor ons verwoord in de Bijbel.

In de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs ontvouwt hij de inhoud van de Evangelieboodschap: “Broeders en zusters, ik herinner u aan het Evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat Hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat” (1 Korintiërs 15:1-4).

In deze verzen vinden we drie essentiële aspecten van de Evangelieboodschap. Allereerst is de zin “voor onze zonden gestorven” heel belangrijk. Zoals Romeinen 3:23 ons vertelt: “Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God”. De werkelijkheid van de zonde moet worden ingezien door allen die de troon van God naderen voor verlossing. Een zondaar moet de hopeloosheid van zijn schuldige toestand voor God erkennen zodat vergeving kan plaatsvinden, en hij moet begrijpen dat “het loon van de zonde de dood [is]” (Romeinen 6:23). Zonder deze basiswaarheid is een presentatie van het Evangelie niet compleet.

Ten tweede zijn de persoon en het werk van Christus onmisbare ingrediënten van het Evangelie. Jezus is zowel God (Kolossenzen 2:9) als mens (Johannes 1:14). Jezus leefde het zondevrije leven dat wij nooit zouden kunnen leven (1 Petrus 2:22) en Hij is de enige die een plaatsvervangende dood kon sterven voor de zondaar. Zondigen tegen een oneindige God vereist een oneindig offer. Daarom moet ofwel de mens, die eindig is, een oneindige tijd boeten in de hel, of moet de oneindige Christus er eenmalig voor betalen. Jezus ging naar het kruis om de boete te betalen die wij aan God verschuldigd zijn voor onze zonden. Diegenen die bedekt zijn door Zijn offer zullen het koninkrijk van God ervan als kinderen van God (Johannes 1:12).

Ten derde is de opstanding van Christus een wezenlijk onderdeel van het Evangelie. De opstanding is het bewijs van de macht van God. Alleen Hij die het leven schiep kan het doen opstaan na de dood; alleen Hij kan de afschuwelijkheid van de dood zelf ongedaan maken, en alleen Hij kan de angel van de dood en de overwinning van het graf wegnemen (1 Korintiërs 15:54-55). Bovendien heeft het Christendom (anders dan alle andere religies) een Stichter die de dood overstijgt en belooft dat Zijn volgelingen hetzelfde zullen doen. Alle andere religies zijn gesticht door mensen en profeten, die in het graf geëindigd zijn.

Tot slot biedt Christus Zijn verlossing als een kosteloos geschenk aan (Romeinen 5:15; 6:23) dat alleen ontvangen kan worden in geloof, los van enigerlei werken of verdiensten van ons (Efeziërs 2:8-9). Zoals de apostel Paulus ons vertelt, is het Evangelie "...Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken" (Romeinen 1:16). Dezelfde geïnspireerde schrijver zegt ons: "Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered" (Romeinen 10:9).

Dit zijn dus de essentiële aspecten van het Evangelie: de zonden van alle mensen, de dood van Christus op het kruis om te betalen voor die zonden, de opstanding van Christus om eeuwig leven te schenken aan wie Hem volgen, en het gratis geschenk van verlossing voor allen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zijn de hoofdlijnen van de Evangelieboodschap?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries