settings icon
share icon
Vraag

Verschijnen er vandaag de dag nog engelen aan mensen?

Antwoord


In de Bijbel verschijnen engelen aan mensen op onvoorspelbare en verschillende manieren.

Als je de Schrift wat doorbladert, zou je kunnen denken dat verschijningen van engelen redelijk vaak voorkwamen, maar dat is niet het geval. Vandaag de dag is er toenemende belangstelling voor engelen, en veel mensen beweren engelen gezien te hebben. Engelen komen in vrijwel elke religie voor, en lijken doorgaans de rol van boodschapper te hebben. Om te kunnen bepalen of engelen vandaag de dag nog verschijnen, moeten we eerst een Bijbelse studie maken van hun verschijning in het verleden.

De eerste engelverschijning in de Bijbel is in Genesis 3:24, wanneer Adam en Eva uit de Hof van Eden verbannen worden. God plaatste cherubijnen om de ingang met een vlammend zwaard te blokkeren. De volgende engelverschijning is in Genesis 16:7, ongeveer 1900 jaar later. Hagar, de Egyptische slavin die Abrahams zoon Ismaël baarde, kreeg van een engel de opdracht om terug te keren en zich te onderwerpen aan haar meesteres, Saraï. Abraham werd door God en twee engelen bezocht in Genesis 18:2, waarbij God hem informeerde over de aankomende verwoesting van Sodom en Gomorra. Dezelfde twee engelen bezochten Lot en zeiden hem de stad te ontvluchten met zijn gezin, voordat de stad verwoest werd (Genesis 19:1-11). Deze engelen gaven ook blijk van bovennatuurlijke krachten, toen zij de slechte mannen die Lot bedreigden, met blindheid sloegen.

Toen Jakob een groot aantal engelen zag (Genesis 32:1-2), herkenden hij hen meteen als Gods leger. In Numeri 22:22 confronteert een engel de ongehoorzame profeet Bileam, maar in eerste instantie zag Bileam de engel niet, hoewel zijn ezel hem wel zag. Maria kreeg bezoek van een engel die haar vertelde dat zij de moeder van de Messias zou worden, en Jozef werd door een engel gewaarschuwd om Maria en het kind naar Egypte te brengen om hen te beschermen tegen het decreet van Herodes (Matteüs 2:13). Op het moment dat engelen verschijnen zijn degenen die hen zien meestal door angst bevangen (Rechters 6:22; 1 Kronieken 21:30; Matteüs 28:5). Engelen bezorgen boodschappen van God en verrichten Zijn werken, soms met bovennatuurlijke middelen. Steeds verwijzen de engelen de mensen naar God en geven Hem de eer. Heilige engelen willen niet vereerd worden (Openbaring 22:8-9).

Volgens moderne waarnemingen presenteren engelen zich op verschillende manieren. Soms voorkómt een vreemdeling een ernstige verwonding of de dood om vervolgens op mysterieuze wijze te verdwijnen. In andere gevallen wordt een gevleugeld of in het wit gekleed wezen kortstondig gezien en is dan ineens weg. Degene die de engel ziet, blijft vaak achter met een vredig gevoel en zekerheid over Gods aanwezigheid. Dit type visitatie lijkt overeen te komen met het Bijbelse patroon zoals we dat zien in Handelingen 27:23.

Een ander type visitatie dat vandaag de dag nog wel eens gerapporteerd wordt is het “engelenkoor”. In Lukas 2:13 werden de herders bezocht door een hemels koor toen zij hoorden over de geboorte van Jezus. Sommige mensen zeggen dat zijzelf een soortgelijke ervaring hebben gehad op plaatsen van aanbidding. Een dergelijke ervaring past niet zo goed in het stramien, omdat het doorgaans geen ander doel dient dan het verschaffen van een gevoel van geestelijke verheffing. Het engelenkoor in het Evangelie van Lukas verkondigde een heugelijk en heel specifiek nieuws.

Een derde type visitatie betreft alleen een fysiek gevoel. Oudere mensen zeggen wel eens dat zij armen of vleugels om zich heen leken te voelen op momenten van extreme eenzaamheid. God is zeker de God van alle troost, en de Schrift spreekt erover hoe God met Zijn vleugels bedekt (Psalm 91:4). Zulke ervaringen zouden zeker wel voorbeelden kunnen zijn van zo’n bedekking.

God is nog net zo actief in de wereld als voorheen, en Zijn engelen zijn beslist nog steeds aan het werk. Zoals engelen Gods volk in het verleden beschermden, zo kunnen wij ons ervan verzekerd weten dat ze ons vandaag de dag beschermen. Hebreeën 13:2 luidt: “Houdt de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.” Op het moment dat wij Gods geboden gehoorzamen, is het heel goed mogelijk dat we Zijn engelen ontmoeten zonder dat we ons dat zelf realiseren. In bijzondere omstandigheden stond God Zijn volk toe om Zijn onzichtbare engelen te zien, zodat Gods volk bemoedigd zou worden en Hem zouden blijven dienen (2 Koningen 6:16-17).

We moeten ook de Bijbelse waarschuwingen ten aanzien van hemelse wezens in acht nemen: er zijn gevallen engelen die voor Satan werken en er alles aan zullen doen om ons te ondermijnen en verwoesten. Galaten 1:8 waarschuwt ons om op onze hoede te zijn voor enig “nieuw” evangelie, zelfs als dat door een engel gebracht wordt. Kolossenzen 2:18 waarschuwt tegen de verering van engelen. Iedere keer wanneer mensen zich in de Bijbel neerbuigen voor engelen, weigeren die engelen ten strengste om aanbeden te worden. Elke engel die zich wel laat aanbidden of die de Heer Jezus niet verheerlijkt, is een bedrieger. 2 Korintiërs 11:14-15 zegt dat Satan en zijn engelen zich voordoen als engelen van het licht, zodat ze iedereen die naar hen luistert kunnen bedriegen en op het verkeerde pad kunnen brengen.

We worden bemoedigd door de wetenschap dat Gods engelen aan het werk zijn. In bijzondere omstandigheden zullen we misschien zelf te maken krijgen met een van die uitzonderlijke persoonlijke bezoeken. Maar belangrijker dan die wetenschap, is te weten dat Jezus Zelf heeft gezegd: “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld” (Matteüs 28:20). Jezus, Die de engelen gemaakt heeft en door hen aanbeden wordt, heeft ons Zijn eigen aanwezigheid beloofd tijdens onze beproevingen.EnglishTerug naar Nederlandse home page

Verschijnen er vandaag de dag nog engelen aan mensen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries