settings icon
share icon
Vraag

Wat zegt de Bijbel over de Drie-eenheid?

Antwoord


De grootste moeilijkheid van het Christelijke concept van de Drie-eenheid is dat er geen enkele manier is om dit adequaat uit te leggen. De Drie-eenheid is een concept dat onmogelijk volledig door een mens kan worden begrepen, laat staan uitgelegd. God is oneindig veel groter dan ons en we moeten daarom niet verwachten dat we Hem volledig kunnen begrijpen. De Bijbel onderwijst ons dat de Vader God is, dat Jezus God is en dat de Heilige Geest God is. De Bijbel onderwijst ons ook dat er maar één God is. Hoewel we wel enkele feiten over de relatie tussen de verschillende Personen van de Drie-eenheid onderling kunnen begrijpen, is deze uiteindelijk niet door het menselijk verstand te bevatten. Maar dit betekent niet dat het niet waar is of niet op de leer van de Bijbel gebaseerd zou zijn.

Wanneer je dit onderwerp bestudeert, moet je onthouden dat het woord “Drie-eenheid” zelf niet in de Schriftteksten wordt gebruikt. Dit is een term wie wordt gebruikt in een poging om de drieledige God te beschrijven: het feit dat er drie Personen zijn, die samen tegelijkertijd bestaan en die alle drie eeuwig samen bestaan, die samen God vormen. Je moet begrijpen dat dit op GEEN ENKELE manier suggereert dat er drie Goden zijn. De Drie-eenheid is één God die bestaat uit drie Personen. Er is niets mis met het gebruik van het woord “Drie-eenheid” ondanks het feit dat het niet in de Bijbel kan worden gevonden. Het is namelijk eenvoudiger om “Drie-eenheid” te zeggen dan “drie Personen, die samen tegelijkertijd bestaan en die alle drie eeuwig samen bestaan en die samen één God vormen”. Als dit een probleem voor je is, dan moet je het volgende eens overwegen: het woord grootvader werd oorspronkelijk ook niet in de Bijbel gebruikt (zie bijvoorbeeld de Statenvertaling die dit weerspiegelt). En toch weten we dat er grootvaders in de Bijbel voorkwamen. Abraham was de grootvader van Jakob. Dus je moet niet te veel gewicht aan de term “Drie-eenheid” zelf toekennen. Wat werkelijk van belang is, is dat het concept dat door het woord “Drie-eenheid” wordt GEREPRESENTEERD wel in de Schriftteksten voorkomt. Nu we deze introductie achter de rug hebben, zullen we enkele Bijbelverzen tonen waarmee we de Drie-eenheid kunnen bespreken.

1) Er is één God: Deuteronomium 6:4; 1 Korintiërs 8:4; Galaten 3:20; 1 Timoteüs 2:5.

2) De Drie-eenheid bestaat uit drie Personen: Genesis 1:1; 1:26; 3:22; 11:7; Jesaja 6:8; 48:16; 61:1; Matteüs 3:16-17; Matteüs 28:19; 2 Korintiërs 13:14. Voor de passages in het Oude Testament is kennis van het Hebreeuws nuttig. In Genesis 1:1 wordt het meervoudig zelfstandig naamwoord “Elohim” gebruikt. In Genesis 1:26; 3:22; 11:7 en Jesaja 6:8 wordt het meervoudige voornaamwoord voor “ons” gebruikt. Dat de woorden “Elohim” en “ons” betrekking hebben op meer dan twee kan NIET in twijfel worden getrokken. In het Nederlands bestaan er maar twee vormen: enkelvoud en meervoud. In het Hebreeuws bestaan echter drie vormen: enkelvoud, tweevoud en meervoud. Tweevoud wordt ALLEEN voor twee gebruikt. In het Hebreeuws wordt de tweevoudige vorm gebruikt voor dingen die in paren voorkomen, zoals ogen, oren en handen. De woorden "Elohim" en "ons" zijn meervoudsvormen – zeer zeker meer dan twee – en moeten dus betrekking hebben op drie of meer (Vader, Zoon, Heilige Geest).

In Jesaja 48:16 en 61:1 spreekt de Zoon terwijl hij verwijst naar de Vader en de Heilige Geest. Vergelijk Jesaja 61:1 met Lucas 4:14-19 om te zien dat de Zoon hier het woord heeft. Matteüs 3:16-17 beschrijft de doop van Jezus. We zien in deze beschrijving hoe God de Heilige Geest neerdaalt op God de Zoon, terwijl God de Vader Zijn vreugde over de Zoon uitspreekt. Matteüs 28:19 en 2 Korintiërs 13:14 zijn voorbeelden van drie verschillende Personen in de Drie-eenheid.

3) Er wordt in verschillende passages een onderscheid gemaakt tussen de leden van de Drie-eenheid: in het Oude Testament is “HEER” verschillend van “Heer” (Genesis 19:24; Hosea 1:4). De "HEER" heeft een "Zoon" (Psalm 2:7, 12; Spreuken 30:2-4). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de Geest en de “HEER” (Numeri 27:18) en "God" (Psalm 51:10-12). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen God de Zoon en God de Vader (Psalm 45:6-7; Hebreeën 1:8-9). In het Nieuwe Testament spreekt Jezus in Johannes 14:16-17 tot de Vader over een komende Helper, de Heilige Geest. Dit toont aan dat Jezus Zichzelf niet als Vader of als Heilige Geest ziet. Beschouw ook eens alle andere keren waar Jezus in de Evangelies tot de Vader spreekt. Sprak Hij tot Zichzelf? Nee. Hij sprak tot een andere Persoon in de Drie-eenheid – de Vader.

4) Elk lid van de Drie-eenheid is God: De Vader is God: Johannes 6:27; Romeinen 1:7; 1 Petrus 1:2. De Zoon is God: Johannes 1:1, 14; Romeinen 9:5; Kolossenzen 2:9; Hebreeën 1:8; 1 Johannes 5:20. De Heilige Geest is God: Handelingen 5:3-4; 1 Korintiërs 3:16 (Degene die in mensen huist is de Heilige Geest - Romeinen 8:9; Johannes 14:16-17; Handelingen 2:1-4).

5) De ondergeschiktheid binnen de Drie-eenheid: De Schriftteksten tonen dat de Heilige Geest ondergeschikt is aan de Vader en de Zoon en dat de Zoon ondergeschikt is aan de Vader. Dit is een interne relatie die de Godheid van de Personen van de Drie-eenheid op geen enkele manier ontkent. Dit is één van die zaken van de oneindige God die ons eindige, menselijke verstand gewoonweg niet volledig kan bevatten. Zie Lucas 22:42; Johannes 5:36; Johannes 20:21; 1 Johannes 4:14 voor meer over de Zoon. Voor de Heilige Geest, zie: Johannes 14:16; 14:26; 15:26; 16:7 en vooral Johannes 16:13-14.

6) De taken van de individuele leden van de Drie-eenheid: De Vader is de uiteindelijke bron of oorzaak van: 1) Het universum (1 Korintiërs 8:6; Openbaring 4:11); 2) Goddelijke openbaringen (Openbaring 1:1); 3) Verlossing (Johannes 3:16-17) en 4) De menselijke werken van Jezus (Johannes 5:17; 14:10). De Vader INITËERT al deze dingen.

De Zoon is de actor door wie de Vader de volgende werken verricht: 1) De schepping en de instandhouding van het universum (1 Korintiërs 8:6; Johannes 1:3; Kolossenzen 1:16-17); 2) Goddelijke openbaringen (Johannes 1:1; Matteüs 11:27; Johannes 16:12-15; Openbaring 1:1) en 3) Verlossing (2 Korintiërs 5:19; Matteüs 1:21; Johannes 4:42). De Vader doet al deze dingen door middel van de Zoon, die optreedt als Zijn vertegenwoordiger.

De Heilige Geest is het middel waarmee de Vader de volgende werken verricht: 1) De schepping en de instandhouding van het universum (Genesis 1:2; Job 26:13; Psalm 104:30); 2) Goddelijke openbaringen (Johannes 16:12-15; Efeziërs 3:5; 2 Petrus 1:21); 3) Verlossing (Johannes 3:6; Titus 3:5; 1 Petrus 1:2); en 4) De werken van Jezus (Jesaja 61:1; Handelingen 10:38). De Vader doet al deze dingen dus door middel van de macht van de Heilige Geest.

Geen enkele van de populaire illustraties zijn volledig nauwkeurige beschrijvingen van de Drie-eenheid. Het ei (of de appel) voldoet niet omdat de schaal, het eiwit en het eigeel drie onderdelen van het ei zijn en niet het ei zelf. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn geen onderdelen van God, maar elk van hen is God. De voorstelling van het water is iets beter, maar beschrijft de Drie-eenheid nog steeds niet afdoende. Vloeistof, waterdamp en ijs zijn drie vormen waarin water voorkomt. De Vader, Zoon en de Heilige Geest zijn geen verschillende vormen waarin God voorkomt, maar elk van hen is God. Hoewel deze illustraties ons dus wel een zeker beeld geven van de Drie-eenheid, is dit beeld niet helemaal nauwkeurig. Een oneindige God kan niet volledig worden beschreven met behulp van een eindige voorstelling. In plaats van je te concentreren op de Drie-eenheid, kun je proberen om je te richten op Gods grootsheid en de waarheid dat Zijn oneindige aard zo veel hoger is dan de onze. "Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. ‘Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman?" (Romeinen 11:33-34)

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zegt de Bijbel over de Drie-eenheid?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries