settings icon
share icon
Vraag

Wat is verlossing? Wat is de Christelijke doctrine van verlossing?

Antwoord


Een verlossing is een redding uit gevaar of lijden. Verlossen betekent bevrijden of beschermen. Het woord omhelst het idee van een overwinning, gezondheid of behoud. Soms gebruikt de Bijbel de woorden verlost of verlossing om te spreken over een tijdelijke, lichamelijke bevrijding, zoals de bevrijding van Paulus uit het gevang (Filippenzen 1:19).

Maar het woord verlossing heeft vaker betrekking op een eeuwige, geestelijke bevrijding. Toen Paulus de gevangenisbewaarder in Filippi vertelde wat hij moest doen om verlost te worden, had hij het over de eeuwige bestemming van die gevangenisbewaarder (Handelingen 16:30-31). Jezus stel verlossing, of redding, gelijk aan het binnentreden van het koninkrijk van God (Matteüs 19:24-25).

Waar worden we van verlost? In de Christelijke doctrine van de verlossing worden we van de “toorn” gered, dat wil zeggen van Gods oordeel over zonde (Romeinen 5:9; 1 Tessalonicenzen 5:9). Onze zonde heeft ons van God afgezonderd en het gevolg van de zonde is de dood (Romeinen 6:23). De Bijbelse verlossing heeft betrekking op onze bevrijding uit de gevolgen van de zonde en gaat daarom gepaard met de verwijdering van de zonde.

Wie verlost ons? Alleen God kan zonden verwijderen en ons redden van de straf voor de zonde (2 Timoteüs 1:9; Titus 3:5).

Hoe redt God ons? In de Christelijke leer van de verlossing heeft God ons door middel van Christus gered (Johannes 3:17). Om precies te zijn: de dood van Jezus aan het kruis en de daaropvolgende opstanding hebben onze verlossing bewerkstelligd (Romeinen 5:10; Efeziërs 1:7). De Schrift is duidelijk dat de verlossing het genadige, onverdiende geschenk van God is (Efeziërs 2:5, 8) en alleen beschikbaar is via een geloof in Jezus Christus (Handelingen 4:12).

Hoe ontvangen we onze verlossing? We worden door geloof verlost. Eerst moeten we het evangelie – het goede nieuws over de dood en de opstanding van Jezus (Efeziërs 1:13) – horen. Dan moeten we geloven - volledig op de Heer Jezus vertrouwen (Romeinen 1:16). Dat heeft met berouw of inkeer te maken: een veranderde houding en gedachten over zonden en Christus (Handelingen 3:19) en het aanroepen van de naam van de Heer (Romeinen 10:9-10, 13).

Een definitie van de Christelijke doctrine van de verlossing is: “De geestelijke, eeuwige bevrijding die God ogenblikkelijk verleent aan mensen die Zijn voorwaarden voor inkeer en geloof in de Heer Jezus aanvaarden.” Verlossing kan alleen in Jezus worden gevonden (Johannes 14:6; Handelingen 4:12), en is wat betreft voorziening en zekerheid alleen afhankelijk van God.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is verlossing? Wat is de Christelijke doctrine van verlossing?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries