settings icon
share icon
Vraag

Wat zegt de Bijbel over de maagd Maria?

Antwoord


Maria, de moeder van Jezus, was een vrouw die door God “begenadigd” werd genoemd (Lucas 1:28). Dit woord “begenadigd” (of “gezegend”) stamt uit een enkel Grieks woord, dat in wezen “veel genade” betekent. Maria ontving Gods genade. Genade is een “onverdiende gunst”, wat betekent dat het ontvangen wordt, maar niet verdiend is. Maria had Gods genade nodig, net zoals de rest van ons. Maria zelf begreep dit feit, want ze zei in Lucas 1:47: “Met al mijn adem juich ik om God, mijn redder…” Maria erkende dat ze gered moest worden, dat ze God als haar Redder nodig had. De Bijbel zegt nooit dat Maria meer was dan een gewone menselijke vrouw die door God werd uitgekozen om op een bijzondere manier gebruikt te worden. Jazeker, Maria was een rechtschapen vrouw die door God begenadigd (uitverkoren) was (Lucas 1:27-28). Maar tegelijkertijd was Maria ook een zondig menselijk wezen, net als alle andere mensen; zij had Jezus Christus als haar Verlosser nodig, net als alle andere mensen (Prediker 7:20; Romeinen 3:23; 6:23 1 Johannes 1:8).

Maria had geen “onbevlekte ontvangenis”. Er is geen Bijbelse reden om aan te nemen dat Maria’s geboorte iets anders was dan een normale menselijke geboorte. Maria was een maagd toen zij Jezus baarde (Lucas 1:34-38), maar het idee van de altijddurende maagdelijkheid van Maria is on-Bijbels. Matteüs 1:25 zegt over Jozef: “Hij had geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon baarde. Hij gaf Hem de naam Jezus.” Het woord “voordat” geeft duidelijk aan dat Jozef en Maria geen seksuele gemeenschap hadden tot na de geboorte van Jezus. Jozef en Maria hadden samen meerdere kinderen nadat Jezus was geboren. Jezus had vier halfbroers: Jakobus, Jozef, Simon en Judas (Matteüs 13:55). Jezus had ook halfzusters, maar deze worden niet bij naam genoemd en hun aantal wordt ook niet vermeld (Matteüs 13:55-56). God zegende en begenadigde Maria door haar meerdere kinderen te geven, wat in de cultuur van die tijd de duidelijkste aanwijzing was voor Gods zegening van een vrouw.

Toen Jezus op een dag een menigte onderwees, riep een vrouw: “Gelukkig de schoot die U heeft gedragen, en de borsten waaraan U hebt gezogen” (Lucas 11:27). Er was nooit een betere gelegenheid voor Jezus om te verkondigen dat Maria inderdaad hun lof en verering waardig was. Maar wat was de reactie van Jezus? “Gelukkig zij die het woord van God horen en het bewaren” (Lucas 11:28). Voor Jezus was gehoorzaamheid aan Gods Woord BELANGRIJKER dan de vrouw die Hem had voortgebracht. Nergens in de Schrift wordt Maria door Jezus, of iemand anders, rechtstreeks verheerlijkt, vereerd of aanbeden. Elizabet, haar familielid, prees Maria in 1:42-44, maar dat was omdat Jezus uit Maria geboren zou worden. Het was niet gebaseerd op enige inherente heerlijkheid die Maria zelf zou bezitten.

Maria was aanwezig toen Jezus aan het kruis stierf (Johannes 19:25). Maria was op de Pinksterdag bij de apostelen (Handelingen 1:14). Maar Maria wordt na hoofdstuk 1 van het boek Handelingen nooit meer genoemd. De apostelen geven Maria nooit een prominente rol. De dood van Maria wordt niet in de Bijbel beschreven. Er wordt niets gezegd over een hemelvaart van Maria of over een vermeende verheven rol die zij in de hemel zou vervullen. Maria moet als de aardse moeder van Jezus gerespecteerd worden, maar zij is onze aanbidding of verering niet waardig. De Bijbel geeft nergens aan dat Maria onze gebeden kan horen of dat ze tussen ons en God kan bemiddelen. Jezus is onze enige pleitbezorger en bemiddelaar in de hemel (1 Timoteüs 2:5). Als wij Maria zouden vereren of aanbidden of tot haar zouden bidden, dan zou zij hetzelfde zeggen als de engelen: “Aanbid alleen God!” (Openbaring 19:10; 22:9). Maria gaf ons zelf het voorbeeld door haar verering, haar aanbidding en haar lofzang alleen tot God te richten: “Met heel mijn hart roem ik de Heer, met al mijn adem juich ik om God, mijn redder; want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid. Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig, want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan. Heilig is zijn naam.” (Lucas 1:46-49)

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zegt de Bijbel over de maagd Maria?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries