Wat is de oorzaak van al dat antisemitisme in de wereld?

Vraag: "Wat is de oorzaak van al dat antisemitisme in de wereld?"

Antwoord:
Waarom haat de wereld de Joden? Waarom heerst er zoveel antisemitisme in zoveel verschillende naties? Wat is er zo slecht aan de Joden? De geschiedenis laat zien dat de Joden in de laatste 1700 jaar uit meer dan 80 verschillende landen weggestuurd zijn. Historici en experts hebben geconcludeerd dat daarvoor op zijn minst zes verschillende redenen zijn:

• Rassentheorie – De Joden worden gehaat omdat ze een minderwaardig ras zouden zijn.
• Economische theorie – De Joden worden gehaat omdat ze teveel welvaart en macht bezitten.
• Buitenstaanders theorie – De Joden worden gehaat omdat ze anders dan alle anderen zijn.
• Zondeboktheorie – De Joden worden gehaat omdat zij de oorzaak zouden zijn van alle wereldproblemen.
• Godsmoordtheorie (Deïcide) – De Joden worden gehaat omdat zij Jezus Christus hebben gedood.
• Uitverkoren volk theorie – De Joden worden gehaat omdat zij arrogant verklaren dat zij “Gods uitverkoren volk” zijn.

Zijn deze theorieën enigszins steekhoudend?

• Voor wat betreft de rassentheorie is de realiteit dat de Joden geen ras zijn. Iedereen in de wereld, van elke kleur, geloofsovertuiging of ras kan een Jood worden.

• De economische theorie die benoemt dat de Joden welgesteld zijn legt niet veel gewicht in de schaal. Uit de geschiedenis blijkt dat de Joden gedurende de 17e tot in de 20e eeuw, met name in Polen en Rusland zeer arm waren en heel weinig invloed hadden op zakelijke of politieke systemen, voor zover ze die überhaupt hadden.

• Ten aanzien van de buitenstaanderstheorie: gedurende de 18e eeuw probeerden de Joden echt te integreren in Europa. Ze hoopten dat het antisemitisme op die manier zou verdwijnen. Echter, ze werden nog méér gehaat door de mensen die beweerden dat hun eigen ras door de Joden zou worden geïnfecteerd met minderwaardige genen. Dit gold met name in Duitsland vóór de Tweede Wereldoorlog.

• Met betrekking tot de zondeboktheorie: feit is dat de Joden altijd al gehaat werden, wat ze een gemakkelijk doelwit maakt.

• Voor wat betreft het idee van Godsmoord: de Bijbel maakt duidelijk dat het de Romeinen waren die Jezus daadwerkelijk ter dood brachten, alhoewel de Joden wel handelden als medeplichtigen. Pas een paar honderd jaar later werden de Joden gezien als de moordenaars van Jezus. Je vraagt je af waarom de Romeinen niet gehaat werden. Jezus Zelf vergaf de Joden (Lukas 23:34). Zelfs het Vaticaan sprak de Joden vrij van Jezus’ dood in 1963. Desalniettemin, geen van deze feiten verminderden het antisemitisme.

• Ten aanzien van hun claim “het uitverkoren volk van God” te zijn, verworpen de Joden in Duitsland hun “uitverkoren” status in de tweede helft van de 19e eeuw om beter te kunnen integreren in de Duitse cultuur. Ondanks dat werden ze toch slachtoffer van de Holocaust. Vandaag de dag beweren sommige christenen en moslims het “uitverkoren volk” te zijn, maar in het algemeen tolereert de wereld dat terwijl de joden nog steeds gehaat worden.

Dit brengt ons bij de echte reden waarom de wereld de Joden haat. De apostel Paulus vertelt ons: “Ik zou zelf mijn leven met Christus wel willen opgeven, als dat de mensen van mijn eigen volk zou redden. Want zij zijn Israëlieten. God heeft hén als zijn kinderen willen aannemen. Aan hén heeft Hij zijn hemelse macht en majesteit willen geven. Met hén heeft Hij verbonden gesloten. Aan hén heeft Hij de wet en de aanbidding in de tempel gegeven. Voor hén zijn de beloften die Hij aan hun voorvaders heeft gedaan. En uit hén is Christus als mens geboren. Hij is de hoogste Koning en Hij is God. Hem zullen we voor eeuwig prijzen! Amen! Zo is het!” (Romeinen 9:3-5). De waarheid is dat de wereld de Joden haat omdat de wereld God haat. De Joden waren Zijn eerstgeborenen, Zijn uitverkoren volk (Deuteronomium 14:2). Door de Joodse patriarchen, de profeten, en de tempel, gebruikte God de Joden om Zijn Woord, de wet en moreel besef naar een wereld van zonde te brengen. Hij zond Zijn Zoon, Jezus de Christus, in een Joods lichaam om de wereld van zonde te verlossen. Satan, de prins van de aarde (Johannes 14:30; Efeziërs 2:2), heeft het denken van de mensheid vergiftigd met haat tegen de Joden. Zie Openbaringen 12 voor een allegorische omschrijving van Satans (de draak) haat tegen de Joodse natie (de vrouw).

Satan probeerde de Joden te vernietigen door de Babyloniërs, de Perzen, de Assiiërs, de Egyptenaren, de Hittieten en de nazi’s. Maar hij faalde iedere keer. God is niet klaar met Israël. Romeinen 11:26 vertelt ons dat Israël op een dag gered zal worden, en dit kan niet gebeuren als Israël niet meer bestaat. Daarom zal God de Joden voor de toekomst bewaren, net zoals Hij hun overgeblevenen heeft bewaard door de geschiedenis heen, totdat Zijn plan werkelijkheid wordt. Niets kan Gods plan voor Israël en het Joodse volk tegenhouden.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat is de oorzaak van al dat antisemitisme in de wereld?