အပ်ိဳကညာမွာဖြါးျမင္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးသနည္း။


ေမးခြန္း: အပ်ိဳကညာမွာဖြါးျမင္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးသနည္း။

အေျဖ:
အပ်ိဳကညာမွဖြါးျမင္ျခင္းအယူ၀ါဒသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ (ေဟရွာယ ၇း၁၄၊ မႆဲ ၁း၂၃၊ လုကာ ၁း၂၇)။ ပထမအေနျဖင့္၊ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ၾကည့္ၾကပါစို႕။ မာရိေျဖၾကားေသာေမးခြန္း “ဤအမႈအရာသည္ အဘယ္သို႕ျဖစ္လိမ့္မည္နည္း။” (လုကာ ၁း၃၄)ကို ေကာင္းကင္တမန္ ဂါေဗလက “သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္၏အေပၚမွာတက္ေရာက္ေတာ္၍၊ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္သည္ သင့္ကိုလႊမ္းမိုးလိမ့္မည္” (လုကာ ၁း၃၅) ဟုေျဖၾကား ခဲ့သည္။ ေကာင္းကင္တမန္က ေယာသအား မာရိကို သိမ္းပိုက္ရန္ ဤသို႕တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ “ဤပဋိသေႏၶ သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္၏” (မႆဲ ၁း၂၀)။ ရွင္မႆဲက အပ်ိဳကညာသည္ “သန္႕ရွင္ေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္ ေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶစဲြေန၏” (မႆဲ ၁း၁၈) ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ဂလာတိ ၄း၄ ထဲတြင္ အပ်ိဳကညာဖြါးျမင္ျခင္းကို “မိန္းမ၀မ္း၌ပဋိသေႏၶယူ၍ ပညတ္တရားေအာက္၌ဘြားျမင္ရေသာသား ေတာ္ကို ဘုရားသခင္သည္ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဤက်မ္းပိုဒ္မ်ားၾကည့္လွ်င္ သခင္ေယ႐ႈဘြားျမင္ျခင္းသည္ မာရိ၏ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာစြာေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ သာမန္မ်က္စိျဖင့္မျမင္ႏုိင္ေသာ (သန္႕ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္) ႏွင့္ မ်က္စိျဖင့္ျမင္ႏုိင္ေသာ (မာရိ၏ဗိုက္)တုိ႕ပါ၀င္သည္။ မာရိသည္ မိမိကုိယ္ကို ကုိယ္၀န္မရွိေပ။ သူမသည္ အသံုးေတာ္ခံေသာ “တန္ဆာပလာ”ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သာလွ်င္ ဘုရားဇာတိမွလူ႕ဇာတိျဖစ္ဘြားျမင္ေတာ္ အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းေသာနိမိတ္လကၡဏာကို ျပဳႏုိင္သည္။

သို႕ရာတြင္ မာရိသည္ သခင္ေယ႐၏မိခင္ျဖစ္သည္ဟု ျငင္ပယ္ျခင္းသည္ သခင္ေယ႐ႈသည္ လူသား ျဖစ္သည္ကို ျငင္းပယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္လူသားစစ္စစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူသည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကဲ့ သို႕ခႏၶာကိုယ္ရွိေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားသည္။ သူသည္ထုိခႏၶာကုိယ္ကို မာရိထံမွ ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားစစ္စစ္လည္းျဖစ္သည္။ သူသည္ ထာ၀ရတည္ရွိသည္။ အျပစ္ မရွိေပ (ေယာဟန္ ၁း၁၄၊ ၁တိ ၃း၁၆၊ ေဟၿဗဲ ၂း၁၄-၁၇)။

သခင္ေယ႐ႈသည္ အျပစ္သားဘ၀ျဖင့္ မဘြားခဲ့ေပ။ သူ႕မွာ အျပစ္မရွိခဲ့ေပ (ေဟၿဗဲ ၇း၂၆)။ အျပစ္တရား သည္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားေပၚတြင္ ဖခင္အားျဖင့္ ဆင္းသက္ပံုရသည္ (ေရာမ ၅း၁၂၊ ၁၇၊ ၁၉)။ အပ်ိဳကညာမွ ဘြားျမင္ျခင္းသည္ အျပစ္တရားမွ တိမ္းေရွာင္လြတ္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ ၿပီးျပည့္ စံုေသာ လူသားတစ္ဦးျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္ကို ထင္ရွားသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
အပ်ိဳကညာမွာဖြါးျမင္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးသနည္း။