သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာအခ်ိန္ၾကားသံုးရက္ အတြင္ ဘယ္မွာရွိခဲ့သနည္း။


ေမးခြန္း: သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာအခ်ိန္ၾကားသံုးရက္ အတြင္ ဘယ္မွာရွိခဲ့သနည္း။

အေျဖ:
၁ေပ၊ ၃း၁၈-၁၉ တြင္ “ခရစ္ေတာ္သည္ ကုိယ္ခႏၶာအားျဖင့္ အေသသတ္ျခင္းကိုခံ၍၊ ၀ိညာဥ္ ေတာ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းသို႕ေရာက္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ငါတုိ႕ကို ဘုရားသခင္ထံသို႕ ပို႕ေဆာင္ ျခင္းငွါ၊ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူေသာသူသည္ အေျဖာင့္မတ္ေသာသူတုိ႕အတြက္၊ ဒုစရိုက္အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ တခါခံေတာ္မူ၏။ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္လည္း ႂကြသြားေတာ္မူ၍ ယခုေထာင္ထဲမွာေလာင္ထားေသာ ၀ိညာဥ္တို႕အား တရားေဟာေတာ္မူ၏” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခန္းငယ္ ၁၈ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထား ေသာ “၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္” စကားစုသည္ “ကုိယ္ခႏၶာအားျဖင့္” ဟူေသာစကားစုႏွင့္ သေဘာတူညီ မႈရွိသည္။ ထုိေၾကာင့္ “၀ိညာဥ္” စကားလံုးႏွင့္ “ခႏၶာကုိယ္” စကားလံုးတုိ႕သည္ တခုႏွင့္တခု ဆက္စပ္ မႈရွိသည္ကိုသိရွိရန္ လုိအပ္သည္။ ကိုယ္ခႏၶာ ႏွင့္၀ိညာဥ္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ ျဖစ္သည္။ “၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းသို႕ေရာက္ေတာ္မူသည္” ဟူေသာ စကားစုသည္ ခရစ္ေတာ္သည္ အျပစ္သားမ်ားအတြက္ အေသခံေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သူ၏၀ိညာဥ္သည္ ဘုရားသ ခင္ႏွင့္ မေပါင္းေတာ့သည္ကို ေဖာ္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္ (မႆဲ၊ ၂၇း၄၆)။ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ ၀ိညာဥ္တုိ႕၏ ကြာဟမႈကို ေဖာျပရလွ်င္ မႆဲ၊ ၂၇း၄၆ ထဲတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္၀ိညာဥ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္တုိ႕ကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ အျပစ္ေႂကြး ေပးဆပ္ရန္ ခရစ္ေတာ္၏အေသခံျခင္းသည္ ၿပီးျပည့္စံုခဲ့သည္။ သူ၏၀ိညာဥ္က ပ်က္ဆီးသြားခဲ့ေသာ မိတ္သာဟာရဖြဲ႕ျခင္းကို ျပန္လည္ရရိွေစခဲ့ပါသည္။

၁ေပ၊ ၃း၁၈-၂၂ ထဲတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ဆင္းရဲးဒုကၡခံျခင္း (အခန္းငယ္၊ ၁၈) ႏွင့္ သူ၏ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားျခင္း (အခန္းငယ္၊ ၂၂) တုိ႕၏ဆက္ႏြယ္မႈ ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရွင္ေပတာ႐ုက ထုိအရာႏွစ္ခုတုိ႕ၾကားျဖစ္ပ်က္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အစီရင္ခံတင္ျပထားပါသည္။ အခန္းငယ္ ၁၉ ထဲ၌ေဖာ္ျပထားေသာ “တရားေဟာျခင္း စကားလံုးသည္ ဓမၼသစ္ထဲတြင္ ရွိေသာ ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္း “ေဟာေျပာျခင္း” စကားလံုးႏွင့္ တူညီမႈမရိွေပ။ ၎၏အဓိပၸါယ္သည္ သတင္းေကာင္းကို ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ ေႂကြးေၾကာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကားတုိင္ေပၚတြင္ နာက်င္စြာအေသခံခဲ့သည္။ သူ၏ကုိယ္ခႏၶာသည ္အေသခံခဲ့သည္။ သူ႕ကုိ အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ေစ ေသာေၾကာင့္ သူ၏စိတ္သည္ လည္ ေသာခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ သူ၏၀ိညာဥ္သည္ အသက္ရွင္ၿပီး၊ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ထံသို႕ ဆက္ကပ္ခဲ့ပါသည္။ ရွင္ေပတာရု၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေသျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းၾကားတြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ “ေထာင္ထဲရွိ၀ိညာဥ္မ်ား” ထံသို႕သတင္းေကာင္း ေ၀မွ်ႏုိင္သည္။

ေပတာရုေဖာ္ျပခ်က္ကုိၾကည့္လွ်င္ လူေတြ၏၀ိညာဥ္ကို ေဖာ္ျပရလွ်င္ “souls” (၀ိညာဥ္) ဟုေဖာ္ျပထားၿပီး၊ “spirit” (၀ိညာဥ္) (၃း၂၀) အျဖစ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ သမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ “spirits” ၀ိညာဥ္ဟူေသာ စကားလံုးသည္ ေကာင္းကင္တမန္(သို႕) နတ္ဆိုးမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ အသံုးျပဳ ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ လူသားမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ အသံုးအျပဳေပ။ အခန္းငယ္၊ ၂၂ သည္ ေကာင္းကင္တမန္ (သို႕) နတ္ဆိုးမ်ားကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ငရဲသို႕သြား၍ ကယ္တင္ျခင္းတရား ေဟာခဲ့သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မေတြ႕ရေပ။ တမန္၊ ၂း၃၁ က သခင္ေယ႐ႈသည္ “Hades” (လူေသတုိ႕၏ ၀ိညာဥ္စုရံုးေသာေနရာ) သို႕သြားေရာက္ခဲ့သည္ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ သူသည္ ငရဲထဲ သုိ႕သြားေရာက္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ “Hades” စကားလံုးသည္ ေသၿပီးေသာသူမ်ား ျပန္လည္ထေျမာက္ေသာအခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆုိင္းရန္ အေသေကာင္မ်ားေခတၱထားရွိေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ဗ်ာ၊ ၂၀း၁၁-၁၅ NASB (သို႕) New International Version တုိ႕တြင္ Hades ႏွင့္ ငရဲတုိ႕၏ကြာဟမႈကို တိက်စြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ ငရဲမီးအုိင္သည္ မယံုၾကည္သူမ်ားထာ၀ရတည္ရွိ ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ Hades သည္ ေခတၱသိုေလာင္ထားေသာေနရာျဖစ္သည္။

သခင္ေယ႐ႈက မိမိ၀ိညာဥ္ကို ခမည္းေတာ္ထဲသို႕အပ္ႏွံကာ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ သူသည္ ေသျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကာလၾကားတြင္ ေသာၿပီးေသာ သူမ်ား၏၀ိညာဥ္စုရံုးေသာ ေနရာ (က်ဆင္းေသာေကာငး္ကင္တမန္မ်ား ရွိေသာေနရာ-ယုဒ ၆ကို ၾကည့္ပါ)သို႕သြားေရာက္ခဲ့သည္။ထိုသူ တုိ႕ေနသည္ ေနာအအခ်ိန္ေရလႊမ္းမိုးျခင္း မတုိင္မွီရွိေသာသူမ်ားႏွင့္တူေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခန္းငယ္ ၂၀ ထဲတြင္ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်စြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ေလွာင္ပိတ္ျခင္းကို ခံရေသာ၀ိညာဥ္မ်ားထံ ခရစ္ေတာ္က ဘာအေၾကာင္းေဟာေျပာခဲ့သည္ကို ရွင္ေပတာရုက မေဖာ္ျပခဲ့ ေသာ္လည္း ပစ္ခ်ျခင္းခံေသာ ေကာင္းေသာတမန္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ သူသည္ ကယ္တင္ျခင္းသ တင္းေကာင္းေဟာေျပာလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ (ေဟၿဗဲ၊ ၂း၁၆)။ ထုိသတင္းသည္ စာတန္ႏွင့္သူ၏ လူမ်ားအေပၚတြင္ ေႂကြးေၾကာ္ေသာ ေအာင္ျမင္ျခင္း သတင္းေကာင္းျဖစ္ႏို္င္သည္(၁ေပ၊ ၃း၂၂၊ ေကာေလာ၊ ၂း၁၅)။ ဧဖက္၊ ၄း၈-၁၀ ထဲတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ “ပါရဒိသုဘံု” (လု၊ ၁၆း၂၀၊ ၂၃း၄၃) သို႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ သူမေသမွီ ယံုၾကည္ၿပီးေသာသူမ်ားကုိ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ ခ်ီေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈေသျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းၾကားထဲတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေသခ်ဂနစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္အမ်ားစုက ၎သည္ “ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံေသာသူမ်ားလႊတ္ေျမာက္ေပးျခင္း” ကိုဆုိလုိသည္ဟု သေဘာတူၾကသည္။

နိဂံုးေနျဖင့္ေဖာ္ျပရလွ်င္၊ ခရစ္ေတာ္၏ေသျခင္းႏွင့္ ထေျမာက္ျခင္းၾကားကာလတြင္ သူသည္ ဘာအမႈျပဳခဲ့ေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ တိက်စြာေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။သို႕ေသာ္သူသည္ က်ဆင္းေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္ မယံုၾကည္သူမ်ားေပၚတြင္ ေအာင္ပဲြကို ေႂကြးေၾကာ္နုိင္ ေပသည္။ အဓိကအခ်က္သည္ သခင္ေယ႐ႈက ထုိသူတုိ႕သည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရိွရန္ ဒုတိယ အႀကိမ္ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီးေနာက္၊ တရားစီရင္ျခင္းကို ခံရမည္ ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါသည္ (ေဟၿဗဲ၊ ၉း၂၇)။ ဒုတိယ အခြင့္အေရးဟူ၍ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ သခင္ေယ႐ႈေသျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကာလတြင္ သူသည္ ဘာအမႈျပဳသည္ကို တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားျခင္းတစံုတခုမွ်မရိွေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သို႕ေရာက္ သည့္အခါ နက္နဲလွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာအရာမ်ား ကို သိရွိပါလိမ့္မည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာအခ်ိန္ၾကားသံုးရက္ အတြင္ ဘယ္မွာရွိခဲ့သနည္း။