ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ေဆးမင္ေၾကာင္ထုိးျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါသလား။


ေမးခြန္း: ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ေဆးမင္ေၾကာင္ထုိးျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါသလား။

အေျဖ:
ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္ကဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို ပညထားပါသည္။ “ေသေသာသူအတြက္ ကို္ယ္အသားကို မခုတ္မရွရ။ သံပူမထုိးရ။ ငါသည္ ထာ၀ရဘုရားျဖစ္၏” (၀တ္ျပဳ၊ ၁၉း၂၈)။ ထိုေၾကာင့္ ယေန႔ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္လည္း ဓမၼေဟာင္း ထဲ၌ရွိ ေသာပညတ္ေတာ္ေအာက္တြင္ မရွိေသာ္လည္း (ေရာမ၊ ၁၀း၄၊ ဂလာ၊ ၃း၂၃-၂၅၊ ဧဖက္၊ ၂း၁၅)၊ မိမိကိုယ္ထိုးရွျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ မိမိကိုယ္ကို ထိုးရွျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္သူမ်ားက ျပဳသင့္/မျပဳသင့္သည္ကို ဓမၼသစ္က်မ္း ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။

ခႏၶာကုိယ္ျခစ္ရွျခင္း ႏွင့္အနာတရ ရေစျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္၏ဘုန္း ေတာ္ထင္ရွားဖို႕ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္/မျဖစ္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ျဖဴစင္ေသာ စိတ္ႏွလံုးသား ျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံ မိမိစိတ္ႏွလံုးကို စစ္ေၾကာ၍ ေမးျမန္းရမည္ျဖစ္သည္။ “သင္တုိ႕သည္ စားေသာ္၎၊ ေသာက္ေသာ္၎၊ မည္သည့္အမႈကိုျပဳေသာ္၎၊ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ေထာက္၍ ခပ္သိမ္းေသာအမႈကိစၥကိုျပဳၾကေလာ့” (၁ေကာ၊ ၁၀း၃၁)။ ဓမၼသစ္က်မ္းစာထဲတြင္ ခႏၶာ ကုိယ္ျခစ္ရွျခင္း၊ အနာတရရေစျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တားျမစ္ျခင္းမရွိေပ။ သို႕ေသာ္ ယံုၾကည္သူတစ္ ဦးအေနျဖင့္၊ ဘုရားသခင္က ခႏၶာကိုယ္ျခစ္ရွရန္ (သို႕) အနာတရျဖစ္ေစရန္ ခြင့္ျပဳသည္ ဟုလည္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။

ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္လည္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ၊ ဘုရားသခင္ ကႏွစ္သက္မည္/မႏွစ္သက္မည္ ဟူ၍လည္း စိတ္ထဲတြင္သံသယမကင္း ေသာေၾကာင့္ အေကာင္း ဆံုးေသာနည္းလမ္းသည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳးတြင္ ကုိယ္တုိင္ေရာေထြး၍ မပါ၀င္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရာမ၊ ၁၄း၂၃ ထဲတြင္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ မဟုတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုး သည္ အျပစ္ျဖစ္သည္ ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား သတိျပဳထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ခႏၶာကိုယ္ျဖစ္ေစ၊ စိတ္၀ိညာဥ္ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္ကယ္တင္ေသာအရာ၊ ဘုရားသခင္၏ဥစၥာ ျဖစ္သည္ကို သိရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ၁ေကာ၊ ၆း၁၉-၂၀တြင္ ခႏၶာကိုယ္ျခစ္ရွျခင္း (သို႕) အနာတရ ျဖစ္ေစျခင္းအေၾကာင္း ကို မွားသည္ဟုတုိက္႐ိုက္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း၊ ထုိက်မ္းပိုဒ္သည္ဤေၾကာင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား နည္းဥပေဒသကို ေပးခဲ့ပါသည္။ “ အဘယ္သို႕နည္း၊ သင္တုိ႕ကုိယ္ခႏၶာ သည္ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ၊ သင္တုိ႕အထဲ၌ က်ိန္း၀ပ္၍ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ၏ဗိမာန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို၎၊ မိမိတုိ႕ကို မိမိတုိ႕မပိုင္ေၾကာင္းကို၎၊ မသိၾကသေလာ။သင္တို႕သည္ အဘုိးႏွင့္၀ယ္ေသာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္ပိုင္ေတာ္မူေသာ သင္တုိ႕၏ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ စိတ္၀ိညာဥ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကေလာ့။” အဓိက ေၾကာင္းတရား သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ မိမိခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ျပဳေသာအမႈ ႏွင့္ မိမိခႏၶာကိုယ္အားျဖင့္ သြားေသာေနရာ သည္ ဘုရားသင္၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖို႕ရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ခႏၶာကိုယ္ကုိ ဘုရားသခင္က ပုိင္ဆုိင္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ခႏၶာကုိယ္ျခစ္ျခင္း (သို႕) အနာတရျဖစ္ေစျခင္း မျပဳမီွ ဘုရားသခင္ထံမွ “ ခြင့္ျပဳခ်က္” ရယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ေဆးမင္ေၾကာင္ထုိးျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါသလား။