သခင္ေယ႐ႈထေျမာက္ျခင္းသည္ မွန္ကန္သလား။


ေမးခြန္း: သခင္ေယ႐ႈထေျမာက္ျခင္းသည္ မွန္ကန္သလား။

အေျဖ:
သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ေၾကာင္း တိက်ရွင္းလင္းစြာ သက္ေသေထာက္ျပခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို မႆဲ ၂၈း၁-၂၀၊ မာကု ၁၆း၁-၂၀၊ လုကာ ၂၄း၁-၅၃ႏွင့္ ေယာဟန္ ၂၀း၁-၂၁း၂၅ တုိ႕တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ ေသာသခင္ေယ႐ႈသည္ တမန္ေတာ္၀တၳဳထဲတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ (တမန္ ၁း၁-၁၁)။ မိတ္ေဆြသည္ ဤက်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ဖတ္႐ႈလွ်င္ သခင္ေယ႐ႈ၏ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း “သက္ေသေထာက္ျပျခင္း” အျမား အျပားေတြ႕ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ပထမအေနျဖင့္၊ တပည့္ေတာ္မ်ား၏စိတ္ထားရဲရင့္မႈသို႕ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ သည္။ သူတုိ႕သည္ လူေတြကို ေၾကာက္လွန္႕ရာမွ သန္မာရဲရင့္ျခင္းရွိလာကာ၊ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးသို႕သြား၍ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းကို ေ၀ငွသက္ေသခံခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႕ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သူတုိ႕ထံထင္ရွားျခင္းကလႊဲ၍ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ေသာအရာမ်ားရွိေသးသလား။

ဒုတိယအေနျဖင့္၊ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု၏အသက္တာျဖစ္သည္။ သူသည္ အသင္းေတာ္မ်ားကို ၫွင္းပန္းႏွိပ္ စက္ရာမွ အသင္းေတာ္အတြက္ တမန္ေတာ္ျဖစ္ႏုိင္ရန္ မည္သည့္အရာက ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္သနည္း။ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာခရစ္ေတာ္သည္ ဒမာသက္ၿမိဳ႕သို႕သြားေသာလမ္းတြင္ ထင္ရွားေသာအခါ သူသည္ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ (တမန္ ၉း၁-၆)။ တတိေျမာက္ သက္ေသအေထာက္အထားသည္ သခ်ႋဳင္းတြင္း ဖြင့္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွမထေျမာက္ခဲ့လွ်င္ သူ၏အေလာင္း သည္မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိသနည္း။ တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာသူမ်ားက သူသၿဂိဳဟ္ခဲ့ေသာ သခ်ႋဳင္းတြင္းကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႕သည္ သခ်ႋဳင္းတြင္းသို႕ေရာက္ၾကေသာအခါ သူ၏အေလာင္းမ ေတြ႕ခဲ့ၾကေပ။ သူဂတိေပးခဲ့သည့္အတုိင္းသူသည္ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့သည္ဟု ေကာင္းကင္တမန္ က သူတုိ႕ထံေျပာခဲ့ၾကသည္ (မႆဲ ၂၈း၅-၇)။ စတုတၳအေနျဖင့္၊ သူသည္ လူမ်ားစြာေသာသူမ်ားထံထင္ရွား ျခင္းအားျဖင့္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္သည္ဟု သက္ေသျပသႏုိင္ပါသည္ (မႆဲ ၂၈း၅၊ ၉၊ ၁၆-၁၇၊ မာကု ၁၆း၉၊ လုကာ ၂၄း၁၃-၃၅၊ ေယာဟန္ ၂၀း၁၉၊ ၂၄၊၂၆-၂၉၊ ၂၁း၁-၁၄၊ တမန္ ၁း၆-၈၊ ၁ေကာ ၁၅း၅-၇)။

သခင္ေယ႐ႈ၏ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားေသာသက္ေသအေထာက္အထားသည္ တမန္ေတာ္မ်ားေဖာ္ျပေသာ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ရွင္ျပန္ထ ေျမာက္ျခင္းကို ၁ေကာ ၁၅ တြင္ အဓိကေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤအခန္းထဲတြင္ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ခရစ္ေတာ္၏ထေျမာက္ျခင္းကို သိရွိနားလည္ျခင္းႏွင့္ယံုၾကည္ျခင္း အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးသည္ကို ေဖာ္ ျပထားပါသည္။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၏အေရးႀကီးမႈသည္ ဤသို႕ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၁) ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွ မထေျမာက္ခဲ့လွ်င္ ယံုၾကည္သူမ်ားရွိလာမည္မဟုတ္ေပ (၁ေကာ ၁၅း၁၂-၁၅)။ ၂) ခရစ္ေတာ္ သည္ေသျခင္းမွ မထေျမာက္ခဲ့လွ်င္ အျပစ္တရားအတြက္ သူ၏ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ လံုေလာက္မည္မ ဟုတ္ေပ (၁ေကာ ၁၅း၁၆-၁၉)။ သခင္ေယ႐ႈရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းက သူ၏အေသခံျခင္းကို ဘုရားသခင္က အျပစ္တြက္ ျပစ္ေႁကြးေက်ေအးဆပ္ေပးခဲ့သည္ဟု လက္ခံခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ အေသခံ၍ရွင္ျပန္ထ ေျမာက္ျခင္းမရွိလွ်င္ သူ၏ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ လံုေလာက္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုေၾကာင့္သူ႕ကို ယံုၾကည္ေသာ သူမ်ားသည္လည္းအျပစ္လႊတ္ျခင္းရလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ သူတို႕သည္ ေသၿပီးေနာက္ ငရဲထဲ မွာပဲေရာက္ၾက မည္ျဖစ္သည္ (၁ေကာ ၁၅း၁၆-၁၉)။ ထာ၀ရအသက္ကိုလည္းရွိမည္မဟုတ္ေပ(ေယာဟန္ ၃း၁၆)။ “ယခုမူကား၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေတာ္မူ၍၊ အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူမ်ားတြင္ အဦးသီး ေသာအသီးျဖစ္ေတာ္မူၿပီ” (၁ေကာ ၁၅း၂၀)။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္၊ သမၼာက်မ္းစာက သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္သည့္နည္းတူ၊ သူ႕ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႕သည္ ထေျမာက္၍ ထာ၀ရအသက္ရရွိမည္ျဖစ္သည္ (၁ေကာ ၁၅း၂၀-၂၃)။ ၁ေကာ အခန္းႀကီး ၁၅ထဲတြင္ ခရစ္ေတာ္ထေျမာက္ျခင္းက အျပစ္တရားေပၚတြင္ သူ၏ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္လည္းအျပစ္တရားေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္ျခင္းရွိႏုိင္ရန္ တန္ခိုးကို ျပင္ဆင္ေပးထားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ (၁ေကာ ၁၅း၃၅-၄၉)။အနာဂတ္ကာလတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ပိုင္ဆုိင္မည့္ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံု ေသာခႏၶာကိုယ္၏ သေဘာတရားကို သခင္ေယ႐ႈ၏ထေျမာက္ျခင္းက ထင္ရွားေစသည္ (၁ေကာ ၁၅း၃၅-၄၉)။ ခရစ္ေတာ္ထေျမာက္သည့္အတုိင္း သူ႕ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႕သည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေသ ျခင္းတရားအေပၚေအာင္ျမင္ျခင္းရရွိမည္ကို သခင္ေယ႐ႈ၏ထေျမာက္ျခင္းက ေႂကြးေၾကာ္ထားသည္ (၁ေကာ ၁၅း၅၀-၅၈)။

ခရစ္ေတာ္ထေျမာက္ျခင္းသည္ မည္မွ် တန္ခိုးႀကီးေသာ သမၼတရားျဖစ္သနည္း။ “ထိုေၾကာင့္ငါခ်စ္ေသာညီ အစ္ကိုတုိ႕၊ သင္တုိ႕သည္ သခင္ဘုရား၏ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္႐ြက္၍မက်ိဳးႀကီးသည္ကို သိမွွတ္သျဖင့္ တည္ၾကည္ေသာစိတ္ႏွင့္ျပည့္စံု၍၊ မေ႐ြ႕ေလ်ာ့မတိမ္းယိမ္းဘဲလ်က္၊ ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္ကို ႀကိဳးစား အားထုတ္ၾကေလာ့” (၁ေကာ ၁၅း၅၈)။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ ထ ေျမာက္ျခင္းသည္ အမွန္ကန္ဆံုးေသာသမၼာတရားျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈ၏ထ ေျမာက္ျခင္းကိုလူ ၄၀၀ ေက်ာ္တုိ႕က ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏ထေျမာက္ျခင္းေပၚတြင္အေျခခံ၍ ခရစ္ယာန္မ်ား လုိက္နာက်င့္သံုးမႈ အယူ၀ါဒမ်ားကို တည္ေဆာက္ထားပါသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သခင္ေယ႐ႈထေျမာက္ျခင္းသည္ မွန္ကန္သလား။