ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္တုိ႔သည္ အဘယ္အရာမ်ားျဖစ္ၾကသနည္း။


ေမးခြန္း: ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္တုိ႔သည္ အဘယ္အရာမ်ားျဖစ္ၾကသနည္း။

အေျဖ:
ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံသည္ အဘယ္အရာႏွင့္တူေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူမ်ားစြာ တုိ႔က နားလည္မႈလႊဲသြားခဲ့ၾကသည္။ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ အခန္းႀကီး ၂၁-၂၂ ထဲတြင္ ေကာင္းကင္ သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ယခုတည္ရွိေသာေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးသည္ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီးမွ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္တုိ႔ကအစားထုိးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားထာ၀ရ က်ိန္း၀ပ္ေသာေနရသည္ ေျမႀကီးအသစ္ျဖစ္သည္။ ေျမႀကီးသစ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အစဥ္ထာ၀ရ က်ိန္း၀ပ္မည့္ေနရာ “ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ”ျဖစ္သည္။၄င္းသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕သစ္၊ ေကာင္းကင္ ၿမိဳ႕ေတာ္တည္ရွိေသာ ေျမႀကီးသစ္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ပတၱျမားႏွင့္မြမ္းမံထားေသာ ဂိတ္မ်ား ရွိကာ ေရႊျဖင့္ခင္းထားေသာလမ္းမ်ားျဖင့္ မြမ္းမံထားေသာ ေျမႀကီးသစ္ျဖစ္သည္။

ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ- ေျမႀကီးသစ္သည္ အမွန္တကယ္တည္ရွိေသာေနရာျဖစ္သည္။ ထိုေနရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေသာ ခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ ၀င္စားရၾကမည္ျဖစ္ သည္ (၁ေကာ ၁၅း၃၅-၅၈)။ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံသည္ “မိုးတိမ္ထဲတြင္ရွိသည္”ဟူေသာခံယူ ခ်က္သည္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္မဟုတ္ေပ။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ “ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ၀ိညာဥ္ျဖင့္ပတ္ပတ္လည္ေနမည္”ဟူေသာခံယူခ်က္သည္လည္း သမၼာက်မ္းစာႏွင့္မညီၫြတ္ ေပ။ ယံုၾကည္သူမ်ား ၀င္စားရမည့္ေျမႀကီးသစ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိန္း၀ပ္ရမည့္ ျပည့္စံုေသာ ကမၻာသစ္ျဖစ္သည္။ ေျမႀကီးသစ္တြင္ အျပစ္တရား၊ ဆိုးသြမ္းေသာအရာ၊ ဖ်ားနာျခင္း၊ ဒုကၡခံ ျခင္းႏွင့္ေသျခင္းတရားမ်ားရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ၄င္းသည္ ယခုကၽြနု္ပ္တုိ႔ေနထုိင္ေသာကမၻာ ကဲ့သို႔ျဖစ္လိမ့္မည္။ ယခုျပဳျပင္ထားေသာကမၻာျဖစ္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္အျပစ္တရားရွိမည္ မဟုတ္ေပ။

ေကာင္းကင္သစ္သည္ အဘယ္အရာျဖစ္သနည္း။ ေရွးေခတ္တြင္ “ေကာင္းကင္မ်ား” သည္ မိုးေကာင္းကင္ႏွင့္လြတ္လပ္လဟာမ်ား၊ ဘုရားသခင္က်ိန္း၀ပ္ေသာေနရာျဖစ္သည္ကို သတိရျခင္းသည္အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဗ်ာဒိတ္ ၂၁း၁ သည္ ေကာင္းကင္သစ္ ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာတစ္ခုလံုးကို ကမၻာသစ္၊ ေကာင္းကင္သစ္၊ ေလဟာျပင္သစ္မ်ား ျပဳျပင္ဖန္ဆင္းထားေသာကမၻာျဖစ္သည္ဟု ရည္ၫႊန္းျခင္းႏွင့္တူသည္။ ဘုရားသခင္၏ေကာင္း ကိုအသစ္ျပဳျပင္မြမ္းမံသည့္ျဖစ္ပံုရသည္။ ကာယပိုင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ၀ိညာဥ္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ေစ ကမၻာ တစ္ခုလံုးတြင္ရွိေသာအရာမ်ား“ေနရာျပန္ခ်ထားမည္”ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေကာင္းကင္ သစ္တြင္ ထာ၀ရစိုးစံရမည္လား။ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အခ်ိန္ေစာင့္ရန္လို အပ္သည္။ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံအေၾကာင္းသိရွိရန္အတြက္ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကပံုသြင္း ရန္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ခြင့္ျပဳၾကပါစို႕။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္တုိ႔သည္ အဘယ္အရာမ်ားျဖစ္ၾကသနည္း။