သမၼက်မ္းစာအရ မိန္းမအႏုိင္က်င့္လုယူျခင္းအားျဖင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္း သည္ အျပစ္ျဖစ္ပါသလား။


ေမးခြန္း: သမၼက်မ္းစာအရ မိန္းမအႏုိင္က်င့္လုယူျခင္းအားျဖင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္း သည္ အျပစ္ျဖစ္ပါသလား။

အေျဖ:
မိန္းမအႏုိင္က်င့္လုယူျခင္းအားျဖင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၄င္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သည္/မျဖစ္သည္ကို သမၼက်မ္းစာထဲတြင္ တိက်စြာေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ မိန္းမအႏုိင္က်င့္ျခင္းအားျဖင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ကို ၾကည့္လွ်င္ ကမၻာ၊ ၃၈း၉-၁၀ ၌ ေဖာ္ျပထားေသာၾသနန္ အေၾကာင္းကို ၾကည့္ရေပမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ဤက်မ္းပိုဒ္၏ေဖာ္ျပခ်က္သည္ “သင္၏မ်ိဳးေစ့ကို ေျမေပၚသို႕ေထြးျခင္း” သည္ အျပစ္ရွိသည္ ဟု ဘာသာျပန္ဆုိထားပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ဤက်မ္းပိုဒ္၏အဓိက ေဖာ္ျပလုိ ေသာ အခ်က္သည္ ထိုသုိ႕မဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင္က ၾသနန္အား “မိမိမ်ိဳးေစ့ကို ေျမေပၚသို႕ေထြး ျခင္း” ေၾကာင့္မဟုတ္၊ သူသည္ မိမိညီေလးအတြက္ အေမြဆက္ခံျခင္းကုိ စီမံေပးရန္ ျငင္းဆုိထား ေသာေၾကာင့္ ေသဒဏ္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ဤက်မ္းပုိဒ္သည္ မိန္းမအႏုိင္က်င္းလုယူျခင္းအားျဖင့္ ကာ မဆက္ဆံျခင္း ကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ မိသားစုတာ၀န္ကို ၿပီးျပည့္စံုစြာ မထမ္းေဆာင္ျခင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဒုတိယေျမာက္ေသာ က်မ္းပုိဒ္သည္ တခါတရံ မိန္းမအႏုိင္က်င့္ျခင္းအားျဖင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သည္ ဟု ေထာက္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္ (မႆဲ၊ ၅း၂၇-၃၀)။ သခင္ေယ႐ႈက စိတ္ႏွလုံးသားထဲ၌ တပ္မက္ေသာစိတ္ရွိျခင္းသည္လည္း အျပစ္ျဖစ္သည္ ဟုေဖာ္ ျပထားပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈက “လက္ယာလက္ျဖစ္ေသာ္လည္း သင့္ကို မွားယြင္းေစလွ်င္၊ ထုိလက္ကို ျဖတ္ပစ္ေလာ့။” ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္သည္ မိန္းမအႏုိင္က်င့္ျခင္းအားျဖင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္းႏွင့္တုိက္ဆုိင္မႈရွိေသာ္လည္း သခင္ေယ႐ႈက ဤစကားကုိမိန္႕ဆုိရာတြင္ မိန္းမ အႏုိင္က်င့္ျခင္းအားျဖင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္းကို တုိက္႐ိုက္ေဖာ္ျပလုိျခင္းမဟုတ္ေပ။

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မိန္းမအႏုိင္က်င့္ျခင္းအားျဖင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္း သည္ အျပစ္ရိွ သည္ ဟု မ်က္၀ါးထင္ထင္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ မည္သည့္အရာက မိန္းမအႏုိင္က်င့္ျခင္းအားျဖင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္း အျပစ္ျဖစ္ေစသည္ကုိ ေမးျမန္ရန္ေမးခြန္းလည္းအရိွေပ။ မိန္းမအႏိုင္က်င့္ျခင္း အားျဖင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္းသည္ ကာမဂုဏ္တပ္မက္ျခင္း၊ စိတ္ထဲတြင္ကာမစိတ္ကို မေျဖာက္ဖ်က္ ႏုိင္ျခင္း၊ အျပာဓါတ္ပံုအျမားအျပားၾကည့္ျခင္း မွ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ မိန္းမႏွင့္ ကာမဆက္ဆံရာတြင္ လြန္က်ဴးမႈမရွိရန္ အထက္ကေဖာ္ျပေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကာမဂုဏ္တပ္မက္ေသာစိတ္၊ ညစ္ညမ္းေသာအေတြး အေခၚမ်ား၊ ႏွင့္ အျပာဓါတ္ပံုမ်ား စသည္တုိ႕ကို စြန္႕လႊတ္ႏုိင္လွ်င္ မိန္းမအႏုိင္က်င့္ျခင္းျဖင့္ကာမ ဆက္ဆံျခင္း ရွိ ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက မိန္းမအႏုိင္က်င့္ျခင္း ျဖင့္ ကာမဆက္ ဆံလိုေသာစိတ္ တဖြါးဖြါး ရွိၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္သူတုိ႕ျပဳေသာ အျပစ္တရားအ တြက္ ေနာင္တ ရျခင္းရွိသင့္ေပသည္။

မိန္းမအႏုိင္က်င့္ျခင္းအားျဖင့္ကာမဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ေဖာ္ျပ ထားေသာ နည္းဥပေဒသအခ်ိဳ႕တုိ႕ကို ၾကည့္ၾကပါစို႕။ ဧဖက္၊ ၅း၃ တြင္ “မတရားေသာေမထံု၌ မွီ၀ဲျခင္း၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာကိေလသာညစ္ၫူးျခင္း၊တုိ႕ကို သန္႕ရွင္းသူတုိ႕သည္ ေရွာင္သင့္သည္”ဟု ေဖာျပထားပါသည္။ ကာမဆက္ဆံျခင္းအားျဖင့္စံုစမ္းျခင္းကို ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ အလြန္ ခက္ခဲသည္။ သမၼာက်မ္းစာက “သင္တုိ႕သည္ စားေသာ္၄င္း၊ ေသာက္ေသာ္၄င္း၊ မည္သည့္အမႈကို ျပဳေသာ္၄င္း၊ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ေထာက္၍ ခပ္သိမ္းေသာအမႈကိစၥကို ျပဳၾကေလာ့” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (၁ေကာ၊ ၁၀း ၃၁) ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားမႈမျဖစ္ေစေသာအမႈအ ရာမ်ားကို လံုး၀အျပဳအပ္ေပ။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ မိမိျပဳေသာအမႈက ဘုရားသခင္ကို ၀မ္းေျမာက္ေစသည္ဟု ေသခ်ာစြာမသိလွ်င္၊ ၎သည္ အျပစ္ျဖစ္သည္။ “ယံုေသာစိတ္မရွိဘဲ က်င့္ သမွ်ေသာအက်င့္တုိ႕သည္ အျပစ္ရွိၾကသည္” (ေရာမ၊ ၁၄း၂၃)။ ထပ္မံ၍၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ခႏၶာကုိယ္ ကို္ ဘုရားသခင္၏ေရြးႏႈတ္ၿပီး၊ ဘုရားသခင္၏ပုိင္ဆုိင္မႈျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိရန္လုိအပ္သည္။ “သင္တုိ႕၏ခႏၶာကိုယ္သည္ ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ၊ သင္ တုိ႕အထဲ၌က်ိန္း၀ပ္၍ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဗိမာန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို၎၊ မိမိကုိယ္ကိုယ္မိမိ မပုိင္ေၾကာင္းကို၎၊ မသိၾကသေလာ။သင္တုိ႕သည္ အဘုိးႏွင့္၀ယ္ေတာ္မူေသာသူျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ပုိင္ေတာ္မူေသာသင္တုိ႕၏ ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္စိတ္၀ိညာဥ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကေလာ့။ “ (၁ေကာ၊ ၆း၁၉-၂၀) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ျပဳေလသမွ်ေသာ အက်င့္တုိ႕၌ ဤသမၼာက်မ္းစာကို အၿမဲတမ္း စြဲကိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အ ရ၊ မိန္းမအႏုိင္က်င့္ျခင္းအားျဖင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သည္ဟု နိဂံုးခ်ဳပ္လုိက္ပါသည္။ မိန္းမအႏုိင္က်င့္ျခင္းျဖင့္ကာမဆက္ဆံျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို မထင္ရွားေစခဲ့ေပ။ ကိုယ္က်င့္တရားလည္းပ်က္ျပားေစပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ခႏၶာကိုယ္ အေပၚဘုရားသခင္၏ စံုစမ္း ျခင္းကိုလည္း ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားျခင္းမေပးႏုိင္ေပ။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သမၼက်မ္းစာအရ မိန္းမအႏုိင္က်င့္လုယူျခင္းအားျဖင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္း သည္ အျပစ္ျဖစ္ပါသလား။