ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ၾကမည္လား။


ေမးခြန္း: ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ၾကမည္လား။

အေျဖ:
လူမ်ားစြာတုိ႔သည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ သူတုိ႔ေရွ႕တြင္ သြားႏွင့္ေသာသူတုိ႔ခ်စ္ေသာသူမ်ားနွင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ျခင္းသည္ သူတုိ႔၏ ပထမပန္းတုိင္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာတတ္ၾကသည္။ ထာ၀ရကာလတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သူငယ္ခ်င္း မ်ားႏွင့္မိသားစု၀င္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရန္၊ သိရွိရန္ႏွင့္သူတုိ႔ႏွင့္အခ်ိန္ယူရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာရွိ သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ အေျခခံက်ေသာရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတုိင္မ ဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္းျခင္းနွင့္ ေကာင္းကင္ဘံု၏လွပမႈမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္အသံုးျပဳၾကမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ခ်စ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုးစည္းျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ဂုဏ္ေတာ္ကိုေရတြက္ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ သူ႕အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ႏွင့္ သူျပဳလုပ္ေသာအံ့ၾသဖြယ္တန္ခိုးေတာ္မ်ားျဖင့္ျပည့္၀လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္၊ ေလာကတြင္ရွိေသာကၽြႏု္ပ္တုိ႔ခ်စ္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္မိတ္ဖဲြ႕ကာ ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္သြားခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လူေတြကိုမွတ္မိမည္မမွတ္မိမည္အ ေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသမၼာက်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ျပထားသနည္း။ အေဒၤါရနတ္ ၀င္မိန္းမသည္ ေသျခင္းအသြင္ျဖင့္ရွေမြလကိုဆင့္ေခၚေသာအခါ ေရွာလုမင္းႀကီးက ရွေမြလကိုမွတ္မိခဲ့သည္ (၁ဓမၼ ၂၈း၂-၁၇)။ ဒါ၀ိဒ္၏သားငယ္ေသေသာအခ်ိန္တြင္ ဒါ၀ိဒ္ က “ငါသူဆီသြားရမည္။ သူသည္ငါ့ထံသို႔ျပန္မလာရ” (၂ဓမၼ ၁၂း၂၃)ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဒါ၀ိဒ္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေရာက္ေသာအခါ သူ႕သားကိုမွတ္မိႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ထင္မွတ္ခဲ့သည္။သူသည္ ကေလးငယ္ကဲ့သို႔ေသလိမ့္မည္ကို ဂရုမစုိက္ေတာ့ေပ။ လုကာ ၁၆း ၁၉-၃၁ ထဲတြင္ အာၿဗဟံ၊ လာဇလုႏွင့္သူေဌးသားတုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္းသိမွတ္ၾကသည္။ ကုိယ္ခႏၶာေတာ္ေျပာင္းလဲျခင္းတြင္ ေမာေရွႏွင့္ဧလိယတုိ႔သည္ သမွတ္ၾကသည္ (မႆဲ ၁၇း၃-၄)။ ဤဥပမာမ်ားတြင္ ေသျပီးေနာက္ အခ်င္းခ်င္းမွတ္ မိၾကလိမ့္မည္ဟု သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ေရာက္ၾကေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ “သခင္ေယရႈႏွင့္ပိုတူပါလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သခင္ေယရႈကို ျမင္ေတြ႕ ၾကမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္” (၁ေယာ ၃း၂)ဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ ယခုကၽြႏု္ပ္တို႔အသက္ရွင္ေသာခႏၶာကိုယ္သည္ ပထမလူအာဒံႏွင့္တူသည့္နည္းတူ၊ ဘုန္းေတာ္ျဖင့္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာအခါ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ပိုတူပါလိမ့္မည္ (၁ေကာ ၁၅း၄၇)။ “ငါတုိ႔သည္ ေျမသား၏သ႑ာန္ကို ေဆာင္သကဲ့သို႔၊ေကာင္းကင္သား၏သ႑ာန္ကိုေဆာင္ ၾကလိမ့္မည္။ ယခုမ်က္ေမွာက္ပုပ္တတ္ေသာအရာသည္ မပုပ္ႏုိင္ေသာအျဖစ္သို႔၀င္စားရ မည္။ ယခုမ်က္ေမွာက္ေသတတ္ေသာအရာသည္ မေသႏုိင္ေသာအျဖစ္သို႔၀င္စားရမည္” (၁ေကာ ၁၅း၄၉၊ ၅၃)။ သခင္ေယရႈရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လူမ်ားစြာတုိ႔ကသူ႕ကိုသိ ရွိခဲ့ၾကသည္ (ေယာဟန္ ၂၀း၁၆၊ ၂၀၊ ၂၁ၚ၁၂၊ ၁ေကာ ၁၅း၄-၇)။ သခင္ေယရႈ၏ဘုန္းေတာ္ ျဖင့္ျပည့္၀ေသာခႏၶာကိုယ္ကိုျမင္ႏုိင္သည့္နည္းတူ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ဘုန္းေတာ္ျဖင့္ျပည့္၀ေသာ ခႏၶာကိုယ္သည္လည္းျမင္ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ခ်စ္ေသာ သူမ်ားကိုျမင္ေတြ႕ ႏုိင္ျခင္းသည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္၏ဘုန္းေတာ္အျမင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ေကာင္းကင္ ႏုိင္ငံသည္ ဘုရားသခင္အတြက္ေတာ့ဘာမွမဟုတ္ေသာ္လည္း ကၽြနု္ပ္တုိ႔အတြက္ အလြန္တရားထူးျခားေသာေနရာျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ခ်စ္ေသာသူမ်ားနွင့္ ဘုရားသခင္ကို ထာ၀ရခ်ီးမြမ္းျခင္းသည္ဘယ္ေလာက္ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းသနည္း။

English
ထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ
ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ၾကမည္လား။

ဘယျလိုထှကျရှာရနျ ...

ဘုရားသခငျနှငျ့အတူထာဖွုနျဘုရားသခငျထံမှအပွစျလှှတျခွငျးလကျခံရရှိ