ခရစ္၏တရားစီရင္ျခင္းပလႅင္ေတာ္သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။


ေမးခြန္း: ခရစ္၏တရားစီရင္ျခင္းပလႅင္ေတာ္သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။

အေျဖ:
ေရာမ ၁၄း၁၀-၁၂ ထဲတြင္ “…ငါတုိ႔ရွိသမွ်သည္ ခရစ္ေတာ္၏တရားပလႅင္ေတာ္ ေရွ႕သို႔ေရာက္ရၾကမည္။… သို႔ျဖစ္၍ငါတုိ႔ရွိသမွ်တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္စစ္ေၾကာေတာ္မူျခင္း ကိုခံရၾကမည္” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၂ေကာ ၅း၁၀ ထဲတြင္ “အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတုိ႔ရွိ သမွ်သည္ ကိုယ္ခႏၶာ၌က်င့္ေသာအက်င့္၊ ေကာင္းမေကာင္းရွိသည္အတုိင္း အက်ဳးိအျပစ္ ကိုအသီးသီးခံျခင္းငွါ၊ ခရစ္ေတာ္၏တရားပလႅင္ေရွ႕၌ေပၚလာရၾကမည္”ဟုေဖာ္ျပထားပါ သည္။ ဤက်မ္းပုိဒ္မ်ားေဖာ္ျပလုိေသာအရာသည္ ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ရည္ညႊန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ မယံုၾကည္ေသာသူမ်ားအတြက္မဟုတ္ေပ။ ထိုေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္၏တရားစီရင္ ျခင္းပလႅင္ေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားက သူတုိ႔အသက္တာကိုခရစ္ေတာ္ထံသို႔တင္ျပျခင္း အေၾကာင္းမ်ားပါ၀င္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏တရားစီရင္ျခင္းပလႅင္သည္ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ဆံုးျဖတ္ေပးလမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ကကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ကုိယ္စားျပဳအေသခံျခင္း(၁ေယာ ၂း၂)ႏွင့္ သူအေပၚကၽြႏု္ပ္တုိ႔ယံုၾကည္ျခင္း (ေယာဟန္ ၃း၁၆)အားျဖင့္ရရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိအားလံုး၏အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုအျပစ္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္တရားစီရင္ျခင္းခံရမည္မဟုတ္ေတာ့ေပ (ေရာမ ၈း၁)။ ခရစ္ေတာ္၏ပလႅင္ျဖဴတရားစီရင္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အျပစ္မ်ားအတြက္တရားစီရင္ရန္မ ဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အသက္ရွင္ျခင္းအတြက္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔အားဆု ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ဘုရားသခင္ထံသို႔မိမိလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာအရာမ်ား တင္ျပရၾကလိမ့္မည္ဟု သမၼာက်မ္းစာကေဖာ္ျပထားပါသည္။ဤတရားစီရင္ျခင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျပဳမိေသာအျပစ္မ်ားအတြက္ တရားစီရင္ျခင္းအခ်ိဳ႕လည္းရွိသည္။ သို႔ေသာ္ခရစ္ ေတာ္၏တရားပလႅင္ေတာ္တရားစီရင္ျခင္း၏အဓိကအခ်က္သည္ အျပစ္အတြက္တရားစီရင္ ျခင္းမဟုတ္ေပ။

ခရစ္ေတာ္၏တရားစီရင္ျခင္းတြင္ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္အေပၚသစၥာရွိစြာ ျဖင့္အေစခံသည္အမႈအရာေပၚတြင္ မူတည္ၿပီးဆုခ်ျခင္းခံရလိမ့္မည္ (၁ေကာ ၉း၄-၂၇၊ ၂တိ ၂း၅)။ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိသည္ မဟာေစခုိင္းခ်က္အေပၚနာခံျခင္း (မႆဲ ၂၈း၁၈-၂၀)၊ အျဖစ္အေပၚ ေအာင္ျမင္မႈရရွိျခင္း (ေရာမ ၆း၁-၄)၊ ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ႏႈတ္လွ်ာပါးစပ္မ်ားကိုခ်ဳပ္တည္းႏုိင္ ျခင္း (ယာကုပ္ ၃း၁-၉)အေပၚတရားစီရင္ျခင္းခံရၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္အေပၚ သစၥာရွိစြာအေစခံသည့္အရာေပၚတြင္မူတည္ၿပီး ဆုသရဖူအသီးသီးရရွိ ၾကလိမ့္မည္ဟု သမၼာက်မ္းစာကေဖာ္ျပထားပါသည္ (၁ေကာ ၉း၄-၂၇၊ ၂တိ ၂း၅)။ဆုသရဖူ အမ်ိဳးမ်ိဳးု ၂တိ ၂း၅၊ ၂တိ ၄း၈၊ ယာကုပ္ ၁း၁၂၊ ၂ေပ ၅း၄ ႏွင့္ ဗ်ာဒိတ္ ၂း၁၀ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယာကုပ္ ၁း၁၂ သည္ခရစ္ေတာ္၏ပလႅင္ေတာ္တရားစီရင္ျခင္းကို ေကာင္းသည္ဟုထင္သင့္ေၾကာင္းအတိုးခ်ဳံးၿပီးေဖာ္ျပထားပါသည္။ “စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ကိုခံေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ စစ္ေၾကာစံုးစမ္းျခင္းခံၿပီးမွ သခင္ဘုရားကိုခ်စ္ေသာသူတုိ႔အား ဂတိေတာ္မူေသာအသက္သရဖူကိုရလိမ့္မည္။”

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ခရစ္၏တရားစီရင္ျခင္းပလႅင္ေတာ္သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။