သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ လိင္တူဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သုိ႕ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ လိင္တူဆက္ဆံျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္ပါသလား။


ေမးခြန္း: သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ လိင္တူဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သုိ႕ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ လိင္တူဆက္ဆံျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္ပါသလား။

အေျဖ:
လိင္တူခ်င္းဆက္ဆံျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာကဆက္ ဆက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ (ကမၻာ၊ ၁၉း၁-၁၃၊ ၀တ္ျပဳ၊ ၁၈း၂၂၊ ေရာမ၊ ၁း၂၆-၂၇၊ ၁ေကာ၊ ၆း၉)။ ေရာမ၊ ၁း၂၆-၂၇ တြင္ လိင္တူဆက္ဆံျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း၊ နားမေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူေတြက အျပစ္ျပဳ၍ မယံုၾကည္မႈအားျဖင့္သာ အသက္ရွင္ၾကေသာအခါ ဘုရားသခင္က ထိုသူတုိ႕အေပၚတြင္ သာ၍ဆုိးသြမ္းေသာ အျပစ္မ်ားကုိ ေစလႊတ္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႕မွသာ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ကင္းကြာေသာအသက္တာ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္းကို သိရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ ၁ေကာ၊ ၆း၉ တြင္ ကာမဂုဏ္လြန္က်ဴးေသာ သူတုိ႕သည္ ေကာင္ကင္ႏုိင္ငံေတာ္ကို အေမြမခံရၾကဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

လူတစ္ဦးသည္ လိင္တူဆက္ဆံျခင္းျပဳရန္ ဘုရားသခင္က လူသားမ်ားကုိ မဖန္ဆင္းခဲ့ေပ။ လူသားမ်ားသည္ မိမိအျပစ္တရားႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ေ႐ြးခ်ယ္မႈေၾကာင့္ လိင္တူဆက္ဆံေနၾကသည္ (ေရာ၊ ၁း၂၄-၂၇) ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူတစ္ဦးသည္ ေမြးစကတည္းက လိင္တူဆက္ဆံလုိ စိတ္ရွိႏုိင္သည္။ အျခားသူတစ္ဦးသည္လည္း ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာအလုပ္ႏွင့္တျခားအျပစ္မ်ားျပဳ လုိစိတ္ကုိ ေမြးစကပင္ ရွိတတ္သည္။ ၄င္းတုိ႕အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထုိကဲ့သု႕ိေသာ ပုဂၢိဳလ္ တုိ႕သည္ အျပစ္ဒုစ႐ုိက္၌ က်င္လည္ရန္အတြက္ မဟုတ္ေပ။ လူတစ္ဦးသည္ အမ်က္ေဒါသထြက္ တတ္ေသာ ဗီဇျဖင့္ ေမြဖြါးလွ်င္လည္း ထုိသူသည္ အခ်ိန္တုိင္းအမ်က္ထြက္ေနလွ်င္ တရားမည္ ေလာ။ လုံုး၀တရားလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိနည္းတူ လိင္တူကာမဂုဏ္လြန္က်ဴးျခင္းသည္လည္း ေမြးရာပါေရာဂါျဖစ္ေသာ္လည္း လိင္တူဆက္ဆံျခင္းလုံုး၀ မျပဳအပ္ေပ။

သုိ႕ရာတြင္ သမၼက်မ္းစာထဲတြင္ လိင္တူဆက္ဆံျခင္းသည္ အျခားေသာအျပစ္မ်ားထက္ ပို၍ ႀကီးမားသည္ ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ အျပစ္ဒုစရိုက္အားလုံုးတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႕က်င္ဘက္ျပဳသည္။ လိင္တူဆက္ဆံျခင္းသည္ ၁ေကာ၊ ၆း၉-၁၀ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အ ျပစ္မ်ားထဲမွ တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ထိုအျပစ္တရားက ဘုရားသခင္၏ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ေ၀းကြာ ေစပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ ဘုရားသခင္၏ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားသည္လည္း လိင္တူဆက္ဆံေသာသူမ်ား၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ေသာသူမ်ား၊ ႐ုပ္တုကို ကုိးကြယ္ေသာသူမ်ား၊ လူသတ္သမားမ်ား၊ သူခိုးမ်ား အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈကို မိမိ ကယ္တင္ပုိင္ရွင္မျဖစ္ ယံုၾကည္ေသာ သူတုိ႕သည္ လိင္တူဆက္ဆံျခင္း အပါအ၀င္ အျပစ္တရားေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္ျခင္း ရရွိရန္ ခြန္အားရရွိလိမ့္မည္ ဟု ဘုရားသခင္က ဂတိေတာ္ထားခဲ့ပါသည္ (၁ေကာ၊ ၆း၁၁၊ ၂ေကာ၊ ၅း၁၇၊ ဖိလိပၸိ၊ ၄း၁၃)

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ လိင္တူဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သုိ႕ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ လိင္တူဆက္ဆံျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္ပါသလား။