ငရဲသည္ အမွန္တည္ရွိသလား။ ငရဲမီးအုိင္သည္ ထာ၀ရျဖစ္သလား။


ေမးခြန္း: ငရဲသည္ အမွန္တည္ရွိသလား။ ငရဲမီးအုိင္သည္ ထာ၀ရျဖစ္သလား။

အေျဖ:
ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ငရဲတည္ရွိျခင္းထက္ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံတည္ရွိျခင္းကို ယံုၾကည္သူပို၍မ်ားျပားျခင္းသည္ စိတ္၀င္စားစရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ ျပခ်က္အရာ ငရဲျပည္သည္ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံကဲ့သို႔အမွန္တည္ရွိသည္။ ငရဲသည္ မယံုၾကည္ ေသာသူမ်ားႏွင့္ဆိုးယုတ္ေသာသူမ်ားေသၿပီးေနာက္ထားရွိမည့္ေနရာျဖစ္သည္ဟု သမၼာ က်မ္းစာထဲတြင္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးသည္ ဘုရားသခင္ကိုဆန္႔က်င္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ေရာမ ၃း၂၃)။ အျပစ္၏အခသည္ ေသျခင္း ျဖစ္သည္ (ေရာမ ၆း၂၃)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အျပစ္မ်ားအားလံုးသည္ ဘုရားသခင္ကိုဆန္႔က်င္ခဲ့သည္ (ဆာလံ ၅၁း၄)။ ဘုရားသခင္သည္ အဆံုးမရွိ၊ထာ၀ရျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျပစ္၊ ေသျခင္းအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္လည္း နစၥထာ၀ရျဖစ္သည္။ ငရဲျပည္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အျပစ္အတြက္ ရရွိေသာ နစၥထာ၀ရေသျခင္းျဖစ္သည္။

ဆိုးသြမ္းေသာသူမ်ားကိုငရဲထဲသို႔ပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ “ထာ၀ရ မီးအုိင္” (မႆဲ ၂၅း၄၁)၊ “မၿငိမ္းႏုိင္ေသာမီးအုိင္” (မႆဲ ၃း၁၂)၊ “ရွက္ေၾကာက္ဖြယ္ႏွင့္ထာ၀ရ ဒုကၡခံေသာေနရာ” (ဒံေယလ ၁၂း၂)၊ “မီးလံုး၀မေသေသာ”ေနရာ (မာကု ၉း၄၄-၄၉)၊ “ဆင္းရဲ ဒုကၡ”ႏွင့္ “မီးအုိင္”ရွိေသာေနရာ (လုကာ ၁၆း၂-၂၄)၊ “ထာ၀ရပ်က္ဆီးေသာေနရာ” (၂သက္ ၁း၉)၊ “မီးခုိးေငြ႕မ်ားမရပ္မနား ထာ၀ရထြက္ေသာ”ေနရာ (ဗ်ာဒိတ္ ၁၄း၁၀-၁၁)၊ ဆုိးသြမ္းေသာ သူမ်ား “ေန႔ညမျပတ္” “ကန္႔ႏွင့္မီးျဖင့္ေလာင္ကၽြမ္းေသာ”ေနရာ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁၀)ျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေျဖာင့္မတ္သူမ်ားေကာင္း ကင္ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ထာ၀ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကဲ့သို႔ ဆိုးသြမ္းေသာသူမ်ားငရဲထဲသို႔ထာ၀ရျပစ္ဒဏ္ခံျခင္းသည္လည္း ထာ၀ရကာလျဖစ္သည္။ ငရဲမီးအုိင္ထဲသို႔ထာ၀ရျပစ္ဒဏ္ခံျခင္းသည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံနည္းတူ ထာ၀ရအသက္ရွင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သခင္ေယရႈကေဖာ္ျပထားပါသည္ (မႆဲ ၂၅း၄၆)။ ဆုိးသြမ္းေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာအမ်က္ေတာ္ေအာက္တြင္ ထာ၀ရျပစ္ဒဏ္ခံရ မည္ျဖစ္သည္။ ငရဲမီးအုိင္ထဲတြင္ရွိေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို အသိအမွတ္ျပဳၾကမည္ျဖစ္သည္ (ဆာလံ ၇၆း၁၀)။ ငရဲထဲတြင္ရွိေသာသူမ်ားက သူတုိ႔သည္ ျပစ္ဒဏ္ခံထုိက္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုသာျပစ္တင္ရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း သိၾကလိမ့္မည္ (တရားေဟာ ၃၂း၃-၅)။ ငရဲသည္ အမွန္တကယ္တည္ရွိသည္။ ငရဲသည္ အဆံုးမရွိေသာထာ၀ရျပစ္ဒဏ္ခံေသာေနရာျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သခင္ေယရႈအားျဖင့္ ဤထာ၀ရဆိုးသြမ္းေသာကံၾကမၼာမွလႊတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္း လုိက္ပါ (ေယာဟန္ ၃း၁၆၊ ၁၈၊ ၃၆)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ငရဲသည္ အမွန္တည္ရွိသလား။ ငရဲမီးအုိင္သည္ ထာ၀ရျဖစ္သလား။