ေကာင္းကင္ေပၚမွာရွိေသာသူမ်ားသည္ ေကာင္းကင္ေပၚမွငုတ္ၾကည့္ၿပီး၊ ေလာကတြင္ရွိေသာသူမ်ားကိုျမင္ႏုိင္ၾကမည္လား။


ေမးခြန္း: ေကာင္းကင္ေပၚမွာရွိေသာသူမ်ားသည္ ေကာင္းကင္ေပၚမွငုတ္ၾကည့္ၿပီး၊ ေလာကတြင္ရွိေသာသူမ်ားကိုျမင္ႏုိင္ၾကမည္လား။

အေျဖ:
ေဟၿဗဲ ၁၂း၁ ထဲတြင္ “ထိုေၾကာင့္ သက္ေသခံအျမားအျပားတို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကို၀ုိင္းရံထားသည္….”ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူအခ်ိဳ႕တုိ႔က “သက္ေသခံအျမားအျပား” က ေကာင္းကင္ေပၚမွကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ေမာ့ၾကည့္ၾကသည္ဟု နားလည္ၾကသည္။ ၄င္းသည္ မွန္ကန္ေသာအနက္ဖြင့္ဆိုျခင္းမဟုတ္ေပ။ ေဟၿဗဲ အခန္းႀကီး ၁၁ ထဲတြင္ ဘုရားသခင္က သူတုိ႔ယံုၾကည္ျခင္းခိုိင္ၿမဲသည္ဟု ေထာက္ခံေပးေသာလူအခ်ိဳ႕ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ဤလူမ်ားသည္ “သက္ေသခံအျမားအျပားမ်ား”ျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ေသာ “သက္ေသခံသူမ်ား”မဟုတ္ေပ။ သူတုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ စံျပနမူ နာအျဖစ္သက္ေသခံေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ဘုရားသခင္ႏွင့္ သမၼတရားအတြက္သက္ေသခံေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ေဟၿဗဲ ၁၂း၁ ထဲတြင္ “ထိုေၾကာင့္ ဤမွ်ေလာက္မ်ားစြာေသာသကေသအေပါင္းတုိ႔သည္ ငါတုိ႔ကို ၀ုိင္းရံလ်က္ရွိၾကသည္ျဖစ္၍၊ ငါတုိ႔သည္ခပ္သိမ္းေသာ၀န္တုိ႔ကို၄င္း၊ ဒုစရုိက္ရွိသမွ်တုိ႔ကိုဖယ္ရွား၍၊ ငါတုိ႔မ်က္ေမွာက္၌ ထားေသာပန္းတံုးတုိင္သို႔ေရာက္ျခင္းငွါ၊ အားမေလ်ာ့ဘဲေျပးၾကကုန္အ့ံ” ဟုေဖာ္ျပ ထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေရွ႕တြင္ရွိေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ေျခစံုပစ္လုပ္ ေဆာင္မႈအားျဖင့္ သူတုိ႔ခ်ထားခဲ့ေသာနမူနာအတုိင္းလုိက္ေလွ်ာက္ရန္ တုိက္တြန္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သမၼာက်မ္းစာက ေကာင္းကင္ေပၚတြင္ရွိေသာသူမ်ားသည္ ေလာကတြင္ရွိေသာသူ မ်ားကိုၾကည့္ေနသည္ဟု အထူးသျဖင့္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ထိုသို႔ထင္မွတ္ျခင္းသည္ မလြန္ျမင့္လြန္းအားႀကီးသည္။ အေၾကာင္းမွာ- ပထမေနျဖင့္၊ သူတုိ႔က ေလာကတြင္ရွိေသာသူမ်ားခံစားေသာ နာက်ဥ္း အံတြားခဲႀကိတ္မႈျဖစ္ေစတတ္ေသာအရာ မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ၾကမည္ျဖစ္သည္။ အဓိကအား ျဖင့္ အျပစ္ႏွင့္နတ္ဆုိးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျမင္ ေသာအခါ သူတုိ႔သည္ ၀မ္းနည္းၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ အံတြားခဲ့ႀကိတ္ျခင္း၊ မ်က္ရည္က်ျခင္း၊ ၀မ္းနည္းျခင္းမ်ားမရွိ ေပ( ဗ်ာဒိတ္ ၂၁း၄)။ သူတုိ႔က ေလာကတြင္ျဖစ္ပ်က္ေသာအရာမ်ားကို ေလ့လာၾကလိမ့္ မည္မဟုတ္ေပ။ ဒုတိယအေနျဖင့္၊ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ရွိေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကိုကုိးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းကင္ဘုန္းစည္းစိမ္ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္းအားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ ေနၾကေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ ဤေလာကတြင္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာအရာမ်ားကို စိတ္၀င္စားၾကမည္မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ သူတုိ႔သည္ အျပစ္တရားႏွင့္ပတ္သက္မႈရွိ ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ သူတုိ႔သည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ဘုရားသခင္၏မ်က္ေမွာက္ ေတာ္ခံစားၾကေသာ ေၾကာင့္ အျခားေသာအရာမ်ားအာရံုစိုက္စဥ္းစားႏုိုင္ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ ေပ။ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ရွိေသာသူမ်ားက ေျမႀကီးေပၚတြင္ရွိေသာ သူတုိ႔ခ်စ္သူမ်ား ၾကည့္ေအာင္ ဘုရားသခင္ကခြင့္ျပဳႏုိင္လိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ေကာင္းကင္ေပၚမွာရွိေသာသူမ်ားသည္ ေကာင္းကင္ေပၚမွငုတ္ၾကည့္ၿပီး၊ ေလာကတြင္ရွိေသာသူမ်ားကိုျမင္ႏုိင္ၾကမည္လား။